tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Geodezja

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Budownictwo

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: niestacjonarne

Specjalności na kierunku: Budownictwo blok HEP1 SPEC1, Budownictwo blok HEP1 SPEC2, Budownictwo blok HEP2 SPEC1, Budownictwo blok HEP2 SPEC2

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Geodezji i Geotechniki im. Kaspra Weigla

Kod zajęć: 6612

Status zajęć: wybierany dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W25 L20 / 5 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: prof. dr hab. inż. Roman Kadaj

Dane kontaktowe koordynatora: budynek P, pokój 34, tel. 17 865 1306, kadaj@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: według harmonogramu pracy jednostki

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 2: dr inż. Grzegorz Oleniacz , termin konsultacji według harmonogramu pracy jednostki

semestr 2: mgr inż. Henryk Najdecki , termin konsultacji według harmonogramu pracy jednostki

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: uzyskanie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykorzystania geodezji w budownictwie oraz posługiwania się dokumentacją geodezyjno-kartograficzną

Ogólne informacje o zajęciach: moduł Geodezja przekazuje informacje o tym czym jest i jaką rolę spełnia współczesna geodezja i kartografia w gospodarce narodowej, a w szczególności w branży budowlanej

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. A. Jagielski, Geodezja I, wyd. GEODPIS, wydanie 2., 2005
 2. A. Jagielski, Geodezja II, wyd. GEODPIS, wydanie 2., 2007

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. A. Jagielski, Przewodnik do ćwiczeń z Geodezji I, wyd. GEODPIS., 2004
 2. A. Jagielski, Przewodnik do ćwiczeń z Geodezji II, wyd. GEODPIS., 2006
 3. J. Beluch, Ćwiczenia z geodezji część I, wyd. AGH., 2007
 4. J. Beluch, Ćwiczenia z geodezji część II, wyd. AGH., 2008

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. M. Gałda, Geodezja w budownictwie i inżynierii, wyd. Oficyny Wyd. PRz, Rzeszów., 2001
 2. S. Przewłocki, Geodezja dla kierunków niegeodezyjnych, wyd. PWN, Warszawa., 2002
 3. S. Przewłocki, Geodezja inżynieryjno-drogowa, wyd. PWN, Warszawa., 2009

Literatura uzupełniająca

 1. Czasopisma i magazyny branżowe, obowiązujące akty prawne i standardy techniczne, , .,
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Status studenta Politechniki Rzeszowskiej

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Wiedza zdobyta w szkole ponadgimnazjalnej

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętności zdobyte w szkole ponadgimnazjalnej

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Kompetencje zdobyte w szkole ponadgimnazjalnej

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. zna podstawowe zasady i techniki pomiarów i obliczeń geodezyjnych wykład, laboratorium kolokwium, sprawozdania techniczne z wykonanych ćwiczeń K_W02+
K_W03+++
K_U12+
K_U15+
K_U24++
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
02. wie co to jest mapa i umie z niej korzystać wykład, laboratorium kolokwium, sprawozdania techniczne z wykonanych ćwiczeń K_W02+
K_W03+++
K_U12+
K_U15+
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
03. umie wykonać elementarne pomiary i obliczenia geodezyjne laboratorium sprawozdania techniczne z wykonanych ćwiczeń K_W02+
K_W03+++
K_U12+
K_U15+
K_U24++
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
04. potrafi pracować w zespole laboratorium obserwacja wykonawstwa K_K01+++
P6S_KK
05. jest świadomy ciągłego rozwoju technicznego i związanej z tym konieczności podnoszenia kwalifikacji, jest świadomy odpowiedzialności za wyniki swojej pracy wykład, laboratorium obserwacja K_K02+++
K_K03+++
P6S_KK
P6S_KR

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 1.Wprowadzenie do przedmiotu, układy odniesień przestrzennych, układy współrzędnych w geodezji, osnowy geodezyjne, pomiary satelitarne GNSS. 2.Mapy, klasyfikacja map, elementy odwzorowań kartograficznych. Mapa numeryczna, numeryczny model terenu. 3.Organizacja służby geodezyjnej, informacje o przepisach i normach, prawo geodezyjne i prawo budowlane, standardy techniczne. 4.Elementy teorii błędów pomiarów inżynierskich, rozkłady zmiennej losowej, wyrównanie obserwacji, błąd średni, błąd graniczny, prawo przenoszenia się błędów średnich, ocena dokładności pomiarów. 5.Pomiary sytuacyjne: osnowy pomiarowe, znaki geodezyjne, pomiary długości, pomiary kątów poziomych i pionowych, metody pomiarów szczegółów terenowych. 6.Pomiary wysokościowe: niwelacja geometryczna, niwelacja trygonometryczna, niwelacja precyzyjna, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, model topograficznej powierzchni terenu. 7.Geodezyjne pomiary realizacyjne: geodezyjne opracowanie projektu planu zagospodarowania terenu, tyczenie lokalizacyjne, geodezyjna obsługa budowy i montażu, tyczenie osi montażowych. Pomiar i tyczenie tras komunikacyjnych. Tyczenie wskaźników wysokości. Pomiary kontrolne. 8.Pomiary inwentaryzacyjne powykonawcze, pomiary przemieszczeń i odkształceń. 9.Ogólne wiadomości o monitoringu środowiska geograficznego, 10.Teledetekcja i pomiary fotogrametryczne dla potrzeb budownictwa. W01 - W25 MEK01 MEK02 MEK05
2 TK02 1.Układy współrzędnych, podstawowe obliczenia geodezyjne. 2.Praca z mapą. 3.Budowa i obsługa teodolitu, pomiary kątów. 4.Pomiary sytuacyjne. 5.Budowa i obsługa niwelatora, pomiary wysokościowe. L01 - L20 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 2)

Przygotowanie do kolokwium: 6.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 25.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 12.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 12.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 2)

Przygotowanie do laboratorium: 15.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 20.00 godz./sem.

Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 20.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 2)

Przygotowanie do konsultacji: 5.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.

Egzamin
(sem. 2)

Przygotowanie do egzaminu: 6.00 godz./sem.

Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład na podstawie obecności na zajęciach i egzaminu
Laboratorium na podstawie obecności na zajęciach oraz zaliczenia wszystkich sprawozdań technicznych z prac pomiarowych i obliczeniowych
Ocena końcowa na podstawie średniej ważonej ocen z wykładów, laboratoriów i egzaminu
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: tak

Dostępne materiały: własnoręcznie pisane notatki z zajęć

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. R. Kadaj, Ausgleichung der Richtungsbeobachtungen unter Verwendung des äquivalenten Satzes von Schreiberschen Winkeln, ., 2021
 2. R. Kadaj, Conformal and empirical transformation between the PL-ETRF89 and PL-ETRF2000 reference frames using the new adjustment of the former Polish I class triangulation network, ., 2021
 3. R. Kadaj, Getchell’s method for conversion of Cartesian-geocentric to geodetic coordinates – Its properties and Newtonian alternative, ., 2021
 4. R. Kadaj, Matematyczne sztuczki Tichonowa. Jak skutecznie i szybko wykrywać defekty w sieci geodezyjnej?, ., 2021
 5. R. Kadaj, The method of detection and localization of configuration defects in geodetic networks by means of Tikhonov regularization, ., 2021
 6. R. Kadaj; G. Oleniacz; I. Skrzypczak; T. Świętoń, Application of isometric transformation and robust estimation to compare the measurement results of steel pipe spools, ., 2020
 7. R. Kadaj, Mieszanie w układach, ., 2019
 8. R. Kadaj, Transformations between the Height Reference Frames: Kronsztadt'60, PL-KRON86-NH, PL-EVRF2007-NH, ., 2018
 9. R. Kadaj; W. Kokoszka; G. Oleniacz; I. Skrzypczak; T. Świętoń, System informatyczny mający na celu automatyzację technologii pozyskiwania danych Ewidencji Gruntów i Budynków na potrzeby Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, ., 2018