tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Fizyka budowli

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Budownictwo

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: niestacjonarne

Specjalności na kierunku: Budownictwo blok HEP1 SPEC1, Budownictwo blok HEP1 SPEC2, Budownictwo blok HEP2 SPEC1, Budownictwo blok HEP2 SPEC2

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Budownictwa Ogólnego

Kod zajęć: 6611

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 4 / W12 C17 L16 / 5 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. prof. PRz Aleksander Starakiewicz

Dane kontaktowe koordynatora: budynek P, pokój 418, tel. 178651428, olekstar@prz.edu.pl

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 4: dr inż. Jerzy Szyszka

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Uzyskanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności w zakresie formułowania i zastosowania prostych metod obliczeniowych na temat zjawisk fizycznych zachodzących w budynku i jego elementach.

Ogólne informacje o zajęciach: Jest poświęcony podstawowym prawom fizyki zachodzącym w budynkach i przegrodach budowlanych.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Klemm Piotr i inni, Budownictwo ogólne , tom 2, Fizyka budowli, Arkady, Warszawa., 2005
 2. Pogorzelski J.A., Fizyka cieplna budowli, PWN,Warszawa., 1976
 3. PN-EN ISO 13790 , Cieplne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii do ogrzewania, PKN.,
 4. PN – EN 12831 , Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego, .,
 5. PN – EN ISO 14683 , Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości o, .,

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. Starakiewicz A., Szyszka J., Fizyka budowli w zadaniach, Oficyna Wydawnicza PRz., Rzeszów., 2009
 2. Kołodziejczyk L., Mańkowski S., Rubik M., Pomiary w inżynierii sanitarnej, Arkady, Warszawa., 1980
 3. PN-EN ISO 13788:2003 , Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzc, .,
 4. PN – EN ISO 14683 , Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości o, .,
 5. PN – EN ISO 6946 , Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obli, .,
 6. PN-EN ISO 10077-1, Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Metoda up, .,
 7. PN-EN ISO 13370 , Właściwości cieplne budynków. Wymian ciepła przez grunt. Metody obliczania, .,

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Bogosłowski W.N., Fizyka budowli, Arkady, Warszawa., 1975
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student posiada wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki, fizyki, technologii informacyjnych i materiałów budowlanych.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student posiada wiedzę z matematyki, fizyki, technologii informacyjnych i materiałów budowlanych.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Potrafi rozwiązywać równania matematyczne, rysować wykresy, posługiwać się komputerowym programem kalkulacyjnym

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: potrafi pracować samodzielnie oraz w grupach

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Zna parametry klimatu wewnętrznego i zewnętrznego budynków. Zna właściwości fizyczne materiałów i komponentów budowlanych. wykład, sprawdzian pisemny, K_W06++
P6S_WG
02. Zna podstawowe prawa fizyki dotyczące wymiany ciepła i masy w budynku i przegrodach budowlanych wykład, test pisemny, K_W06+
K_W12++
P6S_WG
03. Wie jak wykonać bilans energetyczny przegrody budowlanej oraz budynku wykład, test pisemny, K_W06+
K_W12+
P6S_WG
04. Potrafi wykonać obliczenia uniknięcia kondensacji pary wodnej na powierzchni przegrody budowlanej, parametrów powietrza i przegrody, powodujących kondensację powierzchniową pary wodnej oraz wykonać badania laboratoryjne związane z parametrami wilgotnościowymi materiałów. ćwiczenia rachunkowe, laboratorium sprawdzian pisemny, obserwacja wykonawstwa, raport pisemny K_U15+
K_U24+
P6S_UU
P6S_UW
05. Potrafi wykonać obliczenia współczynników przenikania ciepła różnych przegród budowlanych, stykających się z powietrzem oraz gruntem, komponentów budowlanych. Potrafi wykonać obliczenia cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych oraz wykonać badania laboratoryjne w tym zakresie. ćwiczenia rachunkowe, laboratorium sprawdzian pisemny, obserwacja wykonawstwa, raport pisemny K_U10+
K_U24+
P6S_UW
06. Potrafi wykonać bilans energetyczny przegrody budowlanej oraz budynku ćwiczenia rachunkowe, laboratorium sprawdzian pisemny, obserwacja wykonawstwa, raport pisemny K_U10+
K_U15+
K_U24+
P6S_UU
P6S_UW
07. Ma świadomość konieczności wykonania zleconych prac w wyznaczonym terminie i w wymaganej jakości ćwiczenia rachunkowe, laboratorium kolokwium, obserwacja wykonawstwa K_K01+
K_K02+
P6S_KK
P6S_KR

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
4 TK01 Mikroklimat wewnętrzny. Parametry powietrza wilgotnego. Kondensacja pary wodnej na powierzchni przegrody. Charakterystyka klimatu Polski. Omówienie danych klimatycznych w sezonie grzewczym. Właściwości fizyczne materiałów budowlanych. W01-W04 MEK01
4 TK02 Wilgoć w przegrodach budowlanych. Formy występowania wilgoci w materiałach i przegrodach budowlanych. Dyfuzja i kondensacja pary wodnej w przegrodach. Obliczanie zawilgocenia przegród budowlanych. Wymiana ciepła przez przegrody budowlane w polu jednowymiarowym. Przewodzenie. Konwekcja. Promieniowanie. Wymiana ciepła przez przegrody przezroczyste. W05-W07 MEK02 MEK03
4 TK03 Izolacyjność termiczna przegród i elementów budowlanych. Zasady projektowania przegród budowlanych. Mostki termiczne w przegrodach budowlanych. Zyski i straty ciepła przez przegrody budowlane. Bilans ciepła budynku. Charakterystyka cieplna budynku. Oświetlenie wnętrz budowlanych. Podstawowe pojęcia akustyki budowlanej. Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych i uderzeniowych. W08-W10 MEK01 MEK02 MEK03
4 TK04 obliczanie uniknięcia kondensacji pary wodnej na powierzchni przegrody budowlanej, parametrów powietrza i przegrody, powodujących kondensację powierzchniową pary wodnej C01-04 MEK01 MEK04
4 TK05 obliczanie współczynników przenikania ciepła różnych przegród budowlanych, stykających się z powietrzem oraz gruntem, komponentów budowlanych.Obliczenia cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych C05-10 MEK02 MEK05
4 TK06 Obliczanie bilansu energetycznego przegrody budowlanej oraz budynku C11-15 MEK03 MEK06 MEK07
4 TK07 Badanie wilgotności, nasiąkliwości, wilgotności sorpcyjnej, higroskopijności oraz podciągania kapilarnego wody w materiałach budowlanych. Określanie wilgotności względnej powietrza psychrometrem Assmana (metody badań) L01-07 MEK01 MEK02 MEK04
4 TK08 Określanie temperatury powietrza i powierzchni przegród budowlanych (rodzaje przyrządów pomiarowych). . Określanie współczynnika przenikania ciepła U przegród budowlanych metodą pomiaru temperatur oraz strumienia ciepła.. Pomiar natężenia oświetlenia pomieszczeń. Pomiar natężenia hałasu w pomieszczeniu. L08-15 MEK02 MEK05 MEK07
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 4)

Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 10.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 6.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem.

Inne: 3.00 godz./sem.

Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 4)

Przygotowanie do ćwiczeń: 5.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Dokończenia/studiowanie zadań: 30.00 godz./sem.

Inne: 5.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 4)

Przygotowanie do laboratorium: 10.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 2.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 15.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 4)

Przygotowanie do konsultacji: 5.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 4)

Zaliczenie ustne: 1.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Warunkiem zaliczenia jest pozytywna ocena z kolokwium i obecności na wykładach. Ocena z wykładów (Ow) jest oceną z kolokwium (test + pytania kompetencyjne) pomniejszona o nieusprawiedliwione nieobecności na wykładach - (liczba nieobecności / liczba wykładów)*0,5.
Ćwiczenia/Lektorat warunkiem zaliczenia są pozytywne oceny ze wszystkich kolokwiów (ćwiczeń projektowych). Wykonanie i zaliczenie ćwiczenia projektowego traktowane jest jak zaliczenie kolokwium. Ocena z ćwiczeń audytoryjnych (Oc) jest średnią ważoną wszystkich ocen z kolokwiów pomniejszona o nieobecności nieusprawiedliwione na zajęciach - (liczba nieobecności / liczba zajęć)*0,5.
Laboratorium Wykonanie i zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych oraz sprawozdań z tych ćwiczeń. Zaliczenie sprawdzianów pisemnych. Ocena z laboratorium (Ol).
Ocena końcowa Ocena końcowa = 0,2*ocena z wykładów (Ow) + 0,45*ocena z ćwiczeń (Oc) + 0,35*ocena z laboratorium (Ol)
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz, The Influence of Glazing on the Functioning of a Trombe Wall Containing a Phase Change Material, ., 2021
 2. J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz, Methods for Determining Mold Development and Condensation on the Surface of Building Barriers, ., 2020
 3. M. Kaczmarzyk; A. Starakiewicz; A. Waśniowski, Internal Heat Gains in a Lunar Base—A Contemporary Case Study, ., 2020
 4. B. Dębska; J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz, Analysis of the Thermal Characteristics of a Composite Ceramic Product Filled with Phase Change Material, ., 2019
 5. J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz, Analysis of the thermal characteristics of anti-icing driveway plates, ., 2019
 6. L. Lichołai; A. Starakiewicz, Opinia o innowacyjności projektu „Całoroczny Mobilny Dom na Kołach"., ., 2019
 7. L. Lichołai; A. Starakiewicz, Opinia o innowacyjności projektu „Uruchomienie produkcji innowacyjnych bram dla małych hangarów lotniczych i obiektów przemysłowych" ., ., 2019
 8. L. Lichołai; A. Starakiewicz; J. Szyszka, Opinia o innowacyjności projektu "Pustak izolowany pianką poliuretanową", ., 2019
 9. L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz, Opinia o innowacyjności projektu „Drzwi aluminiowe zewnętrzne PASSIV ZERO+" , ., 2019
 10. A. Starakiewicz, Coverage of energy for the preparation of hot tap water by installing solar collectors in a singlefamily building, ., 2018
 11. A. Starakiewicz; J. Szyszka, A quasi-box window concept to improve the thermal-insulation property of old windows - case study, ., 2018
 12. J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz, Wpływ konfiguracyjnych rozwiązań warstwy przeszklenia na energetyczne funkcjonowanie zmodyfikowanej przegrody kolektorowo – akumulacyjnej, ., 2018
 13. J. Kogut; W. Kokoszka; P. Ochab; I. Skrzypczak; A. Starakiewicz; J. Szyszka, Passive Residential Houses with the Accumulation Properties of Ground as a Heat Storage Medium , ., 2017
 14. J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz, Udział materiału zmienno-fazowego w pracy energetycznej przegrody kolektorowo-akumulacyjnej w przejściowych warunkach klimatycznych, ., 2017
 15. L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz, Charakterystyka energetyczna budynku jednorodzinnego oparta na faktycznym zużyciu energii, ., 2017