tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Fizyka

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Budownictwo

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: niestacjonarne

Specjalności na kierunku: Budownictwo blok HEP1 SPEC1, Budownictwo blok HEP1 SPEC2, Budownictwo blok HEP2 SPEC1, Budownictwo blok HEP2 SPEC2

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Kod zajęć: 6610

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1, 2 / W25 C10 L10 / 6 ECTS / Z,E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr Andrzej Bąk

Dane kontaktowe koordynatora: budynek K, pokój 38, tel. 17 7432243, sowa@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: Pn. 10:30 - 12:00 Śr. 13:15- 14:45

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami fizyki ogólnej zgodnie z zaproponowanym układem treści.

Ogólne informacje o zajęciach: Wykłady i ćwiczenia z Fizyki są podstawą do studiowania na kierunkach inżynierskich.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

  1. Resnick R., Halliday D., Podstawy Fizyki, PWN Warszawa., 2002
  2. H. D. Young, R. A. Freedman, University Physics, Pearson., 2008
  3. I. W. Sawieliew, Wyklady z fizyki, PWN., 2003

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. Krop K., Chłędowska K., Fizyka, I Pracownia, OW PRz Rzeszów., 2007
  2. K. Chlędowska, R. Sikora, Wybrane problemy z fizyki z rozwiązaniami, Oficyna Politechniki Rzeszowskiej., 2010

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. Feynman R. i inni, Wykłady Feynmana z Fizyki, PWN Warszawa., 2009

Literatura uzupełniająca

  1. I. N. Bronsztein, K. A Semendijajew, Matematyka. Poradnik encyklopedyczny, PWN., 2000

Materiały dydaktyczne: Materiały dostępne w Internecie

Inne: Materiały dostępne w Internecie

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Uczestnicy zajęć są studentami na kierunku Budownictwo.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Studenci znają matematykę i fizykę na poziomie szkoły średniej.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Studenci potrafią korzystać z podręczników Fizyki.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student posiada motywacje do pracy.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Zna pojęcie wielkości fizycznych. Rozróżnia wielkości wektorowe i skalarne. Zna pojęcie jednostek fizycznych wykład, wykład interaktywny, ćwiczenia rachunkowe, laboratorium kolokwium, egzamin cz. pisemna, raport pisemny K_W01++
K_U24+
K_K01++
P6S_KK
P6S_UW
P6S_WG
02. Ma wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii fizyki obejmujących mechanikę, ruch falowy, elektryczność i magnetyzm, teorię kinetyczną gazów. ćwiczenia rachunkowe, laboratorium, wykład zaliczenie cz. pisemna, raport pisemny, egzamin cz. pisemna K_W01+
K_U24++
P6S_UW
P6S_WG
03. Potrafi analizować proste problemy fizyki i poszukiwać ich rozwiązań w oparciu o poznane twierdzenia i metody. ćwiczenia rachunkowe egzamin cz. pisemna, sprawdzian pisemny K_W01+
K_K01++
K_K02+
K_K04++
P6S_KK
P6S_KR
P6S_WG
04. Umie wykonywać proste pomiary i je opracowywać wykład problemowy, ćwiczenia rachunkowe, laboratorium egzamin cz. pisemna, raport pisemny K_W01+
K_U24++
K_K04++
P6S_KK
P6S_UW
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Cel kształcenia w zakresie fizyki w edukacji technicznej. Wstęp matematyczny; Wielkości skalarne i wektorowe w fizyce. Pojęcie pochodnej i całki. W01-W04 C01, C02, MEK02 MEK04
1 TK02 Kinematyka punktu materialnego. Zasady dynamiki Newtona. Dynamika punktu materialnego, układu punktów materialnych i bryły sztywnej. W05-W10, C03 MEK01 MEK03 MEK04
1 TK03 Pole grawitacyjne. Praca i energia. Zasady zachowania w mechanice. W11,W12, C04 MEK01 MEK03 MEK04
1 TK04 Drgania harmoniczne. Oscylator prosty, tłumiony i wymuszony. Zjawisko rezonansu. W13-W15, C05 MEK01 MEK03 MEK04
Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Elementy teorii gazów, prawa gazowe, temperatura Kelvina. W01,W02 MEK01 MEK03 MEK04
2 TK02 Wprowadzenie do elektromagnetyzmu Prawo Coulomba: Ładunki elektryczne, pole elektryczne. Twierdzenie Gaussa. Praca i potencjał pola elektrycznego. Pole skalarne, gradient pola skalarnego. Kondensator płaski, dielektryki. W02 - W07 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
2 TK03 Przewodniki, prąd elektryczny, oporność, obwody elektryczne i siła elektromotoryczna Pole magnetyczne, źródła pola magnetycznego, magnetyzm materii, siła Lorentza, przewodniki i ładunki elektryczne w polu magnetycznym: efekt Halla, cyklotron, spektrometr masowy. Indukcja magnetyczna W08-W10 MEK01 MEK02 MEK04
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 1)

Przygotowanie do kolokwium: 6.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 3.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 4.00 godz./sem.

Inne: 1.00 godz./sem.

Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 1)

Przygotowanie do ćwiczeń: 4.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 6.00 godz./sem.

Inne: 2.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 10.00 godz./sem.

Dokończenia/studiowanie zadań: 6.00 godz./sem.

Inne: 3.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 1)

Przygotowanie do konsultacji: 4.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 1)

Przygotowanie do zaliczenia: 6.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 3.00 godz./sem.

Zaliczenie ustne: 2.00 godz./sem.

Inne: 2.00 godz./sem.

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 2)

Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 10.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 3.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 4.00 godz./sem.

Inne: 1.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 2)

Przygotowanie do laboratorium: 8.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 6.00 godz./sem.

Inne: 10.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 10.00 godz./sem.

Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 5.00 godz./sem.

Inne: 5.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 2)

Przygotowanie do konsultacji: 4.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.

Egzamin
(sem. 2)

Przygotowanie do egzaminu: 8.00 godz./sem.

Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Egzamin ustny: 1.00 godz./sem.

Inne: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Zaliczenie na podstawie obecności i testu wiadomości.
Ćwiczenia/Lektorat Kolokwium pisemne.
Ocena końcowa Ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń rachunkowych.
Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Egzamin w formie pisemnej.
Laboratorium Średnia ocen z odpowiedzi i za pisemne sprawozdania z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych.
Ocena końcowa Ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń rachunkowych.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie