tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Chemia

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Budownictwo

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: niestacjonarne

Specjalności na kierunku: Budownictwo blok HEP1 SPEC1, Budownictwo blok HEP1 SPEC2, Budownictwo blok HEP2 SPEC1, Budownictwo blok HEP2 SPEC2

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Inżynierii i Chemii Środowiska

Kod zajęć: 6608

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W15 L30 / 3 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Renata Gruca-Rokosz

Dane kontaktowe koordynatora: budynek K, pokój 13, tel. 1361, renatagr@prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Uzyskanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie zrozumienia podstawowych procesów chemicznych w budownictwie i bezpiecznego stosowania materiałów budowlanych.

Ogólne informacje o zajęciach: Przedmiot przekazuje informacje o właściwościach materii, podstawach kinetyki i statyki chemicznej oraz elektrochemii. Przekazywane są informacje o metalach, mineralnych i organicznych materiałach budowlanych, ich procesach korozji oraz badaniach chemicznych.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Czarniecki L., Broniewski T., Henning O., Chemia w budownictwie, Arkady, Warszawa., 1996
 2. Barycka I., Skudlarski K. , Podstawy chemii, Oficyna Wyd. Pol. Wroc.., 2001
 3. Bentkowska H., Grzędzicki K., Chemia budowlana, Skrypt Pol.Gd.., 1983
 4. Czerwieniec E., Chemia. Materiały pomocnicze, Oficyna Wyd. PRz., 2010
 5. Wojtaś R., Chemia ogólna i budowlana, Skrypt Politechniki Świętokrzyskiej., 1988

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. Gruca-Rokosz R., Bartoszek L. , Chemia w budownictwie. Laboratorium. Materiały pomocnicze , Oficyna Wyd. PRz.., 2021
 2. Ujma J, Banaszkiewicz A., Mazanek A. , Ćwiczenia laboratoryjne z chemii budowlanej, Skrypt Pol. Częst.., 1990

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Liwski J, Chemia budowlana, PWN Warszawa ., 1978
 2. , Czasopisma branżowe, .,

Literatura uzupełniająca

 1. Pauling L., Chemia, PWN Warszawa., 1998
 2. Bielański A., Podstawy chemii nieorganicznej, PWN Warszawa., 2010

Materiały dydaktyczne: Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych, materiały do wykładów

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: znajomość podstawowych pojęć i praw chemicznych

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: umiejętność opisu właściwości materii, posługiwania się podstawowymi wielkościami chemicznymi do obliczeń składu materiałów

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: umiejętność wykonywania podstawowych obliczeń chemicznych

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: umiejętność pracy w zespole

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. zna podstawowe pojęcia i prawa chemiczne oraz wielkości chemiczne stosowane w obliczeniach składu materiałów, zna właściwości materii w różnych stanach skupienia, posiada wiedzę dot. fizykochemii wody i układów koloidalnych, zna podstawy statyki i kinetyki chemicznej, zna podstawy chemii materiałów stosowanych w budownictwie oraz procesy korozji metali i materiałów niemetalicznych. wykład, laboratorium kolokwium K_W01+
K_K04+
P6S_KK
P6S_WG
02. potrafi wykonać proste analizy chemiczne, zna podstawowe techniki analityczne, umie obsługiwać podstawową aparaturę chemiczną laboratorium obserwacja wykonawstwa, sprawozdzania, kolokwium K_U24+
K_K01+
P6S_KK
P6S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Budowa atomu. Wiązania chemiczne. Systematyka związków nieorganicznych: kwasy, zasady, sole. Układy wieloskładnikowe: stan koloidalny materii, roztwory rzeczywiste. Elektrolity i dysocjacja elektrolityczna, pH, hydroliza, hydratacja. Woda w budownictwie: korozyjność, twardość, agresywny dwutlenek węgla. Podstawy kinetyki i statyki chemicznej. Surowce mineralne. Skład chemiczny i mineralogiczny cementu, hydratacja cementu. Podstawy elektrochemii. Korozja materiałów budowlanych (metalowych i mineralnych). W 1-15 MEK01
1 TK02 Organizacja pracy w laboratorium. Przepisy BHP, wyposażenie pracowni chemicznej. Kinetyka chemiczna - badanie wpływu stężenia substratów na szybkość reakcji chemicznej. Statyka chemiczna - badanie wpływu stężenia reagentów na stan równowagi chemicznej. Elektrolity - pomiar pH i wyznaczanie stałej dysocjacji. Badania techniczne wody - ocena przydatności wody do zarabiania betonów. Badania techniczne wody - oznaczanie agresywnego dwutlenku węgla. Badania techniczne wody - oznaczanie twardości. Analiza chemiczna cementu - oznaczanie zawartości tlenku wapnia i obliczanie modułów. Analiza chemiczna cementu - kolorymetryczne oznaczanie żelaza. Korozja - badanie odporności korozyjnej metali. Korozja - badanie korozji kwasowej betonu. L 1-30 MEK01 MEK02
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 1)

Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 1)

Przygotowanie do laboratorium: 2.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 8.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 1.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 1)
Zaliczenie
(sem. 1)
Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład uczestnictwo w zajęciach
Laboratorium na podstawie wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych oraz ocen z kolokwiów zaliczeniowych
Ocena końcowa Ocena końcowa = ocena z laboratorium
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie