tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Budownictwo ogólne

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Budownictwo

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: niestacjonarne

Specjalności na kierunku: Budownictwo blok HEP1 SPEC1, Budownictwo blok HEP1 SPEC2, Budownictwo blok HEP2 SPEC1, Budownictwo blok HEP2 SPEC2

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Budownictwa Ogólnego

Kod zajęć: 6607

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 3, 4 / W35 P30 / 9 ECTS / Z,E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: prof. dr hab. inż. Lech Lichołai

Dane kontaktowe koordynatora 1: budynek , pokój , tel. , lechlich@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: Godziny konsultacji zgodne z aktualnym rozkładem zajęć.

Imię i nazwisko koordynatora 2: dr inż. Przemysław Miąsik

Dane kontaktowe koordynatora 2: budynek P, pokój 420, tel. 178651178, pmiasik@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: Godziny konsultacji zgodne z aktualnym rozkładem zajęć.

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 3: mgr inż. Joanna Krasoń , termin konsultacji Godziny konsultacji zgodne z aktualnym rozkładem zajęć.

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem kształcenia jest uzyskanie efektów kształcenia w zakresie: stosowania przepisów technicznych i kryteriów doboru elementów konstrukcyjnych i izolacji w budynkach wznoszonych w technologii tradycyjnej, projektowania stropu, ścian i dachu w budynkach wykonywanych w technologii tradycyjnej, wyznaczania wg Eurokodów wartości obciążeń: stałych, użytkowych, od śniegu i od wiatru, działających na budynki

Ogólne informacje o zajęciach: Przedmiot jest realizowany w formie wykładów oraz projektów.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Lichołai Lech red., praca zbiorowa, Budownictwo Ogólne. Tom 3 - Elementy budynków, podstawy projektowania, Arkady., 2008
 2. Miśniakiewicz Elżbieta, Skowroński Wojciech, , Rysunek techniczny budowlany. , Arkady, Warszawa ., 2006
 3. Markiewicz Przemysław, Budownictwo ogólne dla architektów. , ARCHI-PLUS, Kraków ., 2009
 4. Neufert Ernst, Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego., Arkady, Warszawa., 2011

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. , PN—EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji., .,
 2. , PN—EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne, ciężar obję, .,
 3. , PN—EN 1991-1-3 Część 1-3: Oddziaływania ogólne – obciążenie śniegiem ., .,
 4. , PN—EN 1991-1-4 Część 1-4: Oddziaływania ogólne – obciążenie wiatrem, .,
 5. , PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych. Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków, .,
 6. , PN-EN 1996-1-1: Projektowanie konstrukcji murowych. Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych kon, .,
 7. , PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne, .,
 8. Lichołai Lech, Szyszka Jerzy, Budownictwo ogólne. Podstawy projektowania domów jednorodzinnych. , PRz Rzeszów ., 2004
 9. , PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych, ., 2004
 10. , PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu, ., 2002
 11. , PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych, ., 2000
 12. , PN-B-01030:2000 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych, ., 2000
 13. , PN-ISO 128-23:2002 Rysunek techniczny -- Ogólne zasady przedstawiania -- Część 23: Linie na rysunkach budowlanych, ., 2002
 14. , PN-EN ISO 8560:2019-06 Rysunek techniczny -- Rysunki budowlane -- Przedstawianie modularnych wymiarów, linii i siatek, ., 2019
 15. , PN-ISO 2848:1998 Budownictwo -- Koordynacja modularna -- Zasady i reguły, ., :1998
 16. , PN-ISO 9836:2015-12 Właściwości użytkowe w budownictwie -- Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych, ., 2015

Inne: Założenia projektowe wydawane są indywidualnie

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student posiada wiedzę i umiejętności z zakresu sporządzania rysunków technicznych zgodnie z zasadami geometrii wykreślnej.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student posiada podstawową wiedzę z zakresu geometrii wykreślnej.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Student potrafi wykonywać rysunki techniczne zgodnie z zasadami geometrii wykreślnej (kreślone ręcznie lub przy użyciu metod komputerowych).

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student potrafi pracować samodzielnie oraz w zespole.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Zna normy oraz wytyczne projektowania obiektów budowlanych i ich elementów Wykład, zajęcia projektowe egzamin pisemny, kolokwium pisemne, wykonanie projektu wg indywidualnych założeń projektowych K_W06+++
P6S_WG
02. Zna zasady projektowania i wykonywania elementów konstrukcyjnych oraz przegród w budynkach Wykład, zajęcia projektowe egzamin pisemny, kolokwium pisemne, wykonanie projektu wg indywidualnych założeń projektowych K_W06++
K_W07++
P6S_WG
03. Umie odczytać rysunki architektoniczne, konstrukcyjne i geodezyjne Zajęcia projektowe kolokwium pisemne, wykonanie projektu wg indywidualnych założeń projektowych K_U12++
K_U15++
P6S_UU
P6S_UW
04. Potrafi rozpoznać i zidentyfikować elementy konstrukcyjne budynku Wykład egzamin pisemny, K_W06++
K_W07++
K_W13++
P6S_WG
05. Potrafi wyznaczyć wartości obciążeń działających na elementy konstrukcyjne budynku Wykład, zajęcia projektowe egzamin pisemny, kolokwium pisemne, wykonanie projektu wg indywidualnych założeń projektowych K_U01+++
K_U02+++
P6S_UW
06. Zna kolejność etapów realizacji budynku wykład egzamin pisemny, K_U01++
K_U15++
P6S_UU
P6S_UW
07. Potrafi zdefiniować różne rodzaje obiektów budowlanych wykład egzamin pisemny, K_U01++
P6S_UW
08. Ma świadomość konieczności systematycznej pracy nad rozwiązaniem postawionego zadania Zajęcia projektowe kolokwium pisemne, wykonanie projektu wg indywidualnych założeń projektowych K_K01++
K_K03++
P6S_KK
09. Potrafi zaprojektować przegrody w budynku, używając właściwych materiałów. Zajęcia projektowe kolokwium pisemne, wykonanie projektu wg indywidualnych założeń projektowych K_U18++
P6S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 Pojęcia ogólne: obiekt budowlany, budynek, budowla inżynierska, obiekty małej architektury. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy Prawo Budowlane. W01-05 MEK07
3 TK02 Układy konstrukcyjne – terminologia, elementy budynków i konstrukcji budowlanych, etapy realizacyjne budynków W06-10 MEK04 MEK06
3 TK03 Rozwiązania fundamentowe w budynkach, ściany fundamentowe, prace ziemne przy posadowieniu budynków W11-15 MEK06
3 TK04 Ściany budynków, elementy kształtujące powierzchnię ścian W16-20 MEK03 MEK04
3 TK05 Komunikacja w budynkach, konstrukcja i zasady kształtowania schodów, zasady doboru i wykonania przewodów kominowych w budynkach. W21-25 MEK03
3 TK06 Zajęcia organizacyjne, projektowanie obiektów budowlanych, etapy projektowania, dokumentacja budowy. Definicje związane z budynkami i funkcjami pomieszczeń. Kształtowanie wnętrza budynku. Wejścia do budynków i mieszkań. Oświetlenie i nasłonecznienie wnętrza budynku. Rozmieszczenie pomieszczeń względem stron świata. P01-06 MEK03 MEK04 MEK07
3 TK07 Wydawanie założeń projektowych. Linie wymiarowe. Zasady wymiarowania na rysunkach. Rozplanowanie klatki schodowej. Pochylnie w budynkach. Usytuowanie budynku na działce. Odległości budynku od granicy działki. Zasady sytuowania urządzeń terenowych na działce. P07-12 MEK01
3 TK08 Ogrodzenia działki, miejsca postojowe, ciągi komunikacyjne. Rysowanie działki budowlanej. Opis techniczny. Zaliczanie części projektowej. P13-15 MEK01 MEK09
Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
4 TK01 Informacje ogólne, Obciążenia konstrukcji – klasyfikacja, zasady ustalania, kombinacje obciążeń W01-04 MEK01 MEK05
4 TK02 Konstrukcje stropów w budynkach, Stropy gęstożebrowe – zasady projektowania i konstruowania, kryteria doboru elementów. Dachy i stropodachy oraz balkony i tarasy w budynkach wykonywanych w technologii tradycyjnej – rodzaje konstrukcji, kształtowanie połaci dachowych, pokrycia, odprowadzanie wód opadowych. W05-08 MEK02 MEK03 MEK04
4 TK03 Podstawy wymiarowania konstrukcji drewnianych. W09-10 MEK01 MEK02
4 TK04 Informacje ogólne, Obciążenia konstrukcji - klasyfikacja, zasady ustalania, kombinacje obciążeń, przykłady wyznaczenia obciążeń działających na elementy konstrukcyjne budynku P01-06 MEK01 MEK05
4 TK05 Wykonywanie i weryfikacja projektu zestawienia obciążeń wg indywidualnych założeń P07-09 MEK01 MEK05 MEK08
4 TK06 Drewniane konstrukcje dachów, przykłady wymiarowania podstawowych elementów konstrukcyjnych dachu drewnianego P10-12 MEK01 MEK02
4 TK07 Wykonywanie i weryfikacja projektu konstrukcji dachu drewnianego wg indywidualnych założeń P13-15 MEK01
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 3)

Przygotowanie do kolokwium: 15.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 25.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 15.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 15.00 godz./sem.

Projekt/Seminarium
(sem. 3)

Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 10.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem..

Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 25.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 3)

Przygotowanie do konsultacji: 5.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 5.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 3)

Przygotowanie do zaliczenia: 10.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 4)

Godziny kontaktowe: 10.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 15.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 15.00 godz./sem.

Projekt/Seminarium
(sem. 4)

Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 10.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem..

Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 25.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 4)

Przygotowanie do konsultacji: 5.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 5.00 godz./sem.

Egzamin
(sem. 4)

Przygotowanie do egzaminu: 10.00 godz./sem.

Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład kolokwium pisemne (lub w formie zdalnej)
Projekt/Seminarium kolokwium pisemne (lub w formie zdalnej), projekt wykonany wg indywidualnych założeń
Ocena końcowa ocena końcowa = średnia ważona ocen z kolokwium (50%) i projektu (50%)
Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład egzamin pisemny (lub w formie zdalnej)
Projekt/Seminarium projekt wykonany wg indywidualnych założeń
Ocena końcowa ocena końcowa = średnia ważona ocen z egzaminu (50%) i projektu (50%)
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. L. Lichołai; J. Szyszka, Przegroda kolektorowo-akumulacyjna, ., 2022
 2. J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz, The Influence of Glazing on the Functioning of a Trombe Wall Containing a Phase Change Material, ., 2021
 3. J. Krasoń; P. Miąsik, Thermal Efficiency of Trombe Wall in the South Facade of a Frame Building , ., 2021
 4. L. Lichołai; M. Musiał, The Impact of a Mobile Shading System and a Phase-Change Heat Store on the Thermal Functioning of a Transparent Building Partition, ., 2021
 5. . Brigolini Silva; B. Dębska; L. Lichołai, Effects of waste glass as aggregate on the properties of resin composites, ., 2020
 6. . Brigolini Silva; M. Caetano; B. Dębska; L. Lichołai, Assessment of the Mechanical Parameters of Resin Composites with the Addition of Various Types of Fibres, ., 2020
 7. B. Dębska; J. Konkol; L. Lichołai; J. Szyszka, Przegroda budowlana izolacyjno-akumulacyjna i sposób jej wytwarzania, ., 2020
 8. B. Dębska; J. Krasoń; L. Lichołai, Application of Taguchi method for the design of cement mortars containing waste materials, ., 2020
 9. B. Dębska; J. Krasoń; L. Lichołai, The evaluation of possible utilization of waste glass in sustainable mortars, ., 2020
 10. J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz, Methods for Determining Mold Development and Condensation on the Surface of Building Barriers, ., 2020
 11. L. Lichołai; M. Musiał, Experimental Analysis of the Function of a Window with a Phase Change Heat Accumulator, ., 2020
 12. B. Dębska; B. Dębska; L. Lichołai, Evaluation of the Utility of Using Classification Algorithms when Designing New Polymer Composites, ., 2019
 13. B. Dębska; J. Krasoń; L. Lichołai, Assessment of the applicability of a phasechange material in horizontal building partitions, ., 2019
 14. B. Dębska; J. Krasoń; L. Lichołai, Designing Cement Mortars Modified with Cork and Rubber Waste Using Theory of the Experiment, ., 2019
 15. B. Dębska; J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz, Analysis of the Thermal Characteristics of a Composite Ceramic Product Filled with Phase Change Material, ., 2019
 16. B. Dębska; L. Lichołai; P. Miąsik, Assessment of the Applicability of Sustainable Epoxy Composites Containing Waste Rubber Aggregates in Buildings, ., 2019
 17. J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz, Analysis of the thermal characteristics of anti-icing driveway plates, ., 2019
 18. L. Lichołai; A. Starakiewicz, Opinia o innowacyjności projektu „Całoroczny Mobilny Dom na Kołach"., ., 2019
 19. L. Lichołai; A. Starakiewicz, Opinia o innowacyjności projektu „Uruchomienie produkcji innowacyjnych bram dla małych hangarów lotniczych i obiektów przemysłowych" ., ., 2019
 20. L. Lichołai; A. Starakiewicz; J. Szyszka, Opinia o innowacyjności projektu "Pustak izolowany pianką poliuretanową", ., 2019
 21. L. Lichołai; J. Szyszka, Przegroda kolektorowo-akumulacyjna, ., 2019
 22. L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz, Opinia o innowacyjności projektu „Drzwi aluminiowe zewnętrzne PASSIV ZERO+" , ., 2019
 23. B. Dębska; L. Lichołai, Long-Term Chemical Resistance of Ecological Epoxy Polymer Composites, ., 2018
 24. B. Dębska; L. Lichołai, Zaprawa epoksydowa dla budownictwa i sposób jej wytwarzania, ., 2018
 25. B. Dębska; L. Lichołai; J. Szyszka, Innovative composite on the basis of an aerogel mat with an epoxy resin modified with PET waste and PCM, ., 2018
 26. J. Krasoń; L. Lichołai, Thermal efficiency of a modified thermal storage wall containing phase change material in comparative test periods, ., 2018
 27. J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz, Wpływ konfiguracyjnych rozwiązań warstwy przeszklenia na energetyczne funkcjonowanie zmodyfikowanej przegrody kolektorowo – akumulacyjnej, ., 2018
 28. J. Krasoń; P. Miąsik, Thermal functioning of a transparent barrier equipped with a system of external thermal insulation shields, ., 2018
 29. L. Lichołai; M. Musiał, Ocena wykorzystania kopolimerów octanu winylu i akrylu do powlekania organicznych materiałów zmiennofazowych, ., 2018
 30. L. Lichołai; P. Miąsik, The influence of a thermal bridge in the corner of the walls on the possibility of water vapour condensation, ., 2018
 31. B. Dębska; J. Krasoń; L. Lichołai, Selected properties of epoxy mortars with perlite aggregate, ., 2017
 32. B. Dębska; L. Lichołai, Analysis of Bending Strength of Resin Mortars That Are at Risk of Long-Term Exposure to Environmental Corrosives, ., 2017
 33. B. Dębska; L. Lichołai, Environmental Factors Affecting the Strength Characteristics of Modified Resin Mortars, ., 2017
 34. J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz, Udział materiału zmienno-fazowego w pracy energetycznej przegrody kolektorowo-akumulacyjnej w przejściowych warunkach klimatycznych, ., 2017
 35. L. Lichołai, Możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii w miastach przyszłości, ., 2017
 36. L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz, Charakterystyka energetyczna budynku jednorodzinnego oparta na faktycznym zużyciu energii, ., 2017