tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: BHP i ergonomia

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Budownictwo

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: niestacjonarne

Specjalności na kierunku: Budownictwo blok HEP1 SPEC1, Budownictwo blok HEP1 SPEC2, Budownictwo blok HEP2 SPEC1, Budownictwo blok HEP2 SPEC2

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Prawa i Administracji

Kod zajęć: 6606

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W15 / 1 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. prof. PRz Artur Woźny

Dane kontaktowe koordynatora: budynek L-29, pokój 343, tel. (17)7432072, awozny@prz.edu.pl, awozny.v.prz.edu.pl, KONSULTACJE http://znob.portal.prz.edu.pl/pl/harmonogramy-zajec/

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 1: dr Tadeusz Piątek

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem zajęć jest ukazanie złożoności pracy człowieka, zagrożeń wynikających z uczestnictwa człowieka w procesie pracy, wskazanie na istotny wpływ otoczenia (w obszarze materialnych parametrów środowiska pracy i czynników techniczno-organizacyjnych) na komfort pracy oraz zapoznanie studentów z zasadami ergonomicznymi w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy, zarówno w projektowaniu struktury przestrzennej stanowiska pracy, jak i bloków sygnalizacyjnych i sterowniczych maszyn. Zapoznanie z postępowaniem w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń.

Ogólne informacje o zajęciach: BHP i ergonomia opisuje złożoność pracy człowieka, zagrożenia występujące na stanowisku pracy warunkowane materialnymi parametrami środowiska pracy oraz czynnikami organizacyjno-technicznymi bezpośrednio związanymi ze stanowiskiem pracy. znajomość zasad ergonomii pozwala skutecznie kształtować bezpieczne warunki pracy i życia człowieka.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

  1. Górska E., Lewandowski J. , Zarządzanie i organizacja środowiska pracy, OW PW, Warszawa., 2010
  2. Wieczorek S. , Ergonomia, Tarbonus, Kraków- Tarnobrzeg., 2010
  3. Wieczorek S., Żukowski P. , Organizacja bezpiecznej pracy, Tarbonus, Kraków- Tarnobrzeg ., 2011

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. Górska E., Projektowanie, diagnoza, eksperyment, OW PW, Warszawa., 2002
  2. Kowal E., Ekonomiczno- społeczne aspekty ergonomii, PWN, Warszawa- Poznań ., 2002

Literatura uzupełniająca

  1. Wieczorek S., Podstawy psychologii pracy i ergonomii , Tarbonus, Tarnobrzeg., 2005
  2. Asystent BHP 2011, Pod red.Gałuszy M., Tarbonus, Kraków- Tarnobrzeg., 2011
  3. Olszewski J., Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, AE, Poznań., 2000

Materiały dydaktyczne: Pakiet multimedialny.

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Powinien znać podstawowe zasady BHP.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Zna zasady bezpiecznych zachowań.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Potrafi zastosować zasady BHP w sytuacjach trudnych ekstremalnych.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Podejmuje refleksje na temat bezpiecznych zachowań człowieka.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Potrafi wymienić podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. wykład test pisemny K_W15++
P6S_WK
02. Potrafi opisać złożoność pracy człowieka. wykład test pisemny K_U14++
P6S_UW
03. Potrafi zdefiniować wypadek przy pracy oraz wyjaśnić jego przyczyny i okoliczności. wykład test pisemny K_W19++
P6S_WG
04. Potrafi opisać stopień i specyfikę obciążenia psychofizycznego w pracy. wykład test pisemny K_U27+
P6S_UU
05. Potrafi zdefiniować i opisać podstawowe zagrożenia na stanowisku pracy. wykład test pisemny K_U25+++
P6S_UW
06. Potrafi zastosować wybrane procedury oceny ryzyka zawodowego w zależności od dominujących zagrożeń. wykład test pisemny K_K03++
P6S_KK
07. Potrafi zastosować zasady i postulaty ergonomii w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy. wykład test pisemny K_U15++
P6S_UU
08. Potrafi opisać zasady postępowania w razie wypadków przy pracy i w sytuacjach zagrożeń. wykład interaktywny, wykład test pisemny K_U25+++
P6S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy, w tym dotyczące: praw i obowiązków studentów i pracowników z zakresu bhp oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp, wypadków oraz świadczeń z nimi związanych. W01 MEK01 MEK08
1 TK02 Obowiązki uczelni w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki: wymagania bhp dotyczące budynków uczelni, wymagania dotyczące instalacji i urządzeń znajdujących w budynku uczelni. W01 MEK01
1 TK03 Przedmiot i zakres badań bezpieczeństwa pracy i ergonomii. W02 MEK05 MEK07
1 TK04 Bezpieczeństwo w ujęciu systemowym (bezpieczeństwo jako cel zarządzania, jako obowiązek prawny, jako norma moralna). W02 MEK06 MEK07
1 TK05 Modele wypadków przy pracy (klasyczne modele wypadków, modele sytuacji wypadkowych, modelowanie zachowań człowieka w sytuacjach zagrożenia). W03; W04 MEK03 MEK08
1 TK06 Statystyczne i behawioralne teorie bezpieczeństwa. W03; W04 MEK04 MEK05
1 TK07 Ergonomiczne aspekty funkcjonowania układu człowiek-maszyna-otoczenie. W05 MEK02 MEK05 MEK07
1 TK08 Ocena niezawodności układu: człowiek-komputer, kierowca- samochód, pilot-samolot jako rzeczywiste przypadki układu człowiek-maszyna. W05 MEK02 MEK04
1 TK09 Metody pomiaru uciążliwości pracy fizycznej dynamicznej i pracy fizycznej statycznej. W06; W07 MEK04
1 TK10 Badanie uciążliwości pracy umysłowej. W07 MEK04
1 TK11 Niebezpieczne i szkodliwe czynniki związane z procesem i warunkami pracy. W08 MEK05 MEK06
1 TK12 Ocena ryzyka zawodowego na wybranym stanowisku pracy. W08 MEK05 MEK06
1 TK13 Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy (wybrane zasady i zalecenia ergonomiczne w projektowaniu struktury przestrzennej stanowiska pracy, urządzeń wskaźnikowych i sterowniczych, procesów technologicznych, obiektów. W09; W10 MEK07
1 TK14 Czynniki ergonomiczne w organizacji pracy. W11 MEK07
1 TK15 Ergonomiczna ocena maszyn i urządzeń oraz usprawnianie warunków pracy. W12; W13 MEK07
1 TK16 Zasady postępowania w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii, itp.): zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku, ochrona przeciwpożarowa (w tym ewakuacja) w uczelni. W15 MEK03 MEK08
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 1)

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 4.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 1)
Zaliczenie
(sem. 1)

Przygotowanie do zaliczenia: 5.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład
Ocena końcowa Pozytywna ocena zaliczenia wszystkich kompetencji przedmiotowych z uwzględnieniem zróżnicowania wtajemniczenia merytorycznego.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie