tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Podstawy elektrotechniki

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Lotnictwo i kosmonautyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Awionika, Pilotaż, Samoloty, Silniki lotnicze, Zarządzanie ruchem lotniczym

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Elektrodynamiki i Systemów Elektromaszynowych

Kod zajęć: 660

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Samoloty, Zarządzanie ruchem lotniczym

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W15 L15 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Jan Rodziński

Dane kontaktowe koordynatora: budynek B, pokój 101, tel. 17 8651384, janrod@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: https://janrod.v.prz.edu.pl/konsultacje

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 2: dr inż. Danuta Pliś

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie się z podstawowymi prawami obowiązującymi w elektrotechnice i elektronice, elementami obwódów elektrycznych i elektronicznych, metodami pomiarowymi oraz podstawowymi maszynami elektrycznymi.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Moduł kształcenia obejmuje podstawowe zgadnienia z zakresu elektrotechniki i elektroniki

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

  1. Szlachta A., Elektrotechnika skrypt, Oficyna Wydawnicza PRz., 1997
  2. Koziej E., Sochoń B., Elektrotechnika i elektronika, PWN., 1983
  3. Przeździecki F., Elektrotechnika i elektronika, PWN., 1997
  4. Hempowicz i inni, Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, WNT., 2004

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. Bula K., Elektrotechnika - laboratorium, Oficyna Wydawnicza PRz., 2003

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. Kukurba H., Śliwa A., Zbiór zadań z elektrotechniki, PWN., 1983
  2. Plamitzer A.M., Maszyny elektryczne, WNT., 1982

Literatura uzupełniająca

  1. Sochocki R., Mikromaszyny elektryczne, Oficyna Wyd. PW., 1996

Materiały dydaktyczne: Materiały pomocnicze do wykładu w formie elektronicznej, prezentacji.

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: rejestracja na semestr drugi

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student posiada podstawową wiedzę w zakresie: algebry, teorii równań różniczkowych i liczb zespolonych oraz pola elektrycznego i magnetycznego, prądu stałego i przemennego

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Student potrafi rozwiązywać układy równań liniowych, zna własności fukcji sinusoidalnej, zna działania na liczbach zespolonych

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student rozumie potrzebę kształcenia. Student rozumie uwarunkowania pracy zespołowej.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Student zna podstawowe prawa obwodów prądu stałego wykład, laboratorium kolokwium, obserwacja wykonawstwa, raport pisemny K_W04++
K_U07+
K_U08+
K_K01++
P6S_KR
P6S_UO
P6S_UW
P6S_WG
02. Student potrafi zastosować prawa do opisu obwodów elektrycznych. wykład interaktywny kolokwium K_W04++
K_U08+
K_K01++
P6S_KR
P6S_UW
P6S_WG
03. Student zna warunki powstawania pola magnetycznego. wykład kolokwium K_W04++
K_K01++
P6S_KR
P6S_WG
04. Student zna własności napięć i prądów sinusoidalnie zmiennych, rodzaje mocy. wykład, laboratorium kolokwium, obserwacja wykonawstwa, raport pisemny K_W04++
K_U07+
K_U08+
K_K01++
P6S_KR
P6S_UO
P6S_UW
P6S_WG
05. Student potrafi przedstawić wielkości sinusoidalnie zmienne za pomocą wykresów wskazowych. wykład, laboratorium kolokwium, obserwacja wykonawstwa, raport pisemny K_W04++
K_U07+
K_U08+
K_K01++
P6S_KR
P6S_UO
P6S_UW
P6S_WG
06. Student zna rodzaje odbiorników trójfazowych wykład, laboratorium kolokwium, obserwacja wykonawstwa, raport pisemny K_W04++
K_U07+
K_U08+
K_K01++
P6S_KR
P6S_UO
P6S_UW
P6S_WG
07. Student potrafi zmierzyć podstawowe wielkości elektryczne. laboratorium obserwacja wykonawstwa, raport pisemny K_W04++
K_U07+
K_U08+
K_K01++
P6S_KR
P6S_UO
P6S_UW
P6S_WG
08. Student zna podstawowe typy maszyn i rodzaje pracy. wykład kolokwium K_W04++
K_K01++
P6S_KR
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Podstawowe pojęcia elektrotechniki. Ładunek, prąd elektryczny. Pole elektrostatyczne, napięcie elektryczne, kondensatory. Obwód elektryczny - elementy,rodzaje. Strałkowanie napięcia i prądu. Prawo Ohma i prawa Kirchhoffa. Moc i praca prądu elektrycznego. Źródła energii elektrycznej - rodzaje, charakterystyki prądowo-napięciowe. Sposoby łączenia rezystorów i żródeł w obwodach. Metody rozwiązywania liniowych obwodów rozgałęzionych prądu stałego - przykłady. W01, W02, L01, L02, L03, L04 MEK01 MEK02
2 TK02 Pole magnetyczne - wielkości pola. Prawa obwodów magnetycznych. Indukcja elektromagnetyczna - zjawisko indukcji, indukcyjność własna i wzajemna. W03 MEK03
2 TK03 Klasyfikacja przebiegów zmiennych. Wytwarzanie napięcia sinusoidalnie zmiennego. Wartość chwilowa, średnia i skuteczna przebiegów sinusoidalnych. Elementy R-L-C w obwodzie pradu przemiennego. Trójkąt impedancji. Wykresy wskazowe prądów i napięć. Zastosowanie liczb zespolonych do opisu wielkości sinusoidalnie zmiennych. Moc w obwodzie prądu sinusoidalnego. Przykłady rozgałęzionych obwodów prądu przemiennego i ich opis. W03, W04, L02, L03, L04 MEK04 MEK05
2 TK04 Układy trójfazowe prądu przemiennego, podstawowe pojęcia. Moc w układach trójfazowych. Zastosowanie układów trójfazowych. W05, L02, L03, L04 MEK06
2 TK05 Podstawy metrologii elektrycznej - elektryczne przyrządy pomiarowe, elektryczne metody pomiarowe wielkości elektrycznych i nieelektrycznych. W05, L01 MEK07
2 TK06 Maszyny elektryczne - wiadomości ogólne, podział, rodzaje pracy. Transformatory - budowa, zasada działania, rodzaje, zastosowanie. Silniki indukcyjne - jedno- i trójfazowe: budowa, zasada działania, podstawowe własności ruchowe, zastosowanie. Maszyny prądu stałego - rodzaje, budowa, zasada działania. Mikromaszyny elektryczne - podział mikromaszyn, zastosowanie, własności. W06, W07, W08, L05, L06, L07 MEK08
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 2)

Przygotowanie do kolokwium: 2.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 2.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 2)

Przygotowanie do laboratorium: 3.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 3.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 5.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 2)

Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 2)

Przygotowanie do zaliczenia: 5.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Zaliczenie ustne: 1.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład zaliczenie pisemne i ustne łacznie z laboratorium, obecność na wykładzie
Laboratorium odrobienie wszystkich ćwiczeń, obserwacja pracy studenta podczas zajęć, oddanie raportów pisemnych z ćwiczeń, zaliczenie pisemne i ustne łacznie z wykładem
Ocena końcowa pozytywny wynik kolokium z uwzględnieniem dodatkowych preferencji (obecnośc na wykładzie, aktywność na zajęciach laboratoryjnych)
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak