tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Mechanika teoretyczna

Cykl kształcenia: 2018/2019

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Budownictwo

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Budownictwo blok HEP1 SPEC1, Budownictwo blok HEP1 SPEC2, Budownictwo blok HEP2 SPEC1, Budownictwo blok HEP2 SPEC2

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Mechaniki Konstrukcji

Kod zajęć: 66

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Budownictwo blok HEP1 SPEC1

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W45 C30 / 6 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. prof. PRz Piotr Nazarko

Dane kontaktowe koordynatora: budynek P, pokój 309A, tel. (17) 865 1621, pnazarko@prz.edu.pl, pnazarko@stud.prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Poznanie podstawowych praw ruchu, lub spoczynku nieodkształcalnych ciał materialnych.Uzyskanie podstaw teoretycznych i umiejętności praktycznych niezbędnych do studiowania takich dyscyplin jak wytrzymałość materiałów, mechanika budowli, czy teoria konstrukcji.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Mechanika teoretyczna zajmuje się ustalaniem praw ruchu lub spoczynku ciał materialnych, posługując się przy tym uproszczonymi (wyidealizowanymi) modelami ciał rzeczywistych, takimi jak punkt materialny i ciało doskonale sztywne. Jest przedmiotem z grupy podstawowych.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

  1. Leyko Jerzy, Mechanika ogólna T.1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN., 2012
  2. Misiak Jan , Mechanika ogólna T.1 i 2, WNT., 2009
  3. Klasztorny Marian, Mechanika, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne., 2005
  4. Filip Teresa, Nazarko Piotr, Mechanika teoretyczna, OW PRZ.., 2013

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. Misiak Jan, Zadania z mechaniki ogólnej, WNT., 2005
  2. Leyko Jerzy, Szmelter Jan, Zbiór zadań z mechaniki ogólnej, PWN., 1983

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. Nizioł Józef, Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki, WNT., 2006
  2. Osiński Zbigniew, Mechanika ogólna, .,

Literatura uzupełniająca

  1. Piotr Nazarko, Teresa Filip, Mechanics for civil engineers, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów., 2015

Materiały dydaktyczne: dostępne na stronie KMK PRZ http:/kmk.portal.prz.edu.pl

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Status studenta drugiego semestru na kierunku budownictwo.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Wiedza z wybranych działów matematyki i fizyki w zakresie objętym programem nauczania w szkole średniej i na pierwszym semestrze studiów.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność samodzielnego studiowania literatury i zdobywania informacji z różnych źródeł.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Rozumie potrzebę stałego dokształcania się.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z OEK
01. Zna podstawowe pojęcia i zasady statyki. Potrafi wyznaczyć wypadkową dwóch dowolnych sił na płaszczyźnie. Potrafi obliczyć moment siły względem dowolnego bieguna i względem dowolnej osi. Umie zredukować dowolny układ sił do dowolnego bieguna. wykład, ćwiczenia rachunkowe egzamin cz. pisemna, kolokwium K_W04++
K_W05++
T1A_W02+
02. Potrafi przeprowadzić analizę budowy układu, aby sprawdzić, czy jest on statycznie wyznaczalny i geometrycznie niezmienny. Potrafi obliczać reakcje w płaskich układach prętowych statycznie wyznaczalnych. Potrafi obliczać siły w prętach płaskich kratownic statycznie wyznaczalnych, stosując metodę równoważenia węzłów i metodę Rittera wykład, ćwiczenia rachunkowe egzamin cz. pisemna, kolokwium K_W04+
K_W05+
K_U15+
K_K02++
T1A_W02+
T1A_U01+
T1A_U05+
T1A_K04+
03. Zna podstawowe prawa kinematyki i dynamiki punktu oraz bryły. Identyfikuje ruch postępowy, obrotowy i płaski ciała sztywnego. Potrafi obliczać prędkości chwilowe punktów, w ruchu płaskim ciała sztywnego i mechanizmu. wykład, ćwiczenia rachunkowe kolokwium, egzamin cz. pisemna K_W04++
K_W05++
T1A_W02+
Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Elementy rachunku wektorowego. Podstawowe pojęcia i określenia w mechanice. Aksjomaty statyki. Moment siły względem punktu i względem osi. Twierdzenia o parach sił. W01, W02, C01, C02 MEK01
2 TK02 Redukcja układu sił do dowolnego bieguna i do najprostszej postaci. Elementy statyki wykreślnej. W03, C03, C04, MEK01
2 TK03 Warunki równowagi układu sił. Równania równowagi w poszczególnych przypadkach układów sił. Modele więzów i ich reakcje. Obliczanie reakcji w układach statycznie wyznaczalnych. W04, C05, C06 MEK02
2 TK04 Stopnie swobody układu mechanicznego ciał sztywnych. Warunki geometrycznej niezmienności i statycznej wyznaczalności. Obliczanie reakcji w płaskich układach prętowych statycznie wyznaczalnych. W05, W06, C07-C10 MEK02
2 TK05 Kratownice. Analiza budowy kratownicy. Obliczanie sił w prętach kratownic metodą równoważenia węzłów. Pręty zerowe. Obliczanie sił w prętach kratownic płaskich metodą Rittera. Metoda Cremony. W07-W09, C11, C12 MEK02
2 TK06 Zagadnienie tarcia. Opis matematyczny ruchu punktu. Ruch postępowy, obrotowy i płaski bryły. Obliczanie prędkości i przyspieszeń chwilowych w ruchu płaskim ciała sztywnego i mechanizmu. Ruch złożony. W10, W11, C13, C14 MEK03
2 TK07 Prawa Newtona. Zasada d'Alemberta i metoda kinetostatyki. Drgania swobodne, wymuszone i tłumione układów o jednym stopniu swobody. W12, W13 MEK03
2 TK08 Dynamika układu punktów materialnych. Dynamika ruchu postępowego, obrotowego i płaskiego bryły. Energia kinetyczna bryły w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim. Pole sił. Energia potencjalna. Zasada zachowania energii mechanicznej. W14, W15,C15 MEK03
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 2)

Godziny kontaktowe: 45.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 10.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 20.00 godz./sem.

Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 2)

Przygotowanie do ćwiczeń: 7.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 15.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Dokończenia/studiowanie zadań: 5.00 godz./sem.

Inne: 15.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 2)

Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 0.50 godz./sem.

Egzamin
(sem. 2)

Przygotowanie do egzaminu: 20.00 godz./sem.

Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Egzamin pisemny. Aby zaliczyć wykład trzeba z egzaminu pisemnego uzyskać co najmniej 30 punktów z 60 możliwych do uzyskania.
Ćwiczenia/Lektorat Kolokwia pisane w czasie semestru. Aby zaliczyć ćwiczenia, trzeba uzyskać co najmniej 20 z 40 możliwych do uzyskania punktów z kolokwiów przeprowadzanych w semestrze
Ocena końcowa Ocena końcowa jest proporcjonalna do sumy punktów uzyskanych z egzaminu i z kolokwiów.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie