logo
Karta przedmiotu
logo

Mechanika teoretyczna

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2023/2024

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Budownictwo

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: blok A /2, blok B /1, blok B /2, blok A /1

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Mechaniki Konstrukcji

Kod zajęć: 66

Status zajęć: obowiązkowy dla programu blok A /1

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W45 C30 / 6 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Piotr Nazarko

Terminy konsultacji koordynatora: wg planu podanego na stronie domowej pnazarko.v.prz.edu.pl

semestr 2: mgr inż. Natalia Bróż

semestr 2: dr hab. inż. prof. PRz Bartosz Miller

semestr 2: dr inż. Celina Jagiełowicz-Ryznar

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Student uzyskuje podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie opisu statyki, kinematyki i dynamiki nieodkształcalnych ciał materialnych.

Ogólne informacje o zajęciach: Mechanika teoretyczna zajmuje się ustalaniem praw ruchu lub spoczynku ciał materialnych, posługując się przy tym uproszczonymi (wyidealizowanymi) modelami ciał rzeczywistych, takimi jak punkt materialny i ciało doskonale sztywne. Jest przedmiotem z grupy podstawowych.

Materiały dydaktyczne: Konspekt wykładów w formie pliku PDF do wydruku.

Inne: Brak.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Filip Teresa, Nazarko Piotr Mechanika teoretyczna. Statyka OW PRZ.. 2013
2 Leyko Jerzy Mechanika ogólna T.1 i 2 Wydawnictwo Naukowe PWN. 2012
3 Misiak Jan Mechanika ogólna T.1 i 2 WNT. 2009
4 Klasztorny Marian Mechanika Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. 2005
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Teresa Filip, Piotr Nazarko Mechanika teoretyczna. Statyka Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2013
2 Misiak Jan Zadania z mechaniki ogólnej WNT. 2005
3 Leyko Jerzy, Szmelter Jan Zbiór zadań z mechaniki ogólnej PWN. 1983
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Nizioł Józef Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki WNT. 2006
2 Osiński Zbigniew Mechanika ogólna Wydawnictwo Naukowe PWN. 1994

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Status studenta drugiego semestru na kierunku budownictwo.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student posiada elementarną wiedzę w zakresie algebry liniowej, geometrii, trygonometrii i potrafi stosować ją w praktyce.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Student posiada umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, samokształcenia się i rozwiązywania układów równań algebraicznych.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Rozumie potrzebę stałego dokształcania się.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Zna podstawowe pojęcia i zasady statyki. Potrafi wyznaczyć wypadkową dwóch dowolnych sił na płaszczyźnie. Potrafi obliczyć moment siły względem dowolnego bieguna i względem dowolnej osi. Umie zredukować dowolny układ sił do dowolnego bieguna. wykład, ćwiczenia rachunkowe egzamin cz. pisemna, kolokwium K_W04++
K_W05++
K_K04+++
P6S_KK
P6S_WG
02 Potrafi przeprowadzić analizę budowy układu, aby sprawdzić, czy jest on statycznie wyznaczalny i geometrycznie niezmienny. Potrafi obliczać reakcje w płaskich układach prętowych statycznie wyznaczalnych. Potrafi obliczać siły w prętach płaskich kratownic statycznie wyznaczalnych, stosując metodę równoważenia węzłów i metodę Rittera. wykład, ćwiczenia rachunkowe egzamin cz. pisemna, kolokwium K_W04+
K_W05+
K_U15+
K_K02++
K_K04+++
P6S_KK
P6S_KR
P6S_UU
P6S_WG
03 Zna podstawowe prawa kinematyki i dynamiki punktu oraz bryły. Identyfikuje ruch postępowy, obrotowy i płaski ciała sztywnego. Potrafi obliczać prędkości chwilowe punktów, w ruchu płaskim ciała sztywnego i mechanizmu. wykład, ćwiczenia rachunkowe kolokwium, egzamin cz. pisemna K_W04++
K_W05++
K_K04+++
P6S_KK
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Elementy rachunku wektorowego. Podstawowe pojęcia i określenia w mechanice. Aksjomaty statyki. Moment siły względem punktu i względem osi. Twierdzenia o parach sił. W01, W02, C01, C02 MEK01
2 TK02 Redukcja układu sił do dowolnego bieguna i do najprostszej postaci. Elementy statyki wykreślnej. W03, C03, C04, MEK01
2 TK03 Warunki równowagi układu sił. Równania równowagi w poszczególnych przypadkach układów sił. Modele więzów i ich reakcje. Obliczanie reakcji w układach statycznie wyznaczalnych. W04, C05, C06 MEK02
2 TK04 Stopnie swobody układu mechanicznego ciał sztywnych. Warunki geometrycznej niezmienności i statycznej wyznaczalności. Obliczanie reakcji w płaskich układach prętowych statycznie wyznaczalnych. W05, W06, C07-C10 MEK02
2 TK05 Kratownice. Analiza budowy kratownicy. Obliczanie sił w prętach kratownic metodą równoważenia węzłów. Pręty zerowe. Obliczanie sił w prętach kratownic płaskich metodą Rittera. Metoda Cremony. W07-W09, C11, C12 MEK02
2 TK06 Zagadnienie tarcia. Opis matematyczny ruchu punktu. Ruch postępowy, obrotowy i płaski bryły. Obliczanie prędkości i przyspieszeń chwilowych w ruchu płaskim ciała sztywnego i mechanizmu. Ruch złożony. W10, W11, C13, C14 MEK03
2 TK07 Prawa Newtona. Zasada d'Alemberta i metoda kinetostatyki. Drgania swobodne, wymuszone i tłumione układów o jednym stopniu swobody. W12, W13 MEK03
2 TK08 Dynamika układu punktów materialnych. Dynamika ruchu postępowego, obrotowego i płaskiego bryły. Energia kinetyczna bryły w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim. Pole sił. Energia potencjalna. Zasada zachowania energii mechanicznej. W14, W15,C15 MEK03

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 2) Godziny kontaktowe: 45.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 10.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 20.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 2) Przygotowanie do ćwiczeń: 7.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 15.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Dokończenia/studiowanie zadań: 5.00 godz./sem.
Inne: 15.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 2) Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.
Egzamin (sem. 2) Przygotowanie do egzaminu: 20.00 godz./sem.
Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Przy tradycyjnej formie kształcenia studenci przystępują do egzaminu w formie pisemnej. W przypadku zajęć zdalnych studenci podchodzą do egzaminu w dwóch etapach: 1) egzamin zdalny do oceny 3,5, 2) egzamin ustny na wyższą ocenę (tylko dla chętnych). Aby zdać egzamin należy uzyskać co najmniej 40% punktów możliwych do zdobycia.
Ćwiczenia/Lektorat Kolokwia pisane w czasie semestru. Aby zaliczyć ćwiczenia, trzeba uzyskać co najmniej 20 z 40 możliwych do uzyskania punktów z kolokwiów przeprowadzanych w semestrze.
Ocena końcowa Ocena końcowa jest proporcjonalna do sumy punktów uzyskanych z egzaminu i z kolokwiów.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 A. Bełzo; R. Bendikienė; A. Benini; R. Česnavičius; A. Čiuplys; J. Jakobsen; K. Juzėnas; T. Leemet; M. Madissoo; M. Magdziak; P. Nazarko; C. Pancaldi; R. Ratnayake ; L. Rigattieri; M. Rimašauskas; M. Romanini; R. Śliwa; R. Wdowik; R. Wdowik; M. Zimmermann Didactic guide for teachers 2022
2 P. Nazarko; S. Samarakoon; T. Selsøyvold Artificial Neural Network Model for Predicting the Tendon Stress in Unbonded Posttensioned Concrete Members at the Ultimate Limit State 2022
3 P. Nazarko; A. Prokop; L. Ziemiański Digitalization of historic buildings using modern technologies and tools 2021
4 P. Nazarko; D. Ziaja SHM system for anomaly detection of bolted joints in engineering structures 2021
5 P. Nazarko; L. Ziemiański Application of Elastic Waves and Neural Networks for the Prediction of Forces in Bolts of Flange Connections Subjected to Static Tension Tests 2020
6 P. Nazarko; S. Rachwał; D. Ziaja Analiza statyczno-wytrzymałościowa modelu MES istniejącej hali z wykorzystaniem skaningu laserowego 2020
7 A. Borowiec; L. Folta; L. Janas; G. Kędzior; R. Klich; A. Kulon; P. Nazarko; G. Piątkowski; T. Siwowski; D. Szynal; Ł. Szyszka; B. Wójcik ; D. Ziaja; L. Ziemiański Przegląd specjalny mostu stalowego w km. 108.404 oraz kładek dla pieszych w km. 166.188; 174.410; 184.875; 223.194 lini nr 91 Kraków Główny - Medyka 2019
8 P. Nazarko Axial force prediction based on signals of the elastic wave propagation and artificial neural networks 2019
9 P. Nazarko Diagnostyka konstrukcji z wykorzystaniem fal sprężystych i sztucznych sieci neuronowych 2019
10 P. Nazarko; D. Ziaja Anomaly detection in the concrete arc girder subjected to fatigue test 2019