tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Podstawy elektroniki

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Lotnictwo i kosmonautyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Awionika, Pilotaż, Samoloty, Silniki lotnicze, Zarządzanie ruchem lotniczym

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Awioniki i Sterowania

Kod zajęć: 659

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Samoloty, Zarządzanie ruchem lotniczym

Układ zajęć w planie studiów: sem: 3 / W30 L30 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Józef Grzybowski

Dane kontaktowe koordynatora: budynek L, pokój 314, tel. , aviog@prz.edu.pl, jozef.grzybowski@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: Wtorek 10.00 - 12.00

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 3: mgr inż. Łukasz Wałek , termin konsultacji L27 pokój 407, wtorek 10.30-12.00, środa 10.30- 12.00

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Nabycie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu budowy, zasady działania i zastosowania elementów i układów elektronicznych, umiejętności budowy prostych układów elektronicznych, badania właściwości oraz pomiaru ich parametrów, interpretacja prostych schematów elektronicznych

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Wykłady z przedmiotu obejmują podstawowe działy elektroniki, podzespoły elektroniczne, układy analogowe, układy cyfrowe, układy programowalne ,radiokomunikacja, technologia układów elektronicznych, zakłócenia w układach elektronicznych. Uzupełnieniem wiedzy przekazanej na wykładach jest zestaw ćwiczeń laboratoryjnych pozwalający na nabycie umiejętności rozpoznawania elementów elektronicznych, budowę prostych układów elektronicznych, posługiwanie się aparaturą elektroniczną.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Christiansen D., Electronics Engineers’ Handbook. , The McGraw-Hill Companies, Inc., New York., 1997
 2. Horowitz P., Hill W., Sztuka elektroniki T1 , T2, Warszawa WKŁ ., 2006
 3. A.Filipkowski , Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe, WNT., 2006
 4. Borczyński J.,Dumin P,Milczewski A., Podzespoły elektroniczne Półprzewodniki, Warszawa WKŁ., 1989
 5. Booth K. Hill S., Optoelektronika, Warszawa WKŁ., 2001
 6. Charoy A., Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych, WSarszawa WNT., 2000

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. A. W. Stadler, A. Kolek, Elektronika. Zbiór zadań., Oficyna Wydawnicza PRz., 2005
 2. , Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych, .,

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Z. Nosal, J. Baranowski, Układy elektroniczne. Cześć I. Układy analogowe liniowe., WNT., 1997
 2. AMD, PAL Device Data Bookand Design Guide, Adwanced Micro Devices., 1993
 3. , , http://www.datasheetcatalog.com/.,

Literatura uzupełniająca

 1. , Czasopisma Elektronika Praktyczna, Elektronik, .,
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na pierwszy semestr studiów drugiego stopnia na kierunku Inżynieria mechaniczna dla przemysłu lotniczego.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Matematyka, fizyka. Podstawy elektrotechniki:obwody prądu stałego, prawo Ohma, prawa Kirchoffa. Obwody prądu zmiennego. Silniki elektryczne DC, AC.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność korzystania z wiedzy wyniesiona z kształcenia w szkole średniej oraz obliczania parametrów obwodów prądu stałego.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Potrafi współpracować w grupie, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Student zna elementy elektroniczne potrafi zmierzyć parametry komponentów i układów elektronicznych, rozumie działanie podstawowych układów elektronicznych. wykład interaktywny sprawdzian pisemny K_W01+
K_W04+
K_K01+
P6S_KR
P6S_WG
02. Student potrafi zbudować i uruchomić prosty układ elektroniczny, zmierzyć jego parametry amplitudowe i czasowe posługując się współczesnymi narzędziami pomiarowymi laboratorium Sprawdzian przygotowania do laboratorium, sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia laboratoryjnego. K_U07+
K_U08+
K_U14+
P6S_UO
P6S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 1. Komponenty elektroniczne. Elementy elektroniczne bierne, parametry tolerancje wykonania, warunki pracy. Podzespoły półprzewodnikowe diody prostownicze, schotky, uniwersalne, tranzystory bipolarne,układ pracy tranzystora, tranzystory polowe, tranzystory MOSFET, aplikacje z tranzystorami bipolarnymi oraz z tranzystorami MOSFET, półprzewodniki w obwodach prądu zmiennego tyrystor, triak. Ograniczania w pracy elementów półprzewodnikowych W01 MEK01
3 TK02 2. układy zasilające zasilacze niestabilizowane, zasilacze liniowe, monolityczne liniowe stabilizatory napięcia, stabilizatory LDO, LDV, stabilizowane zasilacze impulsowe, zasilacze obniżające napięcie, zasilacze podwyższające napięcie, zasilacze wielonapięciowe, separacja galwaniczna w zasilaczach, zasilacze synchroniczne, przetwornice DC-DC, przetwornice DC-AC. W02 MEK01
3 TK03 3. Układy analogowe. Wzmacniacze operacyjne, wzmacniacz odwracający,nieodwracający, wzmacniacz różnicowy ,wtórnik, sumator analogowy, wzmacniacz logarytmijący, komparatory analogowe, generatory napięcia sinusiodalnego, generatory przebiegów impulsowych, układy całkujące, układy różniczkujące analogowe układy kondycjonowania sygnałów. W03 MEK01
3 TK04 4. Mikroprocesory i mikrokomputery jednoukładowe. Budowa mikroprocesora, system mikroprocesorowy, pamięci ROM,RAM, obszar We-Wy. Urządzenia wewnętrzne mikrokomputera jednoukładowego, liczniki, układy monitorowania napięcia, układ nadzorowania pracy mikrokomputera WD-timer. Architektura mikrokomputera jednoukładowego W04 MEK01
3 TK05 5. Układy wyjściowe. Wzmacniacze mocy, układy sterowania PWM silnikami prądu stałego, układy mostkowe sterowania silnikami DC, serwomechanizmy wykonawcze, sterowanie silnikami AC, sterowanie silnikami BLDC. W05 MEK01
3 TK06 6. Radiokomunikacja. Fale radiowe, propagacja fal radiowych. Odbiorniki radiowe, odbiorniki z przemiana częstotliwości, transciwery. Nadawanie sygnałów radiowych ,modulacje ciągłe, AM,FM. Modulacje impulsowe PAM, OOK, PDM, PFM, PCM. Anteny prętowe , anteny kierunkowe. W06 MEK01
3 TK07 7. Zakłócenia w układach elektronicznych. Kompatybilność elektromagnetyczna. Źródła i rodzaje zakłóceń, sposoby rozprzestrzeniania się zakłóceń , zakłócenia przewodowe, zakłócenia radiacyjne. Eliminacja zakłóceń, komponenty do redukcji zakłóceń. W07 MEK01
3 TK08 Technologia montażu układów elektronicznych, lutowanie elementów dyskretnych, lutowanie układów SMD, demontaż elementów elektronicznych L01 MEK02
3 TK09 Sterowanie silnikiem prądu stałego. Generowanie sygnału PWM, Obserwacja sygnału oscyloskopem cyfrowym, obliczenia parametrów zbudowanego układu. L02 MEK02
3 TK10 Układy zasilające. Badanie parametrów stabilizatora liniowego. Badanie parametrów stabilizatora impulsowego. Wyznaczenie i porównanie sprawności układów. L03 MEK02
3 TK11 Komponenty elektroniczne. Rozpoznanie i kwalifikacja komponentów, pomiar wybranych parametrów mostkiem RLC, multimetrem cyfrowym. L04 MEK02
3 TK12 Sterownik PLC. Podstawowe polecenia sterownika PLC ZEN, zasady programowania drabinkowego, konfiguracja linii wejścia wyjścia. Programowanie sterownika do zadanej aplikacji, weryfikacja działania programu. L05,L06 MEK02
3 TK13 Układy cyfrowe kombinacyjne. Synteza układu kombinacyjnego na bramkach logicznych, badanie stanów logicznych zbudowanego układu. L08 MEK02
3 TK14 Układy analogowe. Badanie konfiguracji pracy wzmacniacza operacyjnego jako aktywnego filtru dolnoprzepustowego, górnoprzepustowego, pasmowo przepustowego. Uklad sumujący , układ różnicowy, generator sygnału prostokątnego. L11 MEK02
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 3)

Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 3)

Przygotowanie do laboratorium: 15.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 15.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 3)

Udział w konsultacjach: 5.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 3)

Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Zaliczenie ustne: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Zaliczenie wykładów na końcowym kolokwium zaliczającym obejmującym zakres tematyczny wykładów.
Laboratorium Wykonanie ćwiczenia laboratoryjnego poprzedza sprawdzian przygotowania do ćwiczenia. Ocenie podlega wykonanie ćwiczenia na podstawie wykonanego sprawozdania i uzyskanych wyników ze sprawdzianów. Ocena jest średnią ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych , z warunkiem zaliczenia wszystkich laboratoriów z wynikiem pozytywnym, zaliczenie końcowe laboratorium.
Ocena końcowa Ocena końcowa jest wynikiem oceny z kolokwium z wykładów ( weryfikacja MEK01) z wagą 0.4 oraz oceny z zaliczenia laboratorium (weryfikacja MEK02) z wagą 0.6
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie