tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Podstawy automatyki

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Lotnictwo i kosmonautyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Awionika, Pilotaż, Samoloty, Silniki lotnicze, Zarządzanie ruchem lotniczym

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Awioniki i Sterowania

Kod zajęć: 658

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Samoloty, Zarządzanie ruchem lotniczym

Układ zajęć w planie studiów: sem: 4 / W30 C15 L15 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. prof. PRz Stanisław Grochmal

Dane kontaktowe koordynatora: budynek L27, pokój 411, tel. , grochmal@prz.edu.pl

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 4: dr inż. Dariusz Nowak

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem kształcenia jest poznanie przez studenta podstawowych zagadnień sterowania i regulacji automatycznej

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Opanowanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zasad działania układów sterowania i automatycznej regulacji

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. J. Mazurek, H. Vogt, W. Żdanowicz, Podstawy automatyki, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej., 2006
 2. R. Kalicka, Podstawy automatyki i robotyki, Wyd. Politechniki Gdańskiej., 2016
 3. F. Siemieniako, Automatyka w przykładach i zadaniach, Wyd. Politechniki Białostockiej., 2005
 4. Z. Domachowski, Automatyka i robotyka - podstawy, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej., 2003
 5. M. Żelazny, Podstawy automatyki, WNT., 1974
 6. M.Chłędowski, Wykłady z automatyki dla mechaników, Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej., 2003
 7. T. Kaczorek, A. Dzieliński, W. Dąbrowski, Podstawy teorii sterowania, WNT., 2009
 8. A. Dębowski, Automatyka; podstawy teorii, PWN Warszawa., 2016

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. Z. Skup, Zadania z podstaw automatyki i sterowania, Ofic. Wyd. Politechniki Warszawskiej., 2018
 2. M. Chłędowski, J. Pieniążek, Podstawy automatyki w ćwiczeniach i zadaniach, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej., 2004
 3. W. Próchnicki, M. Dzida , Zbiór zadań z podstaw automatyki, Wydawnictwo Politechiki Gdańskiej., 1993
 4. , Instrukcje ćwiczeń laboratoryjnych, Katedra Awioniki i Sterowania.,
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Aktualny wpis na czwarty semestr studiów na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student rozumie zagadnienia fizyki, mechaniki ogólnej, elektrotechniki, elektroniki, termodynamiki na poziomie studenta uczelni technicznej

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Student umie posługiwać się aparatem matematycznym (analiza matematyczna, rozwiązywanie liniowych równań różniczkowych, operacje algebraiczne na macierzach, umie przeanalizować proces techniczny)

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student rozumie rolę i znaczenie układów sterowania i regulacji w aspekcie techniczno-ekonomiczno-społecznym

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Zna i rozumie budowę oraz funkcjonowanie układów sterowania oraz automatycznej regulacji Wykład Dopuszczalny jest każdy zwyczajowo przyjęty sposób sprawdzania wiadomości K_W03+
P6S_WG
02. Zna podstawy opisu matematycznego układów dynamicznych oraz umie na jego podstawie dokonać analizę działania układu Wykład, laboratorium, ćwiczenia Dopuszczalny jest każdy zwyczajowo przyjęty sposób sprawdzania wiadomości K_W01+
K_W03+
K_U06+
K_U08+
P6S_UW
P6S_WG
03. Potrafi planować eksperymenty oraz dokonywać analizy mające na celu badanie właściwości elementów, układów i procesów dynamicznych wykład oraz laboratorium Dopuszczalny jest każdy zwyczajowo przyjęty sposób sprawdzania wiadomości K_U07+
P6S_UO
04. Potrafi sformułować i określić wymagania odnośnie do problemów identyfikacji i optymalizacji układów i procesów dynamicznych Wykład Dopuszczalny jest każdy zwyczajowo przyjęty sposób sprawdzania wiadomości K_W03++
K_U08++
P6S_UW
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
4 TK01 Podstawowe pojęcia i zadania automatyki.Układy sterowania i automatycznej regulacji. Wprowadzenie do opisu matematycznego elementów i układów automatyki W01, CW1 MEK01 MEK02 MEK04
4 TK02 Przekształcenia całkowe.Pojęcie transmitancji operatorowej i widmowej. Wyznaczanie charakterystyk czasowych układów dynamicznych W02, CW2 MEK02 MEK03
4 TK03 Wyznaczanie charakterystyk częstotliwościowych, ich znaczenie dla analizy funkcjonowania układów dynamicznych W03, CW3 MEK01 MEK02
4 TK04 Przekształcanie schematów blokowych, analiza funkcjonowania złożonych układów dynamicznych W04, CW4 MEK01
4 TK05 Podstawowe elementy układów sterowania i automatycznej regulacji W05 MEK01 MEK02
4 TK06 Wymagania stawiane układom regulacji; stabilność, jakość dynamiczna, dokładność statyczna W06-W07-W08, CW5-CW6 MEK01 MEK02 MEK03
4 TK07 Opis układów dynamicznych w przestrzeni stanów, rozwiązywanie i analiza rozwiązań równań stanu W09-W10, CW6 MEK01 MEK02 MEK03
4 TK08 Regulatory P, PI, PD, PID. Właściwości i dobór nastaw regulatora. W11 MEK01
4 TK09 Układy nieliniowe, zagadnienia aproksymacji liniowej i nieliniowej. Regulacja dwu i trójpołożeniowa. Układy impulsowe W12 MEK01 MEK02
4 TK10 Układy cyfrowe w automatyce. Opis za pomocą funkcji logicznych; minimalizacja i realizacja układów cyfrowych W13, CW7 MEK01 MEK02
4 TK11 Bezpośrednie sterowanie cyfrowe, regulatory i sterowniki cyfrowe w lotnictwie W14 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
4 TK12 Zagadnienia identyfikacji i optymalizacji układów sterowania i procesów dynamicznych. W15 MEK01 MEK03 MEK04
4 TK13 Charakterystyki statyczne. L1 MEK01 MEK02 MEK03
4 TK14 Charakterystyki czasowe. L2 MEK01 MEK02 MEK03
4 TK15 Charakterystyki częstotliwościowe. L3 MEK01 MEK02 MEK03
4 TK16 Symulacja układów dynamicznych i układów automatycznej regulacji (Matlab) L4 MEK01 MEK02 MEK03
4 TK17 Badanie stabilności układów automatycznej regulacji (Matlab) L5 MEK01 MEK02 MEK03
4 TK18 Regulacja PID, dobór nastaw regulatorów i analiza działania układu L6 MEK01 MEK02 MEK03
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 4)

Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.

Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 4)

Przygotowanie do ćwiczeń: 8.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Dokończenia/studiowanie zadań: 10.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 4)

Przygotowanie do laboratorium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 5.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 4)

Udział w konsultacjach: 4.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 4)
Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Kolokwium zaliczeniowe (+ jeden termin kolokwium poprawkowego)
Ćwiczenia/Lektorat Ocena aktywności na zajęciach ćwiczeniowych i samodzielności w rozwiązywaniu zadań
Laboratorium Ocena przygotowania do zajęć oraz umiejętności analizy uzyskanych wyników
Ocena końcowa Średnia ważona ocen uzyskanych na kolokwium, ćwiczeniach oraz laboratorium (kolokwium 50%, ćwiczenia 25%, laboratorium 25%)
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia Automatyka wykład.pdf
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych automatyka lab.pdf
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie