tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Praktyka inwentaryzacyjna - architektoniczna

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Konserwacji Zabytków

Kod zajęć: 6573

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 4 / / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: prof. dr hab. inż. Marek Gosztyła

Dane kontaktowe koordynatora: budynek V, pokój V/D.-121, tel. 17 865 1939, gosztyla@prz.edu.pl

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 4: dr inż. arch. Agata Mikrut-Kusy

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zdobycie przez studenta praktycznej wiedzy, umiejętności dotyczącej metod i technik pomiarowych, projektowania i modelowanie obiektów i renderingu

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Moduł Praktyka Inwentaryzacyjna pozwala zaznajomić studentów z zasadami przeprowadzania inwentaryzacji architektonicznej

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. Maria Brykowska, Metody pomiarów i badań zabytków architektury, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej., 2003

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. Gabriele Fangi, The book of spherical photogrammetry: Theory and experiences, Edizioni Accademiche Italiane ., 2019
  2. R. Krupiński, Modelowanie 3D dla potrzeb iluminacji obiektów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej., 2011
  3. J. Włodarczyk, Technika jako czynnik inspirujący w architekturze, Politechnika Śląska., 2004
  4. B. Komar, J. Tymkiewicz, Elewacje budynków biurowych. Funkcja, forma, percepcja, Politechnika Śląska., 2006
  5. Mostafa Ebrahim, Archaeological Photogrammetry and World Heritage Documentation, LAP LAMBERT Academic Publishing ., 2016

Literatura uzupełniająca

  1. Mierzwa W., Rzonca A., Skanowanie powierzchni jako nowa metoda rejestracji i interpretacji szczegółów architektonicznych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 13., 2003

Inne: Obowiazujące akty prawne i standardy techniczne

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Statut studenta Politechniki Rzeszowskiej.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Wg zakresu tematyki zajęć dydaktycznych na koniec 4 semestru.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Wg zakresu tematyki zajęć dydaktycznych na koniec 4 semestru.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Gotowość do samodzielnego uczenia się oraz uzupełniania wiedzy. Umiejętność pracy w zespole.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. D.W1. zna i rozumie podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu projektowania architektonicznego realizacja zleconego zadania, projekt zespołowy obserwacja wykonawstwa, prezentacja dokonań (portfolio) K_W02+++
K_W03+++
P6S_WG
P6S_WK
02. D.W4. zna i rozumie normy i standardy w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, przydatne do wykonywania prac pomocniczych realizacja zleconego zadania, projekt zespołowy obserwacja wykonawstwa, prezentacja dokonań (portfolio) K_W02++
K_W03++
P6S_WG
P6S_WK
03. D.U1. potrafi ocenić przydatność typowych metod i narzędzi służących rozwiązaniu prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla projektowania architektonicznego realizacja zleconego zadania, projekt zespołowy obserwacja wykonawstwa, prezentacja dokonań (portfolio) K_U01+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
04. D.U2. potrafi zaprojektować prosty obiekt lub jego fragment, typowy dla projektowania architektonicznego, zgodnie z zadaną specyfikacją realizacja zleconego zadania, projekt zespołowy obserwacja wykonawstwa, prezentacja dokonań (portfolio) K_U01++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
05. D.U3. potrafi wykonać elementy dokumentacji architektoniczno-budowlanej w odpowiednich skalach, współpracując z członkami zespołu projektowego realizacja zleconego zadania, projekt zespołowy obserwacja wykonawstwa, prezentacja dokonań (portfolio) K_U01++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
06. D.S2. jest gotów do właściwego określania priorytetów działań służących realizacji określonego zadania realizacja zleconego zadania, projekt zespołowy obserwacja wykonawstwa, prezentacja dokonań (portfolio) K_K04+
P6S_KK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
4 TK01 Sporządzenie inwentaryzacji obiektów (lub obiektu) o wartościach architektonicznych, historycznych i kulturowych nie posiadających dokumentacji. Złożoność obiektów (lub obiektu) powinna dać możliwość przedstawienia na ich przykładzie problemów związanych z wykonywaniem pomiaru oraz sposobem jego zapisu a także dawać możliwość poznania historycznych konstrukcji i technik budowlanych. 01h-30h MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Praktyka
(sem. 4)

Udział w praktyce: 30.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: tak

Dostępne materiały: Student uzyskuje zaliczenie na podstawie zaświadczenia o odbyciu praktyki oraz oceny pracy studenta dokonanej przez osobę nadzorującą, której student podlega w firmie.

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie