tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Seminarium dyplomowe cześć teoretyczna i praktyczna

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Dziekanat WBIŚiA

Kod zajęć: 6572

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 8 / C20 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr hab. inż. arch. prof. PRz Adam Rybka

Dane kontaktowe koordynatora 1: budynek V, pokój V/A-202, tel. 17 865 1624, akbyr@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: według harmonogramu pracy jednostki

Imię i nazwisko koordynatora 2: prof. dr hab. inż. Marek Gosztyła

Dane kontaktowe koordynatora 2: budynek V, pokój V/D.-121, tel. 17 865 1939, gosztyla@prz.edu.pl

Imię i nazwisko koordynatora 3: dr hab. prof. PRz Michał Proksa

Dane kontaktowe koordynatora 3: budynek V, pokój V/A-204, tel. 17 865 1001, mipro@prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania zadań związanych z wykonywaną inżynierską pracą dyplomową. Doskonalenie umiejętności formułowania i prezentacji własnych opinii na temat rozwiązań projektowych, funkcjonalnych, materiałowych w architekturze i urbanistyce.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Moduł zawiera informacje związane z wymaganiami merytorycznymi i formalnymi dotyczącymi inżynierskich prac dyplomowych na kierunku architektura i urbanistyka oraz sposobów ich opracowania, prezentacji i dyskusji. W ramach modułu istnieją treści do wyboru: wybór elementu, zjawiska lub lokalizacji wykorzystywanych w projekcie

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Zenderowski R., Praca magisterska. Jak pisać i obronić. Wskazówki metodologiczne., CeDeWu., 2007
 2. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych., Zysk i S-ka, Poznań., 2001
 3. Kotarbiński T., Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk., PWN, Warszawa., 1986
 4. Zieliński J., Metodologia pracy naukowej , Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa., 2012
 5. Kaczmarek Tadeusz T., Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską , Warszawa, [dostęp w internecie: 28 kwietnia 2008]., 2005
 6. Pieter J., Ogólna metodologia pracy naukowej, Ossolineum, Wrocław., 1967
 7. Neufert E. , Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Wyd. Arkady., 2012
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Przedmioty należące do modułów przewidzianych w planie pierwszych sześciu semestrów studiów.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: W stopniu co najmniej dostatecznym ma wiedzę z zakresu projektowania architektonicznego, urbanistycznego, konserwatorskiego i rozwiązań architektonicznych, urbanistycznych i konserwatorskich.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Potrafi zidentyfikować i rozwiązać zadania dotyczące projektowania.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Potrafi pracować samodzielnie i w zespole, samodzielnie poszerza i uzupełnia wiedzę w zakresie nowoczesnych procedur i technologii.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. E.W1. zna i rozumie problematykę dotyczącą architektury i urbanistyki w zakresie rozwiązywania problemów projektowych seminarium prezentacja projektu K_W01++
K_W05++
P6S_WG
P6S_WK
02. E.W2. zna i rozumie problematykę dotyczącą architektury i urbanistyki przydatną do projektowania obiektów architektonicznych i zespołów urbanistycznych w kontekście społecznych, kulturowych, przyrodniczych, historycznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej, integrując wiedzę zdobytą w trakcie studiów seminarium prezentacja projektu K_W03+++
K_W07++
P6S_WG
P6S_WK
03. E.W3. zna i rozumie zasady, rozwiązania, konstrukcje, materiały budowlane stosowane przy wykonywaniu zadań inżynierskich z zakresu projektowania architektonicznego i urbanistycznego seminarium prezentacja projektu K_W10+++
P6S_WK
04. E.W4. zna i rozumie problematykę dotyczącą architektury i urbanistyki w kontekście wielobranżowego charakteru projektowania architektonicznego i urbanistycznego oraz potrzebę współpracy z innymi specjalistami seminarium prezentacja projektu K_W11+++
K_W14++
P6S_WG
P6S_WK
05. E.W5. zna i rozumie zasady profesjonalnej prezentacji koncepcji architektonicznych i urbanistycznych seminarium prezentacja projektu K_W12+++
K_W13+++
P6S_WK
06. E.U1. potrafi dokonać analizy istniejących uwarunkowań, waloryzacji stanu zagospodarowania terenu i zabudowy oraz formułować wnioski do projektowania seminarium prezentacja projektu K_U01+++
K_U02++
K_U04+
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
07. E.U2. potrafi zaprojektować obiekt architektoniczny lub zespół urbanistyczny, kreując i przekształcając przestrzeń tak, aby nadać jej nowe wartości – zgodnie z przyjętym programem, uwzględniając aspekty pozatechniczne i integrując interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie studiów seminarium prezentacja projektu K_U01+++
K_U02+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
08. E.U3. potrafi przygotować zaawansowaną prezentację graficzną, pisemną i ustną własnych koncepcji projektowych w zakresie architektury i urbanistyki, spełniającą wymogi profesjonalnego zapisu właściwego dla projektowania architektonicznego i urbanistycznego seminarium prezentacja projektu K_U03+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
09. E.S1. jest gotów do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczej postawy i samodzielnego myślenia oraz twórczej pracy w celu rozwiązywania problemów projektowych seminarium prezentacja projektu K_K01+++
K_K02++
K_K04++
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR
10. E.S2. jest gotów do przyjęcia krytyki prezentowanych przez siebie rozwiązań i ustosunkowania się do niej w sposób jasny i rzeczowy seminarium prezentacja projektu K_K01+++
K_K02++
K_K03++
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR
11. E.S3. jest gotów do posługiwania się technologiami informacyjnymi w celu integracji z innymi uczestnikami procesów i przedsięwzięć, w tym prezentacji projektów i przekazania opinii w sposób powszechnie zrozumiały seminarium prezentacja projektu K_K01+
P6S_KO
P6S_KR

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
8 TK01 Wymagania merytoryczne i formalne dotyczące inżynierskiej pracy dyplomowej (projektu inżynierskiego) na kierunku architektura i urbanistyka. S01-S02 MEK01 MEK02
8 TK02 Charakterystyka podstawowych rodzajów prac dyplomowych: projektowe, badawcze, studialne. S03-S04 MEK01 MEK02
8 TK03 Przegląd tematyki prac dyplomowych wykonywanych przez studentów danej grupy seminaryjnej. S05-S06 MEK01 MEK02
8 TK04 Standardowe części pracy o charakterze: projektowym, badawczym i studialnym. S07-S08 MEK01 MEK02
8 TK05 Sposób doboru i wykorzystania źródeł związanych z tematyką pracy dyplomowej. S09-S10 MEK01 MEK02
8 TK06 Podstawowe metody i narzędzia projektowe lub badawcze wykorzystywane podczas realizacji pracy. S11-S12 MEK01 MEK02 MEK06
8 TK07 Metodyka opracowania i prezentacji wyników prac projektowych, badawczych i studialnych. S13-S14 MEK01
8 TK08 Zasady przygotowania części tekstowej, graficznej i poprawnej edycji pracy. S15-S16 MEK05 MEK08
8 TK09 Omówienie przygotowania do prezentacji, dyskusji i egzaminu dyplomowego. S17-S18 MEK05 MEK08 MEK09 MEK10 MEK11
8 TK10 Prezentacja prac własnych dyplomantów. Dyskusja nad przyjętymi rozwiązaniami, metodami, wynikami i wnioskami prezentowanych prac. S19-S20 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07 MEK08 MEK09 MEK10 MEK11
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 8)

Przygotowanie do ćwiczeń: 15.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 20.00 godz./sem.

Dokończenia/studiowanie zadań: 20.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 8)
Zaliczenie
(sem. 8)
Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Ćwiczenia/Lektorat
Ocena końcowa Przygotowanie, prezentacja i obrona własnej pracy dyplomowej oraz aktywny udział w zajęciach i dyskusji nad prezentacjami prac innych studentów w grupie.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. M. Gosztyła; B. Motyl, Historyczne centra logistyczne Podkarpacia od XVI do XVII wieku, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2021
 2. M. Gosztyła; K. Sikorski, Rotunda św. Mikołaja w Przemyślu — badanie struktur materiału budowli, ., 2021
 3. M. Gosztyła; T. Gosztyła; S. Łukasik, Therapeutic Facility for Individuals with Autism Spectrum Disorder, ., 2021
 4. M. Piekarski; A. Rybka; A. Sikora, Miasto 2.0: człowiek, przestrzeń, transformacja, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2021
 5. M. Proksa; M. Zub, „Zapomniany” neoromański kościół w Zarzeczu – analiza architektoniczno-przestrzenna, ., 2021
 6. A. Brudnicka; A. Rybka, Green IT Strategies: Information Management in Architectural Regenerative Design, Springer International Publishing., 2020
 7. M. Chrzanowska; C. Michalakelis; R. Mitoula; S. Novak-Zezula; A. Rybka; S. Sulima; U. Trummer; M. Zielińska-Sitkiewicz, How Structural Compensation Facilitates Health Care for the Homeless. A Comparative View on Four European Union Member States, ., 2020
 8. M. Gosztyła; K. Sikorski, Badania i renowacja murów kościoła i klasztoru Karmelitów Bosych w Przemyślu, ., 2020
 9. M. Gosztyła; P. Pásztor; K. Sikorski, Problematika zachovávania konzervátorskej substancie na príklade obnovy múrov ZÁMKU LIGĘZOVCOV V PRZECŁAWI, MESTO BARDEJOV., 2020
 10. A. Brudnicka; A. Rybka, Creating a Smart City – Supporting Management of Regional, ., 2019
 11. A. Brudnicka; A. Rybka, Information management in architecture – off-grid capable complex, IADIS Press ., 2019
 12. A. Brudnicka; A. Rybka, Początki Głogowa Małopolskiego - koncepcja przestrzeni utopijnych, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2019
 13. G. Dombay; K. Kozłowska; A. Rybka, Shaping relations between natural and artificial landscapes on the example of selected riverside cities: Budapest and Rzeszow, ., 2019
 14. M. Gosztyła; A. Mikrut, Badania dawnej dzielnicy żydowskiej w Przemyślu, ., 2019
 15. M. Gosztyła; B. Motyl, Architektura, infrastruktura kolejnictwa Przemyśla i okolic, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2019
 16. M. Gosztyła; M. Janda, Problematyka budowy średniowiecznych miast Podkarpacia – ze stanu badań (State of research on the construction of medieval cities in the Podkarpacie region), ., 2019
 17. M. Gosztyła; M. Janda; E. Jaracz; T. Jaworski; J. Malczewska; A. Martyka; A. Mikrut; M. Szarata; Z. Zuziak, Węzły i Korytarze Rozwoju Funkcji Metropolitalnych Rzeszowa, ., 2019
 18. M. Gosztyła; P. Pásztor; K. Sikorski, Obnova priečeli paláca Jablonowských v Podhorciach na Ukrajine, MESTO BARDEJOV., 2019
 19. M. Gosztyła; T. Gosztyła, Parish church as an element of cultural heritage, social identity and landmark of local space, ., 2019
 20. M. Proksa, The Palace in Zarzecze in the History of Polish Romantic Architecture, ., 2019
 21. R. Mazur; A. Rybka, Podrzeszowskie miasteczka jako zalążek aglomeracji, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2019
 22. A. Brudnicka; A. Rybka, Architecture in the process of social inclusion of homeless, ., 2018
 23. M. Gosztyła, Dziedzictwo Zarzecza w powiecie przeworskim, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2018
 24. M. Gosztyła; A. Mikrut, Contemporary conservation doctrine - issues of conservation protection zones based on the example of Tarnobrzeg, ., 2018
 25. M. Gosztyła; M. Wazio, Wooden architecture of sieve farmsteads in Biłgoraj on the example of the farmstead at Nadstawna 32 St., ., 2018
 26. M. Gosztyła; P. Pásztor; M. Wazio, Symbolika náhrobkov, MESTO BARDEJOV., 2018
 27. M. Gosztyła; R. Lichołai, Analysis of Gothic Revival churches designed by Stanislaw Majerski located in Podkarpacie District, ., 2018
 28. M. Gosztyła; R. Lichołai, Analysis of the Results of the Design Process Performed on the Historic Architectural Structure Based on the Example of the Extension of Historical Didactic Complex in Rzeszów, ., 2018
 29. M. Proksa, Pół wieku studiów nad romańskimi budowlami Przemyśla, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ., 2018
 30. M. Proksa; M. Zub, Elementy architektoniczne i konstrukcyjne oraz wyposażenie wnętrza kościoła w Komarowie-Osadzie koło Zamościa, ., 2018
 31. R. Mazur; A. Rybka, The river as an element of urban composition, ., 2018
 32. A. Brudnicka; A. Rybka, Technologia straw bale w kontekście projektowania nowoczesnych systemów permakulturowych, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ., 2017
 33. K. Kozłowska; A. Rybka, Interdyscyplinarne wymiary bezpieczeństwa w kształtowaniu przestrzeni zurbanizowanej, ., 2017
 34. M. Gosztyła; A. Mikrut, Badania budownictwa ludowego na wybranych przykładach historycznych miejscowości łemkowskich, ., 2017
 35. M. Gosztyła; A. Mikrut, Urbanistyka miasta Rzeszowa w aspektach historycznych, ., 2017
 36. M. Gosztyła; A. Mikrut, Wyniki badań przeprowadzonych na wybranych planach łemkowskich chyż, ., 2017
 37. M. Gosztyła; P. Pásztor; M. Wazio, Pevnost' Przemyśl v plánoch a programoch miestnej samosprávy, MESTO BARDEJOV., 2017
 38. M. Gosztyła; R. Lichołai, Nieistniejąca zabudowa przyrynkowa w Krasiczynie, ., 2017
 39. M. Gosztyła; S. Leś; K. Sikorski, Preliminaria nad stanem badań praktyki konserwatorskiej w Rzeszowie, ., 2017
 40. M. Gosztyła; S. Leś; K. Sikorski, Stary Rynek w Rzeszowie - tynki stosowane w procesie renowacji obiektów zabytkowych. Aspekty technologiczne, ., 2017
 41. M. Jańczuk; K. Jarema-Kuśnierz; J. Roset Calzada; A. Rybka, Kształtowanie wysokich obiektów architektury w tkance miejskiej Rzeszowa, ., 2017
 42. M. Krupa; A. Rybka, Konstrukcja i architektura hal sportowych na Podhalu (na wybranych przykładach), ., 2017
 43. M. Krupa; A. Rybka, Współczesna architektura w zabytkowej tkance urbanistycznej - na wybranych przykładach, ., 2017
 44. M. Proksa; M. Zub, Ewangelickie kościoły w Tomaszowie Mazowieckim. Próba analizy przestrzenno-użytkowej i architektonicznej, ., 2017
 45. M. Proksa; M. Zub, Kościoły neoromańskie w archidiecezji przemyskiej, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2017
 46. M. Proksa; M. Zub, Rezydencja i zaplecze gospodarcze w dobrach biskupów przemyskich ob. łac. w Radymnie w świetle XVIII-wiecznych opisów inwentarzowych, ., 2017
 47. R. Mazur; A. Rybka, Factors blocking the developmant of north - central Rzeszów, ., 2017
 48. R. Mazur; A. Rybka, Tereny przyłączone - studium problemu projektowego na przykładzie osiedla Przybyszówka w Rzeszowie, ., 2017
 49. T. Christensen; S. De Gregorio Hurtado; O. Heidrich; J. Kopitovic; C. Koroneos; P. Lopez-Jimenez; E. Nanaki; J. Roset Calzada; A. Rybka; T. Susca, Environmental assessment of 9 European public bus transportation systems, ., 2017
 50. Ł. Bajda; A. Rybka, Projektowanie partycypacyjne w założeniach urbanistycznych osiedli mieszkaniowych Rzeszowa jako źródło wymiany wiedzy i doświadczeń, ., 2017