tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Wychowanie fizyczne

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Centrum Sportu Akademickiego

Kod zajęć: 6570

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 5, 6 / C60 / 0 ECTS / Z,Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr Ewa Polak

Dane kontaktowe koordynatora 1: budynek Ł, pokój 101 B, tel. 17 865 1595, e.polak@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: http://ewpol.v.prz.edu.pl/

Imię i nazwisko koordynatora 2: mgr Przemysław Biskup

Dane kontaktowe koordynatora 2: budynek Ł, pokój 9, tel. 17 865 1595, bisprzem@prz.edu.pl

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 5: dr Adrianna Gardzińska

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Kształtowanie nawyków dbania o sprawność i kondycję fizyczną oraz stymulowanie do aktywnego uczestnictwa w wybranych formach aktywności fizycznej.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Moduł wychowanie fizyczne realizowany jest w formie obligatoryjnych ćwiczeń grupowych, podczas których studenci pod opieką nauczyciela specjalisty rozwijają swoje umiejętności z zakresu realizowanego sportu lub rekreacyjnej formy aktywności fizycznej.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. Wosko-Cordas E., Zacznij biegać: marsz, bieg, zawody, maraton, Warszawa: SBM., 2009
  2. Delavier F., Modelowanie sylwetki: atlas ćwiczeń dla kobiet, Warszawa: PZWL., 2009
  3. Chmura J., Rozgrzewka. Podstawy fizjologiczne i zastosowanie praktyczne. , Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL ., 2014

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. Kuński H., Poradnik lekarski aktywności ruchowej osób w wieku średnim, Warszawa: PZWL., 1985
  2. Osiński W., Nadwaga i otyłość. Aktywność fizyczna w profilaktyce i terapii. , Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL ., 2016
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Status studenta Politechniki Rzeszowskiej. Odpowiedni strój i obuwie sportowe.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Brak

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Elementarna sprawność fizyczna.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność pracy zespołowej.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. potrafi dobrać odpowiednią dla siebie formę aktywności fizycznej i wykonywać ćwiczenia fizyczne zgodnie z techniką wykonania. ćwiczenia problemowe, realizacja zleconego zadania obserwacja wykonawstwa K_K04++
P6S_KK
02. wzbogaca zasób umiejętności ruchowych, zwiększa wydolność organizmu i poprawia kondycję fizyczną. ćwiczenia problemowe, realizacja zleconego zadania obserwacja wykonawstwa K_K04++
P6S_KK
03. posiada umiejętność pracy w grupie, pełniąc w niej różną rolę oraz rozumie i akceptuje poziom sprawności innych osób. ćwiczenia problemowe obserwacja wykonawstwa K_K01++
K_K04+
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
6 TK01 Zapoznanie z zasadami udziału w zajęciach i warunkami zaliczenia. Omówienie warunków korzystania z pływalni oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie ćwiczeń w środowisku wodnym. C01 - C02 MEK03
6 TK02 Wstępna adaptacja do środowiska wodnego: - zanurzanie twarzy, otwieranie oczu i orientacja pod powierzchnią wody, - opanowanie oddychania w środowisku wodnym, zapoznanie z wyporem wody, - opanowanie leżenia na piersiach i grzbiecie, - zabawy i gry ruchowe w wodzie. Ćwiczenia rozgrzewkowe, przygotowujące do ćwiczeń w wodzie. Nauka zachowania się w wodzie w sytuacjach trudnych i nietypowych: zachłyśnięcie, skurcz, przytopienie, itp. C03 - C28 MEK01 MEK02
6 TK03 Nauka stylu grzbietowego: leżenie na grzbiecie, poślizg, prawidłowa praca NN z deską na biodrach i bez deski, prawidłowa praca RR. Doskonalenie prawidłowej koordynacji NN i RR. Nauka stylu dowolnego: poślizg na piersiach, prawidłowa pracy NN połączona z oddechem, ćwiczenia z deską i bez deski. Nauka prawidłowej pracy RR (pływanie dokładanką z prawidłowym wdechem i wydechem). Nauka koordynacji pracy RR i NN z ustaleniem prawidłowego oddechu. Nauka stylu klasycznego: prawidłowa praca NN z deską i bez deski na piersiach i na grzbiecie, prawidłowa praca RR w stylu klasycznym. Koordynacja pracy RR i NN i oddechu w stylu klasycznym. Nauka skoku do wody na NN i na głowę. C03 - C28 MEK01 MEK02 MEK03
6 TK04 Test sprawności: próba przepłynięcia 25 m wybranym przez studenta stylem. C29 - C30 MEK02 MEK03
Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
5 TK01 Zapoznanie z zasadami udziału w zajęciach i warunkami uzyskania zaliczenia. Omówienie zasad bezpiecznego korzystania z obiektów i urządzeń sportowych oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie zajęć. C01 - C02 MEK03
5 TK02 Realizacja różnych zestawów ćwiczeń rozgrzewkowych i ćwiczeń ukierunkowanych na rozwijanie podstawowych zdolności motorycznych studenta. C03 - C28 MEK01 MEK02
5 TK03 Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej, koordynacji ruchowej, wytrzymałości, gibkości, szybkości poprzez indywidualny wybór aktywności sportowej (np.: piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, tenis stołowy) lub rekreacyjnej aktywności fizycznej (np.: badminton, ćwiczenia na siłowni). C03 - C28 MEK01 MEK02 MEK03
5 TK04 Test sprawności fizycznej: Bieg wahadłowy (Beep test - 20 m). C029 - C30 MEK02 MEK03
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 5)

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 5)
Zaliczenie
(sem. 5)
Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 6)

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 6)
Zaliczenie
(sem. 6)
Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Ćwiczenia/Lektorat Ocena wystawiana na podstawie aktywności studenta na zajęciach, obecności oraz zaliczenia testu sprawnościowego. Dla studentów ze zwolnieniem lekarskim - na podstawie zaangażowania podczas ćwiczeń z usprawnienia ruchowego i obecności.
Ocena końcowa Ocena wystawiana na podstawie aktywności studenta na zajęciach, obecności oraz zaliczenia testu sprawnościowego. Dla studentów ze zwolnieniem lekarskim - na podstawie zaangażowania podczas ćwiczeń usprawnienia ruchowego i obecności.
Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Ćwiczenia/Lektorat Ocena wystawiana na podstawie aktywności studenta na zajęciach, obecności oraz zaliczenia testu sprawnościowego. Dla studentów ze zwolnieniem lekarskim - na podstawie zaangażowania podczas ćwiczeń usprawnienia ruchowego i obecności.
Ocena końcowa Ocena wystawiana na podstawie aktywności studenta na zajęciach, obecności oraz zaliczenia testu sprawnościowego. Dla studentów ze zwolnieniem lekarskim - na podstawie zaangażowania podczas ćwiczeń usprawnienia ruchowego i obecności.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych Beep test normy.pdf
Beep test charakterystyka.pdf
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie