tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Rysunek architektoniczny, techniki warsztatowe, modelowanie, malarstwo

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej

Kod zajęć: 6565

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2, 3, 4 / L105 / 7 ECTS / Z,Z,Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr inż. arch. Anna Martyka

Dane kontaktowe koordynatora 1: budynek V, pokój V/D.-42, tel. 17 865 2110, amartyka@prz.edu.pl, amartyka@prz.edu.pl

Imię i nazwisko koordynatora 2: dr inż. arch. Cezary Szpytma

Dane kontaktowe koordynatora 2: budynek P, pokój 221, tel. , cszpytma@prz.edu.pl

Imię i nazwisko koordynatora 3: dr inż. arch. Igor Labuda

Dane kontaktowe koordynatora 3: budynek V, pokój V/D.-41, tel. 17 865 2109, labuda@prz.edu.pl

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 3: dr Michał Rut , termin konsultacji Termin konsultacji według harmonogramu pracy jednostki

semestr 3: mgr inż. arch. Beata Raś , termin konsultacji Termin konsultacji według harmonogramu pracy jednostki

semestr 4: dr inż. arch. Joanna Figurska-Dudek

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Sprawność posługiwania się rysunkiem jako narzędziem architekta, perspektywą malarską z zastosowaniem geometrii wykreślnej, wyczucie przestrzeni, wielkości, proporcji ze znajomością zasad projektowania, wrażliwość estetyczna, wyrobienie plastyczne, abstrakcyjne, filozoficzne myślenie i postrzeganie, zastosowanie technik artystycznych w pracy zawodowej.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Każde ćwiczenie rozpoczyna wykład wprowadzający, przybliżający tło opracowywanego tematu: nie tylko sprecyzowanie zadania do wykonania, ale rozszerzenie nakreślające potrzebę teoretycznej artystycznej refleksji i zastosowanie jej praktyczne - zawodowe, w projektowaniu, oraz: inspiracje ukierunkowujące, jak również komentarz autorski, nadający ogólny humanistyczny wymiar działaniu twórczemu i techniczny realny kształt ćwiczeniu plastycznemu. Ćwiczenia służą: rozwijaniu abstrakcyjnego twórczego myślenia i wrażliwości artystycznej, poznaniu technik malarskich, intermediów, multimediów i poszerzaniu warsztatu rysownika i designera, rozszerzone ćwiczenia z kolorystyki i kompozycji, przełożenie zagadnień projektowych na zadania plastyczne. Tematy - związane bezpośrednio z zagadnieniami projektowymi (architektonicznymi): kompozycja, przełożenie wartości ulotnych na kształty, przełożenie zadań projektanckich na plastyczne-malarskie (i vice versa), malarskie techniki szkicowe dla przedstawienia projektu, ćwiczenia graficzne na potrzeby warsztatu projektowego, umiejętność wydobycia cech istotnych projektu – podkreślenie wartości przestrzennych w wizualizacji, makiecie itp. W ramach modułu istnieją treści do wyboru: wybór elementu, zjawiska lub lokalizacji wykorzystywanych w projekcie

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. red. Adam Budak , Co to jest architektura? Antologia (What is Architecture? Anthology) , vol.2, Muzeum Sztuki I Techniki Japońskiej MANGGHA, Kraków., 2008
 2. Witruwiusz, tłum. z łac. Kazimierz Kumaniecki, O architekturze ksiąg dziesięć, PWN., 1956
 3. Klemens Krajewski, Mała encyklopedia architektury i wnętrz , Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław., 1974
 4. Peter Gőssel & Gabriele Leuthäuser, Architektura XX wieku, Taschen/TMC Art., Kőln., 2006
 5. Leszek Maluga,, Autonomiczne rysunki architektoniczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej., 2006
 6. Anna Starmer, Jak dobierać kolory. Inspirujące palety barw do projektowania wnętrz, Arkady, Warszawa ., 2005
 7. Maria Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków., 1973
 8. Bauhaus archiv/M. Droste, Bauhaus 1919-1933, Taschen., 2006
 9. Philip Jodidio, Architecture Now! tomy 1 - 9 , Taschen., 2010
 10. Mo Zell , Kurs rysunku architektonicznego. Narzędzia i techniki dla przedstawiania koncepcji architektonicznyc, ABE Dom Wydawniczy, Warszawa ., 2008
 11. José M. Parramón i Muntsa Calbó, Perspektywa w rysunku i malarstwie , Wyd. Szkolne I Pedagog. Warszawa., 1993
 12. Eco U., Historia Piękna, Dom Wydawniczy Rebis., 2009
 13. Mizia M., Architektura w przestrzeni sztuk, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej., 2013

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Karel Teissig, Techniki rysunku , Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe., 1982

Materiały dydaktyczne: Martwe natury, odlewy, modele, aktualności, wydarzenia kulturalne, zjawiska socj., wiedza prof.

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Świadectwo maturalne

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Ogólna orientacja w historii sztuki, architektury i technik artystycznych, zainteresowania profesjonalne, zdolność abstrakcyjnego patrzenia i myślenia.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Przygotowanie rysunkowe poprzedzające studia - wstępne umiejętności rysunkowe.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Samodzielność i umiejętność pracy w zespole.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. B.W8. zna i rozumie rolę i zastosowanie grafiki, rysunku i malarstwa oraz technologii informacyjnych w procesie projektowania architektonicznego i urbanistycznego laboratorium prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_W03+++
K_W09+++
P6S_WK
02. B.U1. potrafi integrować wiedzę z zakresu różnych obszarów nauki m.in. historii, historii architektury, historii sztuki i ochrony dóbr kultury podczas rozwiązywania zadań inżynierskich laboratorium prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
03. B.U2. potrafi dostrzegać znaczenie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności projektowej architekta, w tym jej wpływu na środowisko kulturowe i przyrodnicze laboratorium prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_K04++
P6S_KK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 Wykształcenie poczucia estetyki polegające na umiejętności doboru skali, proporcji, kolorystyki, efektu specjalnego i sposobu przedstawienia, nauka wyboru kierunku właściwych poszukiwań przestrzennych, designerskich i artystycznych wraz z umiejętnością doboru środka wyrazu (materiału, tekstury, połysku). L01-L45 MEK01 MEK02 MEK03
Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Nauka i doskonalenie rysunku jako języka zawodowego - sposobu najszybszej i najprecyzyjniejszej komunikacji wszystkich zagadnień projektowych, prezentacji , porozumienia interdyscyplinarnego i międzyludzkiego, transpozycji treści na formę. Zajęcia kształcąumiejętność szybkiego celnego szkicu, precyzyjnego odwzorowania, pełnowartościowego obrazowego przekazu myśli, kształcą sprawność warsztatu i indywidualność wyrazu. L01-L30 MEK01 MEK02 MEK03
Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
4 TK01 Student powinien wykazać się panowaniem i sprawnym posługiwaniem rysunkiem jako narzędziem zawodowym architekta, wyczucie przestrzeni, wielkości i proporcji, operowanie perspektywą malarską i zastosowanie geometrii wykreślnej, znajomością podstaw projektowania architektury, wrażliwością estetyczną, wyrobieniem plastycznym i umiejętnością abstrakcyjnego i filozoficznego sposobu postrzegania. L01-L30 MEK01 MEK02 MEK03
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Laboratorium
(sem. 2)

Przygotowanie do laboratorium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 5.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 2)

Przygotowanie do konsultacji: 10.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 10.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 2)
Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Laboratorium
(sem. 3)

Przygotowanie do laboratorium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 45.00 godz./sem.

Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 5.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 3)

Przygotowanie do konsultacji: 10.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 15.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 3)
Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Laboratorium
(sem. 4)

Przygotowanie do laboratorium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 5.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 4)

Przygotowanie do konsultacji: 10.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 10.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 4)
Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Laboratorium Zaliczenie z oceną (średnia ocena ze wszystkich rysunków, dopuszcza się niekompletność max. do 2 rysunków)
Ocena końcowa Zaliczenie z oceną (średnia ocena ze wszystkich rysunków, dopuszcza się niekompletność max. do 2 rysunków)
Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Laboratorium Zaliczenie z oceną (średnia ocena ze wszystkich rysunków, dopuszcza się niekompletność max. do 2 rysunków)
Ocena końcowa Zaliczenie z oceną (średnia ocena ze wszystkich rysunków, dopuszcza się niekompletność max. do 2 rysunków)
Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Laboratorium Zaliczenie z oceną (średnia ocena ze wszystkich rysunków, dopuszcza się niekompletność max. do 2 rysunków)
Ocena końcowa Zaliczenie z oceną (średnia ocena ze wszystkich rysunków, dopuszcza się niekompletność max. do 2 rysunków)
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. A. Martyka, Dziecko w mieście w czasie wolnym: wybrane problemy , OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2021
 2. C. Szpytma; M. Szpytma, Modułowy regał wspornikowy, meblowy, ., 2021
 3. C. Szpytma; M. Szpytma, Regał modułowy, ., 2021
 4. C. Szpytma; M. Szpytma, Regał ścienny, ., 2021
 5. C. Szpytma; M. Szpytma, School architecture for primary education in a post-socialist country: a case study of Poland, ., 2021
 6. C. Szpytma; M. Szpytma, System regałowy wspornikowy, ., 2021
 7. C. Szpytma; M. Szpytma, Transformacja zdekapitalizowanych obiektów na tymczasowe przestrzenie pracy. Studium przypadku, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2021
 8. J. Dźwierzyńska; I. Labuda, Modeling of Curvilinear Steel Rod Structures Based on Minimal Surfaces, ., 2021
 9. A. Martyka, Initiatives of built environment education and the popularisation of architecture in Poland , ., 2020
 10. A. Martyka, Ruiny zamku w Czchowie – analiza prac konserwatorskich i budowlanych, ., 2020
 11. A. Martyka, The truth of architecture as an expression of courage, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe., 2020
 12. A. Martyka; D. Wantuch-Matla, Powszechna edukacja architektoniczna: ewolucja idei i doświadczenia zagraniczne, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO., 2020
 13. A. Martyka; D. Wantuch-Matla, Ulica i plac, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ., 2020
 14. C. Szpytma; M. Szpytma, Mobilna wyspa kuchenna do przygotowywania oraz spożywania posiłków, ., 2020
 15. C. Szpytma; M. Szpytma, Wyspa kuchenna do przygotowywania oraz spożywania posiłków, ., 2020
 16. A. Martyka, The second life of a shooting range-the conservation and adaptation of the historic shooting range at Wola Justowska in Krakow for its new function, ., 2019
 17. C. Szpytma; M. Szpytma, Model of 21st century phisical learning environment (MoPLE21), ., 2019
 18. M. Gosztyła; M. Janda; E. Jaracz; T. Jaworski; J. Malczewska; A. Martyka; A. Mikrut; M. Szarata; Z. Zuziak, Węzły i Korytarze Rozwoju Funkcji Metropolitalnych Rzeszowa, ., 2019
 19. A. Martyka, The City as a Playground: Shaping City Space to be More Playful for Individuals of Any Age, ., 2018
 20. C. Szpytma; M. Szpytma, Mobilna wyspa kuchenna, ., 2018
 21. C. Szpytma; M. Szpytma, Wyspa kuchenna, ., 2018
 22. D. Jopek; A. Martyka, Miejski krajobraz nabrzeży rzecznych, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego., 2018
 23. A. Martyka, Jak uczynić miasto lepszym. Wybrane sposoby odnowy przestrzeni miejskich, Politechnika Świętokrzyska., 2017
 24. A. Martyka, Rewitalizacja nadbrzeży w Madrycie, Nowym Jorku i Londynie - wybrane przykłady, Instytut Rozwoju Miast., 2017
 25. A. Martyka, Wpływ projektowania "dla dobra dzieci" na poprawę ogólnego standardu życia w miastach, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN., 2017
 26. A. Martyka; A. Prokopska, Miasto jako organizm przyjazny człowiekowi, ., 2017
 27. A. Martyka; A. Prokopska, Wielkoskalarne projekty rewitalizacji - wybrane przykłady, ., 2017