tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Techniki komputerowe w architekturze i urbanistyce

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Urbanistyki i Architektury

Kod zajęć: 6564

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2, 5 / L30 P30 / 4 ECTS / Z,Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Janusz Pełczyński

Dane kontaktowe koordynatora: budynek V, pokój V/A-126, tel. 17 865 1691, jpe@prz.edu.pl

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 2: mgr inż. arch. Anna Brudnicka

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zdobycie kompetencji w zakresie operowania współczesnym oprogramowaniem z zakresu CAD i BIM w celu tworzenia i zarządzania dokumentacją projektową w dziedzinie architektury i urbanistyki.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Nauka i ćwiczenia w posługiwaniu się programem ArchiCad: tworzenie projektów i rysunków architektonicznych, urbanistycznych, wizualizacji, raportów i zestawień, zarządzanie dokumentacją. Wykonanie indywidualnych ćwiczeń rysunkowych, projektów i dokumentacji. W ramach modułu istnieją treści do wyboru: wybór elementu, zjawiska lub lokalizacji wykorzystywanych w projekcie

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. GRAPHISOFT, Pomoc ArchiCADa, GRAPHISOFT., akt.
  2. GRAPHISOFT, Przewodnik po systemach współpracy GRAPHISOFT, GRAPHISOFT., akt.
  3. GRAPHISOFT, Przewodnik użytkownika programu GRAPHISOFT BIM Explorer, GRAPHISOFT., akt.
  4. GRAPHISOFT, ArchiCAD Calculation Guide, GRAPHISOFT., akt.

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. GRAPHISOFT, GDL Reference Guide, GRAPHISOFT., akt.
  2. GRAPHISOFT, User Guide for Artlantis Studio and Artlantis Render Export Add-ons, GRAPHISOFT., akt.

Materiały dydaktyczne: Ćwiczenia i zadania projektowe przekazywane są podczas zajęć

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Dla semestru 2: zaliczenie semestru 1. Dla semestru 5: zaliczenie semestru 4

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Sem. 2: budowa i zasady działania komputera, podstawy obsługi systemu operacyjnego Windows. Sem. 5: rysunek techniczny, bud. ogólne, projektowanie architektoniczne

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Dla semestru 2: umiejętność posługiwania się komputerem. Dla semestru 5: umiejętność wykonywania rysunków i projektów programem ArchiCad

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Potrafi pracować samodzielnie i współpracować w zespole nad wyznaczonym zadaniem. Jest świadomy roli, zadań i odpowiedzialności architekta w procesie tworzenia projektu i w procesie inwestycyjnym.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. B.W8. zna i rozumie rolę i zastosowanie grafiki, rysunku i malarstwa oraz technologii informacyjnych w procesie projektowania architektonicznego i urbanistycznego projekt indywidualny, laboratorium prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_W02++
P6S_WG
02. B.U3. potrafi posługiwać się właściwie dobranymi symulacjami komputerowymi, analizami i technologiami informacyjnymi, wspomagającymi projektowanie architektoniczne i urbanistyczne projekt indywidualny, laboratorium prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U04++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
03. B.S1. jest gotów do formułowania opinii dotyczących osiągnięć architektury i urbanistyki, ich uwarunkowań oraz innych aspektów działalności architekta, a także przekazywania informacji i opinii projekt indywidualny, laboratorium prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_K04++
P6S_KK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
5 TK01 Organizacja i zarządzanie projektem architektonicznym, wymiana danych i współpraca z branżami projektowymi, automatyzacja prac publikacyjnych i prezentacyjnych projektu w programie ArchiCAD. L01-L04 MEK01 MEK02
5 TK02 Tworzenie graficznej dokumentacji budowlanej wraz z arkuszami wydruków końcowych i publikacjami elektronicznymi, generowanie list i zestawień materiałowych w programie ArchiCAD. L05-L30 MEK01 MEK02 MEK03
Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Informacja na temat podstawowych programów wspierających projektowanie architektoniczne i urbanistyczne w przestrzeni 2 i 3 wymiarowej oraz ich zastosowania w procesie projektowania. Podstawy pracy w programach CAD. L01 MEK01 MEK02
2 TK02 Prezentacja programu ArchiCAD, pokaz przykładowej pracy z użyciem programu L02 MEK01 MEK02
2 TK03 Rozpoczęcie nauki posługiwania się programem ArchiCAD: interfejs programu, okna, palety, paski narzędziowe, podstawowe idee i techniki pracy, belki narzędziowe. L03-L04 MEK01 MEK02
2 TK04 Podstawowe narzędzia pracy, okna dialogowe, ustawienia. Wykonywanie prac rysunkowych z wykorzystaniem podstawowych narzędzi. Praca w oknach 2D, 3D, przekroje, elewacje. L05-L20 MEK01 MEK02
2 TK05 Tworzenie projektów i rysunków architektonicznych i urbanistycznych L21-L30 MEK01 MEK02 MEK03
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Laboratorium
(sem. 2)

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 25.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 2)

Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 2)

Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Zaliczenie ustne: 1.00 godz./sem.

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Projekt/Seminarium
(sem. 5)

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem..

Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 10.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 5)

Przygotowanie do konsultacji: 3.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 5)

Przygotowanie do zaliczenia: 4.00 godz./sem.

Zaliczenie ustne: 1.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Laboratorium Student otrzymuje oceny cząstkowe za: - prawidłowość wykonania prac na zajęciach, - wykonanie zadań domowych, - aktywność na zajęciach
Ocena końcowa Ocena końcowa uwzględnia oceny uzyskane na zajęciach, frekwencję oraz ocenę pracy zaliczeniowej.
Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Projekt/Seminarium
Ocena końcowa Ocena końcowa uwzględnia oceny uzyskane na zajęciach, frekwencję oraz ocenę pracy zaliczeniowej.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

  1. J. Pełczyński, Turystyka, rekreacja, ekologia, fotowoltaika jako elementy rozwoju małych miejscowości na przykładzie Błażowej, Czudca, Głogowa Małopolskiego i Sokołowa Małopolskiego, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2019
  2. J. Pełczyński; B. Tomkowicz, Densification of cities as a method of sustainable development, ., 2019