tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Ochrona własności intelektualnej

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Lotnictwo i kosmonautyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Awionika, Pilotaż, Samoloty, Silniki lotnicze, Zarządzanie ruchem lotniczym

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji

Kod zajęć: 656

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Samoloty, Zarządzanie ruchem lotniczym

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W15 / 1 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr Ryszard Tłuczek

Dane kontaktowe koordynatora: budynek L-29, pokój 144c, tel. 793 533 021, ryszardt@prz.edu.pl

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 2: dr Ryszard Tłuczek

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem jest nabycie przez studenta podstawowej wiedzy z zakresu wymagań oraz mozliwości ochrony własności przemysłowej oraz parwa autorkich i praw pokrewnych.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: : Przedmiot obowiązkowy dla studentów szóstego semestru

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

  1. , Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej. , .,
  2. , Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych., .,

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. , Bazy patentowe, .,

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. Promińska Urszula, Prawo własności przemysłowej, , Wydaw.Prawnicze LexisNexis, Warszawa., 2008

Literatura uzupełniająca

  1. Kotarba W.,, Zarządzanie wiedzą chroniona w przedsiębiorstwie, , Instytut Organizacji i zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa ., 2001
  2. Poźniak-Niedzielska M., Szczotka J., Mozgawa M., Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu,, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa-Lublin 2006., 2006
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: rejestracja na2 semestr

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: podstawowa wiedza z zakresu definiowania wymagń technicznych dla wyrobów

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umijetnośc logicznego myslenia, przeszukiwania dostepnych baz wiedzy i literatury

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Świadomośc samokształcenia.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Potrafi zdefiniowac zasady funkcjonowania systemu ochrony właśności przemysłowej w systemie krajowym i miedzynarodowym wykład sprawdzian pisemny K_W16+++
K_U01+
P6S_UW
P6S_WK
02. Potrafi zdefiniowaćwymagania dotyczące ochrony praw autorkich i praw pokrewnych wykład sprawdzian pisemny K_W16+++
P6S_WK
03. Potrafi zdefiniowaćprocedury i etapy ochrony własności przemysłowej , jest świadomy postepowania zgodnie z zasadami wykład sprawdzian pisemny K_W16+++
K_K03++
P6S_KR
P6S_WK
04. Potradfi zdefiniowac wymagania dla przedmiotu ochrony do przygotwania wniosku patentowego wykład sprawdzian pisemny K_W16+
P6S_WK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Pojęcie i zakres ochrony własności intelektualnej. W01 MEK01 MEK02
1 TK02 Ochrona własności przemysłowej w systemie krajowym. W02 MEK01 MEK03
1 TK03 Ochrona praw autorskich. W03 MEK02
1 TK04 Ochrona wzorów przemysłowych, znaków towarowych, know how. W04 MEK01 MEK03
1 TK05 Ochrona wynalazków w trybie międzynarodowym i europejskim. W05 MEK01
1 TK06 Procedury zgłoszeniowe uzyskania patentu lub prawa ochronnego. W06 MEK03
1 TK07 Wymagania dotyczące przygotowania wniosku patentowego W07 MEK04
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 1)

Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 1)
Zaliczenie
(sem. 1)
Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Na zaliczeniu pisemnym wykładu sprawdzana jest realizacja efektów modułowych). Sprawdzian obejmuje pytania obowiązkowe oraz dodatkowe. Student musi odpowiedzieć poprawnie na WSZYSTKIE pytania obowiązkowe aby uzskać ocenę dostateczną. Dopowiedź na pytania dodatkowe pozwala uzyskać wyższą ocenę: 25% - 3,5 40% - 4,0 60% - 4,5 80% - 5,0
Ocena końcowa Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu pisemnego.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie