tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Mechanika lotu 1

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Lotnictwo i kosmonautyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Awionika, Pilotaż, Samoloty, Silniki lotnicze, Zarządzanie ruchem lotniczym

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej

Kod zajęć: 647

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Samoloty, Zarządzanie ruchem lotniczym

Układ zajęć w planie studiów: sem: 5 / W30 C30 L15 / 5 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr hab. inż. prof. PRz Andrzej Majka

Dane kontaktowe koordynatora 1: budynek L33, pokój 209, tel. (17) 8651604, andemajk@prz.edu.pl, andrzej.majka@prz.edu.pl

Imię i nazwisko koordynatora 2: dr inż. Marek Szumski

Dane kontaktowe koordynatora 2: budynek L-33, pokój 12, tel. +48 17 8651647, szumarek@prz.edu.pl

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 5: mgr inż. Daniel Lichoń

semestr 5: mgr inż. Radosław Kołodziejczyk

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta podstawami teoretycznymi i wiedzą praktyczną z zakresu: -aerodynamiki (stosowanej) samolotu, -właściwości samolotu (szybowca) w locie bezsilnikowym, -charakterystykami zespołów napędowych (śmigło-silnikowych i przepływowych), -właściwościami samolotu w locie silnikowym, -uproszczonymi charakterystykami startu , lądowania, zasięgu i długotrwałości lotu, -elementarnymi pojęciami z zakresu stateczności i sterowności samolotu.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia:

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

  1. Fiszdon W, Mechanika Lotu, cz.I i II, PWN, Warszawa ., 1961
  2. Etkin B., Reid L.D. , Dynamics of Flight – Stability and Control, John Wiley & Sons, New ., 1996
  3. Roskam J., Airplane design. Part VI: Preliminary calculation of aerodynamic, thrust and power characteristics, Univerity of Kansas, Lawrence, Kansas ., 1987
  4. Abbot I.H., Doenhoff A.E., Theory of wing sections, Dower Publications, New York ., 1958
  5. Anonymous, Engineering Sciences Data Units, Royal Aeronautical Society, continuously updated., -

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. McCormick B.W., Aerodynamics, aeronautics and flight mechanics, , John Wiley & Sons, NY ., 1979
  2. Lowry J. T., Performance of light aircraft, AIAA, New York ., 1999
  3. Wolowicz Ch.H., Yancey R.B., Longitudinal aerodynamic characteristics of light, twin engine, propeller-driven airplanes, , NASA Technical Note D-6800, Washington D.C. ., 1972

Materiały dydaktyczne: 4. http://www.prz.rzeszow.pl/zbigklep/

Inne: Prezentacje do wybranych wykładów

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: zaliczony semestr 4

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Historia Techniki Lotniczej, Budowa i Projektowanie Obiektów Latających

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność rozumienia naukowych tekstów pisanych, tworzenia notatek, pozyskiwania informacji z literatury, baz danych oraz innych źródeł. Umiejętność oceny, weryfikacji i interpretacji źródeł.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność współpracy w grupie. Rozumienie ciągłej potrzeby zdobywania wiedzy i doskonalenia się.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. posiada uporządkowaną podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie mechaniki lotu i aerodynamiki oraz budowy i projektowania obiektów latających K_W11++
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
5 TK01 Wprowadzenie. Ogólna charakterystyka atmosfery, międzynarodowa atmosfera wzorcowa. W01 MEK01
5 TK02 Siły i momenty aerodynamiczne, współczynniki sił i momentów, kryteria podobieństwa. W02 MEK01
5 TK03 Charakterystyka nośności i biegunowa samolotu bez usterzenia W03 MEK01
5 TK04 Ustalony lot ślizgowy samolotu, biegunowa prędkości W04 MEK01
5 TK05 Charakterystyki podstawowych typów zespołów napędowych: silnik tłokowy, turbośmigłowy i turboodrzutowy W05, W06 MEK01
5 TK06 Zasada działania, charakterystyki i dobór śmigła W07, W08 MEK01
5 TK07 Ustalony lot silnikowy samolotu, wyznaczanie charakterystycznych prędkości lotu, pułapu i czasu wznoszenia metodą mocy i ciągów W09, W10 MEK01
5 TK08 Start i lądowanie samolotu , wpływ mechanizacji płata i bliskości ziemi. W11, W12 MEK01
5 TK09 Zasięg, długotrwałość lotu i promień działania samolotu W13 MEK01
5 TK10 Elementarne pojęcia z zakresu stateczności i sterowności samolotu. W14, W15 MEK01
5 TK11 Wyznaczanie biegunowej aerodynamicznej samolotu C01, C02 MEK01
5 TK12 Wyznaczanie "uproszczonej" i "pełnej" biegunowej prędkości samolotu C03,C04 MEK01
5 TK13 Wyznaczanie charakterystyki ciągu zespołu śmigło-silnik, dobór średnicy śmigła stałego i "constant speed" C05, C06 MEK01
5 TK14 Wyznaczanie charakterystyk aerodynamicznych samolotu z wychylonymi klapami i wpływem ziem C05, C06 MEK01
5 TK15 Wyznaczanie długości start i lądowania samolotu C07, C08 MEK01
5 TK16 Wyznaczanie zasięgu i długotrwałości lotu samolotu C09, C10 MEK01
5 TK17 Modelowanie matematyczne bezsilnikowego lotu samolotu L01, L02 MEK01
5 TK18 Modelowanie matematyczne charakterystyk zespołu napędowego L03, L04 MEK01
5 TK19 Modelowanie matematyczne podstawowych, ustalonych osiągów samolotu L05 MEK01
5 TK20 Modelowanie matematyczne startu i (lub) lądowania samolotu L06, L07 MEK01
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 5)

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 8.00 godz./sem.

Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 5)

Przygotowanie do ćwiczeń: 7.50 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Dokończenia/studiowanie zadań: 15.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 5)

Przygotowanie do laboratorium: 7.50 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 15.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 5)

Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 10.00 godz./sem.

Egzamin
(sem. 5)

Przygotowanie do egzaminu: 15.00 godz./sem.

Egzamin ustny: 2.00 godz./sem.

Inne: 0.50 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Na podstawie egzaminu ustnego obejmującego materiał teoretyczny i proste zadania z zakresu ujętego w ćwiczeniach i laboratoriach. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń i laboratoriów.
Ćwiczenia/Lektorat Na podstawie pisemnych sprawozdań z poszczególnych ćwiczeń
Laboratorium Na podstawie krótkich sprawozdań i opracowanych procedur obliczeniowych
Ocena końcowa Ocena łączna uwzględniająca oceny z egzaminu, ćwiczeń i laboratoriów w proporcji: 0.6: 0.25: 0.15
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie