tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Materiały inżynierskie

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Lotnictwo i kosmonautyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Awionika, Pilotaż, Samoloty, Silniki lotnicze, Zarządzanie ruchem lotniczym

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Nauki o Materiałach

Kod zajęć: 646

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Samoloty, Zarządzanie ruchem lotniczym

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W30 L15 / 3 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Maciej Motyka

Dane kontaktowe koordynatora: budynek C, pokój 203, tel. 17 8651123, motyka@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: Poniedziałek 12.00-14.00

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 2: dr inż. Dariusz Szeliga

semestr 2: dr inż. Andrzej Gradzik

semestr 2: dr inż. Kamil Dychtoń

semestr 2: mgr inż. Paulina Wójcik

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu właściwości użytkowych i zastosowania materiałów inżynierskich. Poznanie i zrozumienie relacji pomiędzy właściwościami mechanicznymi materiału i jego składem chemicznym, strukturą, mikrostrukturą oraz technologią wytwarzania. Zaznajomienie się z kryteriami doboru materiałów do konkretnych zastosowań, w tym dla lotnictwa.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Moduł obejmuje zagadnienia z zakresu: klasyfikacji materiałów inżynierskich, ich struktury, metod kształtowania ich właściwości użytkowych, ogólnej charakterystyki materiałów metalicznych, niemetalicznych i kompozytowych.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Dobrzański L. A., Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, WNT, Warszawa., 2006
 2. Sieniawski J., Cyunczyk A., Struktura ciał stałych, Oficyna Wyd. PRz, Rzeszów., 2008
 3. Sieniawski J., Cyunczyk A., Właściwości ciał stałych, Oficyna Wyd. PRz, Rzeszów., 2009

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. Sieniawski J.(red), Metaloznawstwo i podstawy obróbki cieplnej, Oficyna Wyd. PRz, Rzeszów., 2014

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Sieniawski J., Cyunczyk A., Fizykochemia przemian fazowych, Oficyna Wyd. PRz, Rzeszów., 2008
 2. Blicharski M., Wstęp do inżynierii materiałowej, WNT, Warszawa., 2009
 3. Boczkowska A. i inni, Kompozyty, Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, Warszawa., 2003
 4. Ashby M.F., Jones D.R.H., Materiały inżynierskie, WNT, Warszawa., 1995

Literatura uzupełniająca

 1. Chodorowski J., Ciszewski A., Radomski T., Materiałoznawstwo lotnicze, Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, Warszawa., 2003

Materiały dydaktyczne: Instrukcje do zajęć laboratoryjnych.

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Wpis na bieżący semestr.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość podstawowych zagadnień fizyki i chemii w zakresie realizowanym w szkole średniej.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność samokształcenia.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Świadomość wagi i zrozumienie skutków i aspektów pozatechnicznej działalności inżynierskiej. Umiejętność współdziałania i pracy w grupie.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. zna właściwości materiałów inżynierskich i umie je powiązać ze strukturą i mikrostrukturą wykład, laboratorium kolokwium, sprawdzian pisemny K_W08+++
K_W12+++
P6S_WG
P6S_WK
02. zna zjawiska i procesy stosowane w technologiach kształtowania właściwości materiałów inżynierskich wykład, laboratorium kolokwium, sprawdzian pisemny K_W08+++
K_W12+++
P6S_WG
P6S_WK
03. zna podstawowe metody badawcze do oceny jakości i mikrostruktury materiałów inżynierskich (metalografia, metody nieniszczące) laboratorium sprawdzian pisemny, obserwacja wykonawstwa, raport pisemny K_W08+++
P6S_WG
04. Student posiada pogłębioną wiedzę i jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych. laboratorium, wykład sprawdzian pisemny, sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych K_W08++
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Klasyfikacja i ogólna charakterystyka materiałów inżynierskich W01 MEK01
2 TK02 Struktura krystaliczna; elementy krystalografii, budowa idealna i rzeczywista W02 MEK01
2 TK03 Krystalizacja metali i stopów W03 MEK01 MEK02
2 TK04 Odkształcenie plastyczne, zgniot i rekrystalizacja W04, L03 MEK01 MEK02 MEK03
2 TK05 Równowaga fazowa stopów metali na przykładzie układu Fe-Fe3C, charakterystyka składników fazowych i mikrostruktury W05, L04 MEK01 MEK02 MEK03
2 TK06 Podstawy teoretyczne obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej W06 MEK01 MEK02
2 TK07 Konstrukcyjne stopy żelaza i stal narzędziowa W07, L05 MEK01 MEK02 MEK03
2 TK08 Stal o specjalnych właściwościach fizycznych i chemicznych W08, L06 MEK01 MEK02 MEK03
2 TK09 Stopy metali nieżelaznych (Al, Cu, Ti, Ni, Zn, Sn, Pb, Mg) W09-W12, L07, L08 MEK01 MEK02 MEK03
2 TK10 Materiały niemetaliczne: ceramika i polimery W13 MEK01 MEK03 MEK04
2 TK11 Materiały kompozytowe W14, W15 MEK01 MEK02
2 TK12 Badania mikroskopowe, makroskopowe i nieniszczące L01, L02 MEK01 MEK03
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 2)

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 3.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 2)

Przygotowanie do laboratorium: 8.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 5.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 2)

Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 5.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 2)

Przygotowanie do zaliczenia: 6.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Ocena końcowego testu pisemnego obejmującego zagadnienia nierealizowane na zajęciach laboratoryjnych
Laboratorium Średnia arytmetyczna ocen z kolokwiów
Ocena końcowa Średnia ważona ocen z laboratorium (L) i testu z wykładów (W) równa 0,8L + 0,2W
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. M. Motyka, Martensite Formation and Decomposition during Traditional and AM Processing of Two-Phase Titanium Alloys-An Overview, ., 2021
 2. M. Motyka, Titanium Alloys and Titanium-Based Matrix Composites, ., 2021
 3. A. Baran-Sadleja; M. Motyka; K. Ślemp; W. Ziaja, The effect of plastic deformation on martensite decomposition process in Ti-6Al-4V alloy, ., 2020
 4. K. Kubiak; M. Motyka; J. Sieniawski; W. Ziaja, Cyclic creep behaviour of two-phase Ti-6Al-2Mo-2Cr alloy, ., 2020
 5. P. Lacki; G. Luty; M. Motyka; P. Wieczorek; W. Więckowski, Evaluation of Usefulness of AlCrN Coatings for Increased Life of Tools Used in Friction Stir Welding (FSW) of Sheet Aluminum Alloy, ., 2020
 6. R. Cygan; M. Motyka; J. Nawrocki; J. Sieniawski; D. Szeliga; W. Ziaja, Effect of cooling rate on macro- and microstructure of thin-walled nickel superalloy precision castings, ., 2020
 7. W. Chromiński ; M. Motyka; W. Nowak; B. Wierzba, Characterization of the Interface Between α and β Titanium Alloys in the Diffusion Couple , ., 2020
 8. A. Baran-Sadleja; K. Gancarczyk; M. Motyka; J. Sieniawski; M. Wierzbińska, Decomposition of deformed α’(α”) martensitic phase in Ti-6Al-4V alloy, ., 2019
 9. H. Garbacz; M. Motyka, Tribology, Elsevier., 2019
 10. H. Garbacz; M. Motyka; I. Semenova; S. Zherebtsov, Advanced mechanical properties, Elsevier., 2019
 11. H. Garbacz; M. Motyka; I. Semenova; S. Zherebtsov, Nanocrystalline Titanium, Elsevier., 2019
 12. H. Garbacz; M. Motyka; K. Topolski, Hydrostatic extrusion, Elsevier., 2019
 13. I. Dul; K. Krystek; M. Motyka, Wpływ temperatury lutowania próżniowego na mikrostrukturę złącza nadstopu Inconel 783 z uszczelnieniem ulowym z nadstopu Hestelloy X, ., 2019
 14. K. Kubiak; M. Motyka; J. Sieniawski; D. Szeliga; W. Ziaja, Application of inner radiation baffles in the Bridgman process for flattening the temperature profile and controlling the columnar grain structure of directionally solidified Ni-based superalloys, ., 2019
 15. M. Motyka; J. Sieniawski; W. Ziaja, Introductory Chapter: Novel Aspects of Titanium Alloys’ Applications, IntechOpen Limited., 2019
 16. M. Motyka; J. Sieniawski; W. Ziaja, Titanium Alloys-Novel Aspects of Their Manufacturing and Processing, IntechOpen Limited., 2019
 17. R. Albrecht; K. Gancarczyk; A. Hanc-Kuczkowska; B. Kościelniak; M. Motyka; J. Sieniawski; D. Szeliga; W. Ziaja; M. Zubko, The effect of withdrawal rate on crystal structure perfection, microstructure and creep resistance of single crystal castings made of CMSX-4 nickel-based superalloy, ., 2019
 18. W. Habrat; A. Markopoulos; M. Motyka; J. Sieniawski, Machinability, Elsevier., 2019
 19. H. Dybiec; M. Motyka; P. Ostachowski; J. Sieniawski; T. Tokarski, Drut wysokowytrzymały metalowy, zwłaszcza do splotów linkowych, ., 2018
 20. M. Bryliński; M. Motyka; M. Mroczka; J. Sieniawski; W. Ziaja, Dynamic fragmentation and spheroidization of α phase grains during hot deformation of Ti-6Al-4V alloy, ., 2018
 21. T. Malinowski; M. Motyka; T. Pieja; R. Smusz; T. Trzepieciński, Investigation of 17-4PH steel microstructure and conditions of elevated temperature forming of turbine engine strut, ., 2018
 22. A. Baran-Sadleja; Ł. Frocisz; J. Krawczyk; M. Motyka, Microstructure and hardness of aged Ti-10V-2Fe-3Al near-beta titanium alloy, ., 2017
 23. M. Motyka; M. Poręba; W. Ziaja, Plasticity of nickel-based superalloy 625 at elevated temperature, ., 2017