tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Informatyka

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Lotnictwo i kosmonautyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Awionika, Pilotaż, Samoloty, Silniki lotnicze, Zarządzanie ruchem lotniczym

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Awioniki i Sterowania

Kod zajęć: 634

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Samoloty, Zarządzanie ruchem lotniczym

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W15 L45 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: angielski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Leszek Rolka

Dane kontaktowe koordynatora: budynek L, pokój 409, tel. 17865 1630, leszekr@prz.edu.pl

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 2: dr inż. Alicja Mieszkowicz-Rolka

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem kształcenia jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu programowania typowych zagadnień algorytmicznych w języku C++.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: W ramach zajęć z przedmiotu Informatyka student poznaje podstawowe algorytmy stosowane przy rozwiązywaniu prostych zagadnień programistycznych przydatnych w pracy inżyniera (szukanie minimum, sortowanie, opracowanie statystyczne wyników, odczyt i zapis danych w plikach). Algorytmy te implementowane są w języku C++. Student poznaje język C++, ale wiedza i umiejętności wyniesione z zajęć pozwolą mu w przyszłości z powodzeniem stosować inny język programowania wysokiego poziomu o zbliżonych możliwościach.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Leszek Rolka, Materiały własne koordynatora, .,

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. , Materiały własne prowadzących zajęcia, .,

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Grębosz J., Opus magnum C++ 11. Programowanie w języku C++, Helion., 2020
 2. Prata S., Język C++: szkoła programowania, Helion., 2013
 3. Stroustrup B., Język C++: kompendium wiedzy, Helion., 2014
 4. Neapolitan R., Naimipour K., Podstawy algorytmów z przykładami w C++, Helion, Gliwice., 2004
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja studenta na semestr drugi studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Lotnictwo i kosmonautyka

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student powinien posiadać wiedzę w zakresie obowiązującym dla przedmiotu Technologia informacyjna sem.1

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Student powinien posiadać podstawowe umiejętności w zakresie posługiwania się systemem komputerowym uzyskane w szkole średniej

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Znajomość zasad dobrego wychowania

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. zna składnię języka, struktury danych oraz potrafi objaśnić działanie instrukcji języka C++. Wykład Zaliczenie w formie pisemnej na końcu semestru, a także w trakcie zajęć laboratoryjnych. K_W03++
P6S_WG
02. zna i rozumie podstawowe algorytmy stosowane podczas rozwiązywania prostych problemów informatycznych. Wykład, laboratorium W trakcie zajęć laboratoryjnych oraz kolokwium. K_W03+
P6S_WG
03. potrafi sformułować prosty algorytm oraz napisać program komputerowy rozwiązujący typowe zagadnienia obliczeniowe. Laboratorium Dwa kolokwia w formie pisemnej, pierwsze około 6-7 tygodnia zajęć, drugie około 12 tygodnia. K_U17+++
P6S_UW
04. potrafi dobrać właściwą metodę rozwiązania postawionego prostego problemu inżynierskiego oraz zaimplementować ją w języku C++. Laboratorium W trakcie zajęć oraz pisemne kolokwia jak wyżej. K_U06++
P6S_UW
05. potrafi przedstawić ustnie i pisemnie opracowany program komputerowy posługując się właściwą dla informatyki i języka C++ terminologią. Laboratorium W trakcie zajęć. K_U02++
P6S_UW
06. rozumie potrzebę systematycznej pracy w celu zdobywania wyższych kompetencji zawodowych. Laboratorium W trakcie zajęć. K_K01++
P6S_KR
07. potrafi działać w grupie, ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i całego zespołu. Laboratorium W trakcie zajęć. K_K04+
P6S_KO

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Przypomnienie wiadomości z Technologii informacyjnej. Programowanie proceduralne w języku C++. Przekazywanie tablic (jedno- i dwuwymiarowych) do funkcji. Funkcje rekurencyjne. Funkcje biblioteczne. W01 MEK01 MEK02
2 TK02 Szablony funkcji. Struktury. Definicja typów strukturowych. Tworzenie zmiennych strukturowych. Odwołanie do składników struktur. Unie. W02 MEK01 MEK02
2 TK03 Pliki tekstowe i nietekstowe (binarne). Zmienne plikowe - strumienie. Operacje na plikach: tryb tekstowy i nietekstowy, otwieranie i zamykanie plików, zmiana wskaźnika danych pliku, odczyt i zapis ciągów znaków i bloków bajtów. Wykorzystanie funkcji biblioteki fstream. W03, W04 MEK01 MEK02
2 TK04 Podstawy programowania zorientowanego obiektowo. Definicja typów (klas) obiektowych. Enkapsulacja: specyfikacja dostępu do składników. Tworzenie zmiennych obiektowych. Odwołanie do składników (danych i metod) obiektów. W05 MEK01 MEK02
2 TK05 Programowanie zorientowane obiektowo. Dziedziczenie. Polimorfizm, funkcje wirtualne. W05,W06 MEK01 MEK02
2 TK06 Kolokwium zaliczeniowe wykładu. W07 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
2 TK07 Zasady tworzenia programów w środowisku C++. Pierwsze programy: instrukcja przypisania, operatory arytmetyczne, relacyjne i logiczne, wprowadzanie i wyprowadzanie danych, formatowanie operacji we/wy. Programy wykorzystujące instrukcje warunkowe: if, switch. L01 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07
2 TK08 Instrukcje iteracyjne for, while, do-while. Rejestracja danych w pętli, wyznaczanie wartości ekstremalnych, obliczanie parametrów statystycznych zarejestrowanych danych. Obliczanie n! przy pomocy wybranej (przez menu z instrukcją switch) instrukcji iteracyjnej, szukanie NWP dwóch liczb całkowitych. Tablicowanie wybranej funkcji jednej zmiennej. Wyznaczanie miejsca zerowego funkcji jednej zmiennej przy pomocy metody bisekcji. L02, L03 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07
2 TK09 Tablice jednowymiarowe (wektory). Szukanie wartości ekstremalnych, wyznaczanie parametrów statystycznych, obliczanie iloczynu skalarnego wektorów. Generowanie nowego wektora na bazie zadanych (dwóch) wektorów. Zamiana miejscami wybranych elementów w wektorze (np. zamiana parami, odwracanie kolejności). L04 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07
2 TK10 Tablice dwuwymiarowe (macierze). Iloczyn skalarny wiersza i kolumny macierzy zgodnych, mnożenie macierzy. Sumowanie wybranych elementów (wierszy, kolumn, obszarów) macierzy. Wyznaczanie wektora z elementów odpowiednich wierszy (kolumn) macierzy. L05, L06 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07
2 TK11 Kolokwium I. L07 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06
2 TK12 Programowanie proceduralne - podprogramy. Funkcja wykorzystująca wszystkie sposoby przekazywania parametrów (przez wartość, wskaźnik, referencję) i zwracająca kod błędu. Funkcje wywoływane w pętli. L08 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07
2 TK13 Funkcje operujące na tablicach jedno- i dwuwymiarowych. Funkcja do sortowania wektora. Funkcja do wyszukiwania binarnego zadanej wartości w posortowanym wektorze. Wykorzystanie funkcji do operacji na wektorach w postaci wierszy macierzy. Struktury: liczby zespolone, tablice których elementami są struktury. L09, L10 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07
2 TK14 Odczyt i zapis danych w plikach tekstowych i nietekstowych (wyznaczanie parametrów statystycznych danych liczbowych zapisanych w pliku, wyszukiwanie danych według zadanego kryterium). Projekt systemu zarządzania bazą danych (np. osobowych) zapisanych w pliku. L11, L12 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07
2 TK15 Kolokwium II. L13 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06
2 TK16 Programowanie zorientowane obiektowo. L14, L15 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 2)

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 2)

Przygotowanie do laboratorium: 30.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 15.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 45.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 2)
Zaliczenie
(sem. 2)

Przygotowanie do zaliczenia: 10.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Wiedza z wykładów sprawdzana jest na kolokwium, które odbywa się na ostatnim wykładzie. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest jest uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium.
Laboratorium Warunkiem zaliczenia laboratorium jest obecność na zajęciach i uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium pierwszego (waga 0.4) i drugiego (waga 0.6). Skala ocen pozytywnych: 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.25, 4.5, 4.75, 5.0. W ocenie końcowej z laboratorium uwzględnia się także aktywność studenta na zajęciach i stopień jego przygotowania do zajęć (plusy i minusy).
Ocena końcowa W ocenie końcowej z przedmiotu uwzględniana jest ocena z laboratorium (z wagą 0.7) oraz kolokwium zaliczeniowego z wykładu (z wagą 0.3). Osoby, które osiągną próg zaliczenia w pierwszym terminie poprawkowym otrzymują ocenę końcową równą ocenie z laboratorium minus 1 stopień, jednak nie mniej niż 3,0. Osoby, które osiągną próg zaliczenia w drugim terminie poprawkowym otrzymują ocenę końcową równą ocenie z laboratorium minus 1,5 stopnia, jednak nie mniej niż 3,0.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. A. Mieszkowicz-Rolka; L. Rolka, Preference-Oriented Fuzzy TOPSIS Method, Springer., 2021
 2. A. Mieszkowicz-Rolka; L. Rolka, Variable Precision Fuzzy Rough Set Model with Linguistic Labels, IEEE., 2020
 3. G. Drupka; A. Mieszkowicz-Rolka; L. Rolka, Multicriteria decision-making in flight route selection, ., 2020
 4. A. Mieszkowicz-Rolka; L. Rolka, Labeled Fuzzy Rough Sets in Multiple-Criteria Decision-Making, Springer., 2019
 5. A. Mieszkowicz-Rolka; L. Rolka, The Concept of Fuzzy Linguistic Labels for Studying Decision Systems in Air Transportation, ., 2019
 6. A. Mieszkowicz-Rolka; L. Rolka, Fuzzy Linguistic Labels in Multi-expert Decision Making, SPRINGER - VERLAG., 2017
 7. J. Bakunowicz; B. Ciecińska; P. Cieciński; P. Grzybowski; G. Kopecki; A. Majka; A. Mieszkowicz-Rolka; J. Pieniążek; T. Rogalski; L. Rolka; P. Rzucidło; S. Samolej; A. Tomczyk, Cost Optimized Avionics SysTem (COAST), ., 2017