tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Historia techniki lotniczej

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Lotnictwo i kosmonautyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Awionika, Pilotaż, Samoloty, Silniki lotnicze, Zarządzanie ruchem lotniczym

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej

Kod zajęć: 633

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Samoloty, Zarządzanie ruchem lotniczym

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W30 / 3 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Tomasz Kopecki

Dane kontaktowe koordynatora: budynek L-30, pokój 14, tel. 178651923, tkopecki@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: Poniedziałek 12-13:30 Czwartek 12-13:30

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Przygotowanie do uczestnictwa w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z projektowaniem lotniczych struktur nośnych

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: W module przedstawiono treści i efekty kształcenia oraz formę i warunki zaliczenia przedmiotu

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. A.Glass, Polskie konstrukcje lotnicze, Stratus., 2004
 2. M.J.Murawski, Samoloty Luftwaffe, Lampart., 1995
 3. A.Morgała, Samoloty wojskowe w Polsce 1918-1924, Lampart-Bellona., 1997
 4. T.Makowski,W.Wojdalski, Samoloty transportowe i komunikacyjne świata, Sigma NOT., 1992
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na semestr pierwszy

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Wiadomości z przedmiotów: Matematyka, Fizyka na poziomie szkoły średniej

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność pozyskiwania informacji z literatury i źródeł internetowych

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Rozumie konieczność uczenia się przez całe życie oraz pogłębiania wiedzy. Potrafi pracować w zespole.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Posiada ogólną wiedzę z zakresu historii techniki lotniczej z uwzględnieniem znajomości podstaw rozwiązań konstrukcyjnych statków powietrznych wykład kolokwium z podstaw techniki lotniczej K_W12++
P6S_WK
02. Posiada wiedzę odnoszącą się do wydarzeń historycznych stymulujących ewolucję techniki lotniczej oraz postaci, które kreowały te wydarzenia. Wykład Kolokwium K_W12+
P6S_WK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Epoka pierwszych wzlotów balonowych. Pionierzy aerostatów. Bracia Montgolfier, Alberto Santos-Dumont. Początki techniki sterowców. Wykorzystanie wczesnych silników spalinowych do napędu aerostatów. W01,W02 MEK01
1 TK02 Rozwój techniki sterowcowej. Sterowce szkieletowe hrabiego Zeppelina - struktura sterowców. Wykorzystanie duraluminium w konstrukcjach sterowców W03 MEK01
1 TK03 Właściwości profilu aerodynamicznego, zasada działania skrzydła, podstawowe wielkości aerodynamiczne, lot ślizgowy. Biegunowa profilu, skrzydła, samolotu. Projekty statków powietrznych epoki wczesnopionierskiej. W04 MEK01
1 TK04 Pierwsze loty ślizgowe. Szybowce Otto Lilienthalla. Pierwsze loty silnikowe: samoloty braci Wright W05
1 TK05 Zasady silnikowego lotu horyzontalnego. Stateczność statyczna, zapas stateczności. Samoloty epoki pionierskiej. Alberto Santos-Dumont, Henry Farman, Louis Bleriot. Pierwsze przeloty rekordowe W06 MEK01
1 TK06 Zasada działania sterów i lotek. Urządzenia zmieniające właściwości aerodynamiczne skrzydła. Polskie konstrukcje lotnicze ery pionierskiej W07 MEK01
1 TK07 Lotnictwo wojskowe I Wojny Światowej. Rozwój konstrukcji lotniczych - pierwsze struktury półskorupowe i skorupowe. Lotnice silniki spalinowe okresu I WS. Sylwetki lotników: Manfred von Richthoffen, Albert Ball, Rene Fonck, Ostwald Boelcke, Charles Nungesser W08 MEK01
1 TK08 Rozwój lotnictwa komunikacyjnego okresu międzywojennego. Wielkie przeloty rekordowe. Wyścig Londyn-Melbourne. W09 MEK01
1 TK09 Podstawowe zagadnienia wytrzymałości konstrukcji. Rodzaje struktur lotniczych i sposoby przenoszenia obciążeń Początki wielkich koncernów lotniczych: Boeing, Douglas. Pierwsze konstrukcje lotnicze o cienkościennych pokryciach pracujących W10 MEK01
1 TK10 Konstrukcje lotnicze II Wojny Światowej. Pierwsze napędy odrzutowe. Polskie konstrukcje lotnicze wykorzystane w wojnie obronnej. Rozwój silników spalinowych: sławne konstrukcje (Junkers, BMW, Rolls-Royce, Alisson, Wright) Sylwetki sławnych lotników W11 MEK01
1 TK11 Projekty lotnicze końcowego etapu wojny i ich wykorzystanie w okresie powojennym. Rozwój napędów odrzutowych, samoloty użyte podczas konfliktu w Korei. Rozwój samolotów komunikacyjnych okresu powojennego. Pierwsze konstrukcje pasażerskie z napędem odrzutowym. W12 MEK01
1 TK12 Początki zastosowania kompozytów w lotnictwie. Konstrukcje militarne do zadań specjalnych: samoloty U-2 i Lockheed Blackbird. Przegląd wojskowych konstrukcji powojennych, do czasów współczesnych W13 MEK01
1 TK13 Początki techniki rakietowej. Zasady lotu orbitalnego, prędkości kosmiczne. Zarys historii lotów kosmicznych W14 MEK01
1 TK14 Sprawdzian wiadomości W15
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 1)

Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 10.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 1)

Udział w konsultacjach: 10.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 1)

Przygotowanie do zaliczenia: 3.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Kolokwium zaliczeniowe
Ocena końcowa Na wyniku kolokwium zaliczeniowego
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. T. Kopecki, Selected Methods of Obtaining Adequate Forms of Deformation of Supercritical Thin-Walled Flat Plates, ., 2021
 2. T. Kopecki, Analysis of the Post-Critical Deformation State of Curvilinear Integral Stiffening of a Thin-Walled Structure Subjected to Torsion, ., 2020
 3. T. Kopecki; P. Mazurek; Ł. Święch, The Impact of 3D Printing Parameters on the Post-Buckling Behavior of Thin-Walled Structures, ., 2020
 4. T. Kopecki; T. Lis; P. Mazurek, Experimental and Numerical Analysis of a Composite Thin-Walled Cylindrical Structures with Different Variants of Stiffeners, Subjected to Torsion, ., 2019
 5. J. Bakunowicz; M. Kalwara; T. Kopecki; A. Kucaba-Piętal; Ł. Święch, Zasobnik na aparaturę pomiarową, ., 2018
 6. J. Bakunowicz; T. Kopecki; T. Lis; P. Mazurek, Buckling deformation of thin layer coverings of small curvatures used in aircraft construction, ., 2018
 7. T. Kopecki; T. Lis; P. Mazurek, Post-critical deformation of thin-walled load-bearing aircraft structure representing fragment of the one-way torsion box, ., 2018