tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Grafika inżynierska i zapis konstrukcji 1

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Lotnictwo i kosmonautyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Awionika, Pilotaż, Samoloty, Silniki lotnicze, Zarządzanie ruchem lotniczym

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Konstrukcji Maszyn

Kod zajęć: 632

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Samoloty, Zarządzanie ruchem lotniczym

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W30 C15 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Piotr Połowniak

Dane kontaktowe koordynatora: budynek L-27, pokój 200c, tel. 17 865 1643, piotrp@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: https://ppolowniak.v.prz.edu.pl/konsultacje

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 1: mgr inż. Mariusz Dębski , termin konsultacji mdebski.v.prz.edu.pl/konsultacje

semestr 1: dr inż. Małgorzata Zaborniak , termin konsultacji mzab.v.prz.edu.pl/konsultacje

semestr 1: dr inż. Stanisław Warchoł , termin konsultacji warchols.v.prz.edu.pl/konsultacje

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Efektem kształcenia jest zdobycie przez studenta podstawowej wiedzy z zakresu geometrii wykreślnej i przygotowanie go do uczestnictwa w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z konstrukcją i budową maszyn.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: W module przedstawiono treści i efekty kształcenia oraz formę i warunki zaliczenia przedmiotu.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Lewandowski Z., Geometria wykreślna, PWN, Warszawa., 1987
 2. Bober A., Dudziak M., Zapis konstrukcji., PWN, Warszawa., 1999
 3. Fudali P., Kozik B., Kudasik T., Markowska O., Miechowicz S., Pisula J., Strojny P., Warchoł S., Materiały dydaktyczne do przedmiotu grafika inżynierska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.., 2013

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. Kiełbasa J., Kozik B., Kudasik T., Miechowicz S., Pisula J., Grafika inżynierska, zbiór zadań, cz. I. Materiały pomocnicze, Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów., 1999
 2. Burcan J., Podstawy rysunku technicznego, WNT., 2016

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Kaczyński R., Nowakowski J., Sajewicz E., Grafika inżynierska. Część 1. Geometria wykreślna, ćwiczenia projektowe, Dział Wydawnictw i Poligrafii Politechniki Białostockiej, Białystok., 2001
 2. , Polskie Normy, .,

Literatura uzupełniająca

 1. Bajkowski J., Podstawy zapisu konstrukcji, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa., 2005
 2. Kochanowski M., Zapis konstrukcji z geometrią wykreślną, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk., 2002

Inne: Wykład

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na pierwszy semestr studiów.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Wiedza z geometrii na poziomie szkoły średniej.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność sprawnego wykorzystania przyborów rysunkowych do estetycznego wykonywania rysunków.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność pracy w zespole i jasnego prezentowania swojej wiedzy. Rozumienie potrzeby ciągłego kształcenia się.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Widzi i rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia kompetencji oraz kwalifikacji osobistych W tym celu wykorzystuje podstawową wiedzę w zakresie dyscyplin powiązanych ze studiowanym kierunkiem dla wykonania określonych prac projektowych z zakresu geometrii wykreślnej i rysunku technicznego. wykład test pisemny K_W05+++
P6S_WG
02. Potrafi, wykorzystując podstawową wiedzę z zakresu geometrii wykreślnej oraz rysunku technicznego, określić cele i priorytety realizacji zadań dla pracy samodzielnej i zespołu, a następnie realizować na podstawie opracowanego harmonogramu prac zadania z zakresu grafiki inżynierskiej. ćwiczenia techniczne sprawdzian pisemny, obserwacja wykonawstwa, prezentacja projektu K_U12++
K_K04++
P6S_KO
P6S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Przedmiot, cel i zakres geometrii wykreślnej. Elementy podstawowe w geometrii wykreślnej i podstawowe pojęcia. Podstawowe elementy przestrzeni (punkt, prosta, płaszczyzna). Rzuty Monge’a. Układ odniesienia. Obraz punktu. Obraz prostej, ślady prostej, przypadki szczególne położenia prostej. Wzajemne położenie dwóch prostych. Obraz płaszczyzny, płaszczyzna w położeniach szczególnych. W01, W02 MEK01
1 TK02 Elementy przynależne: punkt i prosta przynależne do siebie, prosta i płaszczyzna przynależne do siebie, punkt i płaszczyzna przybależne do siebie. Elementy wspólne: punkt wspólny dwóch prostych, prosta wspólna dwóch płaszczyzn, punkt wspólny prostej i płaszczyzny. Elementy równoległe i prostopadłe: dwie proste równoległe, równoległość prostej i płaszczyzny, płaszczyzny równoległe, dwie proste prostopadłe, prostopadłość prostej i płaszczyzny, dwie płaszczyzny prostopadłe. W03, W04 MEK01
1 TK03 Obroty i kłady. Obrót dokoła prostej rzutującej. Kład i podniesienie z kładu. Powinowactwo osiowe układów płaskich. Wyznaczanie rzeczywistych wielkości figur z płaszczyzny rzutującej. W05, W06 MEK01
1 TK04 Dokumentacja techniczna wyrobu (formaty arkuszy, tabliczki, podziałki i linie rysunkowe, pismo techniczne). W07, W08 MEK01
1 TK05 Rzutowanie na trzy wzajemnie prostopadłe rzutnie, rzuty prostokątne na ściany sześcianu, amerykańska i europejska metoda rzutowania. W09, W10 MEK01
1 TK06 Wielościany. Rzuty wielościanów. Przekroje wielościanów. Punkt przebicia wielościanu prostą. Przenikanie wielościanów. W11, W12 MEK01
1 TK07 Powierzchnie walcowe i stożkowe, przekroje powierzchni, rozwinięcia powierzchni, punkty przebicia powierzchni prostą, przenikanie powierzchni. W13, W14 MEK01
1 TK08 Widoki, przekroje i kłady przedmiotów. W15, W16 MEK01
1 TK09 Aksonometria: izometryczna, dimetryczna, ukośna. W17, W18 MEK01
1 TK10 Ogólne zasady wymiarowania: wymiarowanie równoległe, szeregowe, mieszane, wymiarowanie od baz konstrukcyjnych, obróbkowych i pomiarowych, wymiarowanie kształtowników w konstrukcjach stalowych. W19, W20, W21, W22 MEK01
1 TK11 Podstawowe wiadomości o tolerancjach i pasowaniach. Tolerowanie wymiaru. Tolerancje geometryczne. W23, W24, W25, W26 MEK01
1 TK12 Oznaczanie chropowatości i falistości powierzchni, powłok oraz obróbki cieplnej. W27, W28 MEK01
1 TK13 Rysunki wykonawcze części maszyn. Zaliczenie treści wykładowych. W29, W30 MEK01
1 TK14 Rzuty Monge’a. Układ odniesienia. Obraz punktu. Obraz prostej, ślady prostej, określanie położenia. Obraz płaszczyzny, ślady płaszczyzny. C01, C02 MEK02
1 TK15 Elementy przynależne: punkt i prosta, prosta i płaszczyzna, punkt i płaszczyzna. Elementy wspólne: punkt wspólny dwóch prostych, prosta wspólna dwóch płaszczyzn, punkt wspólny prostej i płaszczyzny. Praca kontrolna: pismo techniczne. C03, C04 MEK02
1 TK16 Sprawdzian: elementy proste, elementy przynależne. Kłady. C05, C06 MEK02
1 TK17 Sprawdzian: elementy wspólne, kłady. Rzuty prostokątne na ściany sześcianu metodą europejską na podstawie rysunku aksonometrycznego. C07, C08 MEK02
1 TK18 Sprawdzian: rzuty prostokątne. Przekroje proste: na podstawie rysunku aksonometrycznego i/lub rysunku w rzutach prostokątnych. Praca kontrolna: przenikanie brył. C09, C10 MEK02
1 TK19 Sprawdzian: przekroje proste. Przekroje złożone stopniowe: na podstawie rysunku aksonometrycznego i/lub rysunku w rzutach prostokątnych. C11, C12 MEK02
1 TK20 Przekroje złożone łamane: na podstawie rysunku aksonometrycznego i/lub rysunku w rzutach prostokątnych. C13, C14 MEK02
1 TK21 Uzupełnienie dokumentacji studenta. C15 MEK02
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 1)

Przygotowanie do kolokwium: 8.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 10.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem.

Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 1)

Przygotowanie do ćwiczeń: 14.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Dokończenia/studiowanie zadań: 10.00 godz./sem.

Inne: 5.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 1)

Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 1)
Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Test pisemny z wykładów weryfikuje osiągnięcie modułowego efektu kształcenia MEK01. Ocenę dostateczną uzyskuje student, który uzyska 51-60%, ocenę plus dostateczny 61-70% punktów, ocenę dobry 71-80% punktów, ocenę plus dobry 81-90%, ocenę bardzo dobry powyżej 91% punktów. Szczegóły podaje prowadzący na pierwszych zajęciach.
Ćwiczenia/Lektorat Sprawdzenie osiągniętego modułowego efektu kształcenia (MEK02) obejmuje zaliczenie sprawdzianów na oceny pozytywne, odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie zajęć ćwiczeniowych oraz zaliczenie prac kontrolnych. Końcowa ocena z ćwiczeń jest uśrednioną oceną z wszystkich uzyskanych ocen. Szczegóły podaje prowadzący na pierwszych zajęciach.
Ocena końcowa Warunkiem zaliczenia modułu jest osiągnięcie wszystkich modułowych efektów kształcenia (MEK01, MEK02) i zaliczenie wszystkich form zajęć. Ocena końcowa jest średnią ważoną z ocen: 70% - ocena z ćwiczeń (MEK02), 30% - ocena z zaliczenia wykładu (MEK01). Skala ocen: dostateczny (3,0) przy wyniku: 3,000÷3,399, plus dostateczny (3,5) przy wyniku: 3,400÷3,799, dobry (4,0) przy wyniku: 3,800÷4,199, plus dobry (4,5) przy wyniku: 4,200÷4,599, bardzo dobry (5,0) przy wyniku: 4,600÷5,00. Szczegóły podaje prowadzący podczas omawiania karty modułu i modułowych efektów kształcenia na pierwszych zajęciach wykładowych.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. A. Marciniec; P. Połowniak; M. Sobolak, Graphical method for the analysis of planetary gear trains, ., 2022
 2. A. Marciniec; P. Połowniak; M. Sobolak, Double enveloping worm gear modelling using CAD environment, ., 2021
 3. A. Marciniec; P. Połowniak; M. Sobolak, Mathematical model of the worm wheel tooth flank of a double-enveloping worm gear, ., 2021
 4. A. Marciniec; P. Połowniak; M. Sobolak, Determination of contact pattern for double enveloping worm gear, ., 2020
 5. A. Marciniec; P. Połowniak; M. Sobolak, Modelowanie wyjścia zwoju ślimaka globoidalnego z użyciem modyfikacji linii zęba, ., 2020
 6. K. Bulanda; M. Cieplak; M. Oleksy; P. Połowniak; M. Sobolak, Application of polymeric materials for obtaining gears with involute and sinusoidal profile, ., 2020
 7. P. Jagiełowicz; A. Marciniec; P. Połowniak; M. Sobolak, Approximating curve by a single segment of B-Spline or Bézier curve directly in CAD environment, ., 2020
 8. P. Połowniak, Modelowanie boku zęba ślimacznicy przekładni ślimakowej globoidalnej w środowisku CAD na podstawie modelu matematycznego, ., 2018
 9. P. Połowniak; M. Sobolak, Analiza śladu styku zębów w przekładni ślimakowej globoidalnej w środowisku CAD, ., 2018
 10. P. Połowniak; Ł. Przeszłowski; M. Sobolak, Zastosowanie druku 3D PolyJet w badaniach przekładni ślimakowej globoidalnej, ., 2018
 11. P. Połowniak, Mathematical model of tooth flank of worm wheel with arc profile in globoid worm gear, ., 2017
 12. P. Połowniak; M. Sobolak, Matematyczny model boku zęba ślimacznicy przekładni ślimakowej globoidalnej, ., 2017
 13. P. Połowniak; M. Sobolak, Matematyczny model ślimaka globoidalnego o wklęsłym i wypukłym zarysie zęba, ., 2017
 14. P. Połowniak; M. Sobolak, Mathematical description of tooth flank surface of globoidal worm gear with straight axial tooth profile, ., 2017
 15. P. Połowniak; M. Sobolak, Metodyka analizy śladu styku w przekładni ślimakowej globoidalnej w środowisku MES, ., 2017