tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Fizyka 1

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Lotnictwo i kosmonautyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Awionika, Pilotaż, Samoloty, Silniki lotnicze, Zarządzanie ruchem lotniczym

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Kod zajęć: 631

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Samoloty, Zarządzanie ruchem lotniczym

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W30 C15 / 5 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr Ryszard Stagraczyński

Dane kontaktowe koordynatora: budynek K, pokój 48, tel. , rstag@prz.edu.pl

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 1: dr Violetta Bednarska-Buczek

semestr 1: dr hab. prof. PRz Henryka Czyż

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem kształcenia jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z fizyki klasycznej a także przekazanie umiejętności odpowiadających aktualnemu stanowi wiedzy i wymaganiom stawianym studentom tego kierunku z wybranych dyscyplin fizyki.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Układ modułu w planie studiów: sem: 1 / W30 C15 / 5 ECTS

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

  1. Engel Z., Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem, wibroakustyka, PWN Warszawa., 2004
  2. Halliday D., Resnick R., Fizyka 1, PWN, Warszawa., 2002
  3. Śliwiński A., Ultradźwięki i ich zastosowania, WNT Warszawa., 2003

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. Chłędowska K., Sikora R., Problemy i zadania z fizyki z rozwiazaniami, Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów., 2007
  2. Hennel A., Krzyżanowski W., Szuszkiewicz W., Wódkiewicz K., Zadania i problemy z fizyki, PWN, Warszawa., 2002

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. Halliday D., Resnick R., Fizyka 2, PWN Warszawa., 2002

Literatura uzupełniająca

  1. Wyrzykowski R., Podstawy fizyki, Wyd. FOSZE Rzeszów ., 1999

Materiały dydaktyczne: Gascha H., Pflanz S. Fizyka, kompendium, wyd. Świat Książki, Wrszawa, 2005

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Jest studentem I semestru I roku wybranego kierunku studiów.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość fizyki i matematyki na poziomie szkoły średniej.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Potrafi korzystać z podręczników z zakresu fizyki i matematyki.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Potrafi współpracować w grupie.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Ma pogłębioną wiedzę z fizyki klasycznej. Wykład, ćwiczenia egzamin część pisemna, kolokwium K_W02+++
K_K01++
P6S_KR
P6S_WG
02. Rozumie możliwości zastosowania fizyki w nowoczesnej technice . Wyklad egzamin część pisemna K_W03+
K_U01++
P6S_UW
P6S_WG
03. Rozumie przenikanie się i wzajemną stymulację fizyki i techniki . Wykład egzamin część pisemna, egzamin część ustna K_W02+++
P6S_WG
04. Potrafi pracować w zespole i organizawać dokształcanie się. Wykład, ćwiczenia egzamin część pisemna, sprawdzian pisemny K_U08+
K_K04++
P6S_KO
P6S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Elementy mechaniki klasycznej:Zasady dynamiki Newtona. Zasady zachowania: energii, pędu, momentu pędu. Mechanika brył sztywnych. W01,W02,C01,C02 MEK01
1 TK02 Elementy szczególnej teorii względności: zasada względności, koncepcja czasu i przestrzeni, czasoprzestrzeń, geometria czasoprzestrzeni. Transformacje Lorentza. Kinematyka i dynamika relatywistyczna. W03,W04, W05,C03, C04 MEK02
1 TK03 Pole elektromagnetyczne. Oddziaływanie ładunków w ruchu. Fale elektromagnetyczne. W05,W06, W07,W08, W09,C03, C04,.C05 MEK01 MEK03
1 TK04 Optyka geometryczna i falowa. Dyfrakcja Fresnela i Fraunhofera. W07, W08, W09,C04,C05 MEK01 MEK02
1 TK05 Elementy wibroakustyki. Drgania harmoniczne proste, tłumione i wymuszone. Pełny zakres częstotliwości fal sprężystych; infradźwięki, dźwięki, ultradźwięki, hiperdźwięki. Właściwości fizyczne ultradźwięków, zastosowania w technice. Obszar słyszalności, poziom ciśnienia akustycznego. Hałas. Ochrona środowiska . W09,W10,W11,C06,CO7,C08 MEK02 MEK03
1 TK06 Elementy optyki. Optyka geometryczna, optyka falowa. Zastosowania w technice. W12,W13,W14 MEK01 MEK02
1 TK07 Przenikanie się i wzajemna stymulacja fizyki i techniki. W15 MEK02 MEK04
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 1)

Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 7.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 12.00 godz./sem.

Inne: 2.00 godz./sem.

Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 1)

Przygotowanie do ćwiczeń: 10.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.

Inne: 2.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Dokończenia/studiowanie zadań: 5.00 godz./sem.

Inne: 3.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 1)

Przygotowanie do konsultacji: 5.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.

Egzamin
(sem. 1)

Przygotowanie do egzaminu: 12.00 godz./sem.

Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Egzamin ustny: 1.00 godz./sem.

Inne: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Egzamin w formie pisemnej, ewentualna poprawa w formie ustnej lub pisemnej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń na ocenę pozytywną.
Ćwiczenia/Lektorat Srednia ocena z kolokwiów i odpowiedzi ustnych na ćwiczerniach.
Ocena końcowa Ocenę końcową stanowi średnia (ważona) ocen z egzaminu, z ćwiczeń rachunkowych.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia Do krk pytania.pdf
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych ZAD. DO KRK.pdf
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 E. Chmiel; J. Lubczak; R. Stagraczyński Modification of polyurethane foams with 1,3,5-triazine ring and boron . 2017 2 J. Cebulski; M. Cholewa; J. Fal; M. Konefał-Janocha; M. Kopańska; R. Stagraczyński; M. Stompor; J. Traciak; M. Trybus; S. Wolski; I. Zawlik; G. Żyła The Influence of Sonication and Silver Nanoparticles Doped on Viscoelastic Structure of Agarose Gel . 2017