tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Ekonomia

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Lotnictwo i kosmonautyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Awionika, Pilotaż, Samoloty, Silniki lotnicze, Zarządzanie ruchem lotniczym

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Ekonomii

Kod zajęć: 628

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Samoloty, Zarządzanie ruchem lotniczym

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W30 C15 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr Nataliia Gerasymchuk

Dane kontaktowe koordynatora 1: budynek L29, pokój 252D, tel. 1529, n.gerasymchu@prz.edu.pl

Imię i nazwisko koordynatora 2: dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz

Dane kontaktowe koordynatora 2: budynek L-29, pokój 251, tel. 17 8651265, marzenah@prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Głównym celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami ekonomicznymi, przekazanie wiedzy z zakresu istoty działania mechanizmu rynkowego, w kontekście rynku dóbr i usług oraz czynników produkcji. Ponadto student zostanie zaznajomiony z podstawowymi prawami, teoriami i wskaźnikami w układzie makroekonomicznym oraz z funkcjonowaniem gospodarki w krótkim, średnim i długim okresie, sposobami walki z bezrobociem i inflacją, procesami wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz cyklami koniunkturalnymi we współczesnych gospodarkach

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Moduł zawiera treści dotyczące makro oraz mikroekonomicznych zjawisk, w szczególności: 1. W zakresie mikroekonomii: teoria rynku, konsumenta oraz przedsiębiorstwa. 2. W zakresie makroekonomii: mechanizmy rozwoju i wzrostu gospodarczego, rola i sposób organizacji sektora publicznego, zjawiska pieniężne, rynek pracy oraz rynek międzynarodowy.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

  1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, Wyd. PWE, Warszawa ., 2007
  2. Klimczak B., Mikroekonomia, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław ., 2006
  3. Marciniak S. (red.), Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa., 2006
  4. Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa ., 2008

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa., 2006
  2. Borkowska B., Klimczak B., Mikroekonomia. Ćwiczenia, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław., 2006

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa ., 1998

Materiały dydaktyczne: Prezentacje z wykładów

Inne: Roczniki statystyczne, czasopisma ekonomiczne, akty prawne, Internet

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: - zdany egzamin, - przygotowany i obroniony projekt

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość zagadnień makro i mikroekonomicznych uwarunkowań procesów gospodarczych.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność wyszukiwania, przetwarzania oraz interpretacji danych ekonomicznych.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Gotowość do uczenia się i rozwoju, postawa aktywna, przedsiębiorcza.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. zna podstawowe zjawiska mikroekonomiczne: zasady funkcjonowania rynku, ekonomiczne uwarunkowania konsumpcji gospodarstw domowych oraz produkcji w przedsiębiorstwach. wykład, ćwiczenia problemowe egzamin cz. pisemna, kolokwium, prezentacja projektu, raport pisemny K_W14+++
K_W15+++
K_U11++
P6S_UO
P6S_WK
02. zna zasady funkcjonowania gospodarki: generowania zjawisk rozwojowych oraz wytwarzania wartości dodanej, relacji pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym, procesów rynku pieniądza i inflacji wykład, ćwiczenia problemowe egzamin cz. pisemna, kolokwium, prezentacja projektu, raport pisemny K_W14+++
K_U01++
K_U11+++
P6S_UO
P6S_UW
P6S_WK
03. zna zasady pozyskiwania i analizy danych ekonomicznych, umie tworzyć zestawienia, raporty, wyciągać wnioski oraz przedstawiać rekomendacje dla przedsiębiorstwa. ćwiczenia problemowe prezentacja projektu, raport pisemny K_W14++
K_U01+++
P6S_UW
P6S_WK
04. zna znaczenie postaw aktywnych, przedsiębiorczych, gotowości do poszerzania wiedzy oraz świadomości jej znaczenia dla rozwoju indywidualnego oraz całej gospodarki. wykład, ćwiczenia problemowe obserwacja wykonawstwa, prezentacja projektu K_K05+++
P6S_UO

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Wprowadzenie do ekonomii (zarys myśli ekonomicznej, podstawowe pojęcia, zasady i założenia analizy mikroekonomicznej, miejsce ekonomii w systemie nauk społecznych i związki z innymi dyscyplinami nauki). Wprowadzenie do mikroekonomii. W01, C01 MEK01 MEK03 MEK04
1 TK02 Model gospodarki rynkowej (instytucje, produktywność, sprawność, podmioty, zasoby i strumienie w systemie gospodarczym; rynek - klasyfikacje i zasady funkcjonowania). W02, C01 MEK01
1 TK03 Popyt (prawo popytu, wyjątki, determinanty, elastyczność popytu), podaż (prawo podaży, wyjątki, determinanty, elastyczność podaży), równowaga rynkowa w krótkim, średnim i długim okresie, wpływ cen regulowanych na rynek, model pajęczyny. W03, C02 MEK01
1 TK04 Teoria wyboru konsumenta (funkcjonowanie gospodarstw domowych, użyteczność, I i II prawo Gossena, renta konsumenta Marshalla, równowaga konsumenta). W04, C02 MEK01
1 TK05 Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa (wprowadzenie do teorii przedsiębiorstwa, podstawowe definicje, klasyfikacje i procesy). W04 MEK01
1 TK06 Funkcja produkcji w krótkim i długim okresie, efekty skali, wybór optymalnej technologii. W05, C03 MEK01
1 TK07 Instrumenty zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie, funkcja kosztów w długim i krótkim okresie, zagadnienie kosztów a płynność finansowa. W06, C03 MEK01
1 TK08 Konkurencja doskonała a konkurencja monopolistyczna. W07, C04 MEK01
1 TK09 Konkurencja ograniczona - monopol i oligopol. W08, C04 MEK01
1 TK10 Wprowadzenie do makroekonomii, podstawowe zjawiska i problemy makroekonomiczne. W09 MEK02 MEK03
1 TK11 Rozwój systemów gospodarczych, wzrost gospodarczy - pomiar i uwarunkowania produktu i dochodu narodowego oraz jego determinanty, koniunktura gospodarcza (cykle) oraz rola inwestycji w gospodarce, analiza sytuacji w Europie i na świecie. W09, C05 MEK02 MEK03
1 TK12 Znaczenie sektora finansów publicznych, organizacja SFP (podsektory), wpływ polityki fiskalnej na dochód narodowy, rola państwa w gospodarce, budżet jako narzędzie oddziaływania na gospodarkę, zagadnienie deficytu budżetowego i długu publicznego, wpływ pomocy publicznej (w tym ze środków UE) na rozwój podmiotów gospodarki narodowej, analiza sytuacji w Europie. W10, C05 MEK02 MEK03
1 TK13 Rozwój systemu pieniężnego, rola pieniądza w gospodarce, pieniądz sensu stricte i sensu largo, popyt na pieniądz, podaż pieniądza i mechanizmy jego kreacji, ilościowa teoria pieniądza, agregaty pieniądza. W11, C05 MEK02 MEK03
1 TK14 System bankowy państwa, rola banku centralnego i polityki monetarnej, narzędzia polityki monetarnej, rynek międzybankowy oraz działalność banków komercyjnych. W12, C06 MEK02 MEK03
1 TK15 Zjawisko inflacji oraz jej skutki społeczne i ekonomiczne, popytowe i podażowe przyczyny inflacji, pomiar zjawisk inflacyjnych - wskaźniki inflacji, analiza sytuacji w Europie, polityka antyinflacyjna. W13, C06 MEK02 MEK03
1 TK16 Rynek pracy, polityka zatrudnienia, znaczenie kompetencji oraz procesów demograficznych, elastyczność rynku pracy, bezrobocie jako problem ekonomiczno-społeczny. W14, C07 MEK02 MEK03
1 TK17 Międzynarodowe relacje gospodarcze, rynek walutowy, bilans płatniczy, jednolity rynek Unii Europejskiej i jego znaczenie dla rozwoju państw członkowskich, w tym rozwijających się. Rola Unii Europejskiej w gospodarce globalnej. W15, C08 MEK02 MEK03
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 1)

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 20.00 godz./sem.

Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 1)

Przygotowanie do ćwiczeń: 10.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Dokończenia/studiowanie zadań: 10.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 1)

Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 1)

Przygotowanie do zaliczenia: 5.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Ocena wystawiana jest na p odstawie egzaminu pisemnego.
Ćwiczenia/Lektorat Ocena wystawiana jest na podstawie aktywności, obecności na zajęciach, przygotowanego raportu pisemnego, prezentacji projektu oraz pisemnego kolokwium.
Ocena końcowa Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną oceny z wykładu oraz ćwiczeń.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie