tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Zarys techniki lotniczej

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Lotnictwo i kosmonautyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Awionika, Pilotaż, Samoloty, Silniki lotnicze, Zarządzanie ruchem lotniczym

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej

Kod zajęć: 624

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Samoloty, Zarządzanie ruchem lotniczym

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W30 P15 / 3 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Łukasz Święch

Dane kontaktowe koordynatora: budynek L30, pokój 7, tel. 177432426, l_swiech@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: Ustalane w semestrze, w którym realizowany jest przedmiot

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 3: mgr inż. Daniel Lichoń

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Ogólne wprowadzenie tematyki lotniczej, w tym: zagadnień projektowania i budowy konstrukcji lotniczych z podkreśleniem interdyscyplinarnego charakteru przedmiotu

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Moduł obejmuje zagadnienia podstaw aerodynamiki, mechaniki lotu, projektowania i konstrukcji statków powietrznych

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Władysław Fiszdon, Mechanika lotu, t1 i t2, PWN ., 1962
 2. Cymerkiewicz R., Budowa samolotów, WKŁ., 1976
 3. Błażewicz W., Budowa samolotów. Obciążenia, WPW Warszawa., 1976
 4. Szulżenko M. N., Mostowoj A. S., Konstrukcja samolotów, WKŁ. Warszawa ., 1976
 5. Raymer D., Aircraft Design: A Conceptual Approach, American Institute of Aeronautics & Astronautics., 2012
 6. Nicolai L.M., Carichner G.E., Fundamentals of Aircraft and Airship Design, American Institute of Aeronautics & Astronautics., 2010
 7. Danilecki S., Projektowanie samolotów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej., 2000

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. Władysław Fiszdon, Mechanika lotu, t1 i t2, PWN., 1962

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Galiński C. , Wybrane Zagadnienia Projektowania Samolotów , Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa., 2016
 2. Torenbeek E., Synthesis of subsonic airplane design, Delft University Press., 1981
 3. Roskam J., Airplane Design, DARcorporation ., 2004
 4. Gudmundsson S, General Aviation Aircraft Design: Applied Methods and Procedures, Butterworth-Heinemann., 2013

Literatura uzupełniająca

 1. Sołtyk T., Amatorskie projektowanie samolotów, Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa., 2006
 2. Błażewicz W., Budowa samolotów. Obciążenia, WPW Warszawa., 1976
 3. Anderson J., Introduction to Flight, McGraw Hill Higher Education., 2011
 4. Anderson J., Aircraft Performance & Design, Mc Graw Hill India., 2010
 5. Skarbiński A., Stafiej W., Projektowanie i konstrukcja szybowców, WKŁ., 1966
 6. Stafiej W., Obliczenia stosowane przy projektowaniu szybowców , Politechnika Warszawska., 2000
 7. Niu M. C., Niu M., Airframe Structural Design: Practical Design Information and Data on Aircraft Structures, Adaso/Adastra Engineering Center., 2011
 8. Niu M. C., Airframe Stress Analysis and Sizing, Adaso/Adastra Engineering Center., 2011
 9. Niu M.C., Composite Airframe Structures, Hong Kong Conmilit Press Ltd., 2011
 10. Perry D., Aircraft Structures, Dover Publications., 2011
 11. Szaniawski K., Tkaczyk Z., Technologia samolotu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej., 1983
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na semestr 3

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Wiedza z zakresu Matematyki, Mechaniki Ogólnej, Wytrzymałości konstrukcji, Mechaniki płynów

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność samodzielnego pozyskiwania informacji z literatury, internetu. Umiejętność obsługi podstawowych narzędzi informatycznych (MS Word, Excel itp)

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność pracy w zespołowym rozwiązywaniu problemów technicznych

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Zna podstawy organizacji procesu projektowania statków powietrznych wykład kolokwium K_W11+
K_W12++
K_U01+
K_K04++
P6S_KO
P6S_UW
P6S_WG
P6S_WK
02. Zna podstawowe pojęcia z zakresu aerodynamiki wykład kolokwium, sprawozdanie z projektu K_W11++
P6S_WG
03. Zna podstawowe metody wyznaczania osiągów w locie statków powietrznych wykład, laboratorium kolokwium, sprawozdanie z projektu K_W11++
P6S_WG
04. Zna metodykę szacowania masy startowej statku powietrznego na etapie projektu koncepcyjnego i wstępnego wykład, laboratorium kolokwium, sprawozdanie z projektu K_W11++
K_U01+
P6S_UW
P6S_WG
05. Zna wpływ obciążenia powierzchni nośnych i obciążenia ciągu na osiągi statku powietrznego wykład, laboratorium kolokwium, sprawozdanie z projektu K_W11++
K_W12+
K_U01+
P6S_UW
P6S_WG
P6S_WK
06. Zna podstawy wyznaczania obciążeń w locie statku powietrznego wykład, laboratorium kolokwium, sprawozdanie z projektu K_W11++
P6S_WG
07. Zna typowe rozwiązania konstrukcyjne stosowane w budowie statków powietrznych wykład kolokwium K_W11+
K_W12+
P6S_WG
P6S_WK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Etapy projektowania :projekt ofertowy, wstępny i techniczny W01 MEK01
2 TK02 Wprowadzenie do aerodynamiki samolotu, biegunowa profilu i samolotu W02,W03 MEK02
2 TK03 Metody obliczeń podstawowych osiągów w locie statku powietrznego W04 MEK03
2 TK04 Metody szacowania masy startowej W05 MEK04
2 TK05 Wpływ obciążenia powierzchni nośnych i obciążenie ciągu na osiągi statku powietrznego W06 MEK05
2 TK06 Obciążenia statków powietrznych W07 MEK06 MEK07
2 TK07 Konstrukcja statków powietrznych, podstawy budowy statków powietrznych - wykorzystywane materiały, technologia W08 MEK07
2 TK08 Badania konstrukcji lotniczych W09 MEK07
2 TK09 Wyposażenie samolotu - wprowadzenie do pomiarów aerometrycznych W10 MEK02 MEK03
2 TK10 Wyposażenie samolotu - wprowadzenie do pomiaru wielkości kątowych W11 MEK02 MEK03
2 TK11 Autopilot i systemy sterowania W12 MEK02 MEK03
2 TK12 Systemy samolotów bezzałogowych W13 MEK02 MEK03
2 TK13 Możliwości prac rozwojowych awioniki "małego lotnictwa" w projektach studenckich W14 MEK07
2 TK14 Wprowadzenie. Statystyka samolotów i silników lotniczych L01, L02 MEK01
2 TK15 Model masowy samolotu L03, L04 MEK04
2 TK16 Ogólne obciążenia samolotu w locie, obwiednia obciążeń. L05, L06 MEK06 MEK07
2 TK17 Podstawowe struktury konstrukcji lotniczych – szkice konstrukcyjne. L07 MEK07
2 TK18 Zaliczenie W15 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 2)

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 2.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.

Projekt/Seminarium
(sem. 2)

Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem..

Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 15.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 2)

Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 5.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 2)

Przygotowanie do zaliczenia: 10.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Cykl wykładów kończy kolokwium zaliczeniowe mające na celu weryfikację poziomu wiedzy studentów. Kolokwium obejmuje zagadnienia teoretyczne i proste zadania obliczeniowe.
Projekt/Seminarium na podstawie sprawozdań pisemnych
Ocena końcowa Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią oceny z kolokwium (waga 30%) oraz laboratorium (waga 70%)
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. R. Kołodziejczyk; N. Stącel; Ł. Święch, Experimental Analysis of Perimeter Shear Strength of Composite Sandwich Structures, ., 2021
 2. Ł. Święch, Finite Element Analysis of Stress Distribution in the Node Region of Isogrid Thin-Walled Panels, Springer., 2021
 3. R. Kołodziejczyk; H. Kopecki; Ł. Święch, On the Identification of Local Structural Defects in Composite Thin-Walled Structures, ., 2020
 4. T. Kopecki; P. Mazurek; Ł. Święch, The Impact of 3D Printing Parameters on the Post-Buckling Behavior of Thin-Walled Structures, ., 2020
 5. Ł. Święch, Calibration of a Load Measurement System for an Unmanned Aircraft Composite Wing Based on Fibre Bragg Gratings and Electrical Strain Gauges , ., 2020
 6. Ł. Święch, The effect of integral stiffening on the fatigue of thin-walled plates subjected to shear, ., 2020
 7. A. Bednarz; Ł. Święch, Badania skrzydła samolotu bezzałogowego wykonanego metodą druku 3D, ., 2019
 8. H. Kopecki; Ł. Święch, Modeling problems of the post-critical states of deformation of isogrid plates in the light of the preliminary experimental investigations, AIP PUBLISHING., 2019
 9. K. Faes; A. Kubit; J. Slota; Ł. Święch; T. Trzepieciński, Experimental and Numerical Investigations of Thin-Walled Stringer-Stiffened Panels Welded with RFSSW Technology under Uniaxial Compression, ., 2019
 10. M. Bucior; R. Kluz; A. Kubit; K. Ochał; Ł. Święch, Application of the 3D Digital Image Correlation to the Analysis of Deformation of Joints Welded With the FSW Method After Shot Peening, ., 2019
 11. Ł. Święch, Experimental and Numerical Studies of Low-Profile, Triangular Grid-Stiffened Plates Subjected to Shear Load in the Post-Critical States of Deformation, ., 2019
 12. H. Kopecki; Ł. Święch, Experimental investigation of limit load of composite sandwich plate with cut-out, CRC Press / Balkema., 2018
 13. J. Bakunowicz; M. Kalwara; T. Kopecki; A. Kucaba-Piętal; Ł. Święch, Zasobnik na aparaturę pomiarową, ., 2018
 14. M. Kalwara; A. Kucaba-Piętal; T. Rogalski; P. Rzucidło; Ł. Święch, Removable Container for In-Flight Experiments on PW-6U Glider, ., 2018
 15. P. Mazurek; Ł. Święch, Przeprowadzenie próby wytrzymałościowej oraz określenie siły niszczącej próbek. Badanie niszczące- Znależć całkowitą siłę tnącą na maszynie wytrzymałościowej, ., 2018
 16. R. Kołodziejczyk; Ł. Święch, Badania sztywności cienkościennej kompozytowej struktury skrzydła samolotu bezzałogowego, POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ., 2018
 17. A. Bednarz; Ł. Święch, Use of 3D printing technology in the aviation industry on an example of numerical experimental stress state analysis of unmanned aerial vehicle wing, ., 2017