tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Miernictwo i systemy pomiarowe

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Mechanika i budowa maszyn

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: niestacjonarne

Specjalności na kierunku: Alternatywne źródła i przetwarzanie energii, Inżynieria odlewnictwa, Inżynieria spawalnictwa, Komputerowo wspomagane wytwarzanie, Pojazdy samochodowe, Programowanie i automatyzacja obróbki

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji

Kod zajęć: 6049

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 3 / W18 L17 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Marek Magdziak

Dane kontaktowe koordynatora: budynek C, pokój 52/3, tel. +48 17 8651491, marekm@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: marekm.v.prz.edu.pl

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 3: mgr inż. Jarosław Buk , termin konsultacji jbuk.v.prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Nabycie przez studentów wiedzy w zakresie tolerowania prostych i złożonych elementów geometrycznych, chropowatości i falistości powierzchni, niepewności pomiaru oraz umiejętności w zakresie posługiwania się przyrządami pomiarowymi i interpretacji uzyskanych wyników pomiarów.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Moduł dotyczący metrologii wielkości geometrycznych.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Adamczak S., Pomiary geometryczne powierzchni, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa., 2008.
 2. Arendarski J., Niepewność pomiarów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa., 2006.
 3. Humienny Z., Osanna P. H., Tamre M., Weckenmann A., Blunt L., Jakubiec W., Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS). Podręcznik europejski, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa., 2004.
 4. Jakubiec W., Malinowski J., Metrologia wielkości geometrycznych, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa., 2004.

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. Adamczak S., Makieła W., Metrologia w budowie maszyn. Zadania z rozwiązaniami., Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa., 2007.
 2. Adamczak S., Makieła W., Podstawy metrologii i inżynierii jakości dla mechaników, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa., 2010.

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Oczoś K. E., Liubimov V., Struktura geometryczna powierzchni. Podstawy klasyfikacji z atlasem charakterystycznych powierzchni , Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów., 2003
 2. Pawlus P., Topografia powierzchni. Pomiar, analiza, oddziaływanie., Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów., 2005.

Literatura uzupełniająca

 1. Malinowski J., Jakubiec W., Płowucha W., Pomiary gwintów w budowie maszyn, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa., 2008.
 2. Ratajczyk E., Współrzędnościowa technika pomiarowa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa., 2005.

Materiały dydaktyczne: Karty sprawozdań do zajęć laboratoryjnych dostępne na stronie internetowej ktwia.prz.edu.pl.

Inne: -

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student musi być zarejestrowany na semestr 3.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student musi posiadać wiedzę z zakresu następujących przedmiotów: Matematyka, Fizyka, Grafika inżynierska.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Student musi posiadać umiejętność zastosowania nabytej wiedzy z zakresu następujących przedmiotów: Matematyka, Fizyka, Grafika inżynierska.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: -

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie: tolerowania prostych elementów geometrycznych oraz chropowatości i falistości powierzchni. Posiada podstawową wiedzę w zakresie tolerowania złożonych elementów geometrycznych, szacowania niepewności oraz analizy powtarzalności i odtwarzalności. Student dzięki zdobyciu wiedzy z zakresu metrologii, osiąga także umiejętność prowadzenia badań wykład zaliczenie cz. pisemna K_W08+++
K_W20++
K_U08++
P6S_UW
P6S_WG
P6S_WK
02. Posiada podstawowe umiejętności posługiwania się przyrządami pomiarowymi w zakresie pomiarów odchyłek prostych i złożonych elementów geometrycznych oraz chropowatości powierzchni. Student dzięki zdobyciu wiedzy z zakresu metrologii, osiąga także umiejętność prowadzenia badań. laboratorium sprawozdanie, weryfikacja umiejętności podczas zajęć K_W08+++
K_W20++
K_U08++
P6S_UW
P6S_WG
P6S_WK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 Układ tolerancji i pasowań. Tolerancja wymiaru. W01 MEK01
3 TK02 Wprowadzenie do tolerowania geometrycznego. Tolerancje kształtu, kierunku, położenia i bicia. W02 MEK01
3 TK03 Tolerancje wybranych złożonych elementów geometrycznych. W03 MEK01
3 TK04 Analiza niedokładności pomiarów w budowie maszyn. W04 MEK01
3 TK05 Analiza powtarzalności i odtwarzalności systemów pomiarowych. W05 MEK01
3 TK06 Chropowatość i falistość powierzchni. W06 MEK01
3 TK07 Pomiary wymiarów i odchyłek kształtu prostych elementów geometrycznych wyrobów. L01 MEK01 MEK02
3 TK08 Pomiary odchyłek kierunku, położenia i bicia prostych elementów geometrycznych wyrobów. L02 MEK01 MEK02
3 TK09 Pomiary odchyłek złożonych elementów geometrycznych na przykładzie gwintu. L03 MEK01 MEK02
3 TK10 Pomiary odchyłek złożonych elementów geometrycznych na przykładzie koła zębatego. L04 MEK01 MEK02
3 TK11 Statystyczna kontrola procesu wytwarzania wyrobu na wybranym przykładzie. L05 MEK01 MEK02
3 TK12 Pomiary chropowatości powierzchni na wybranym przykładzie. L06 MEK01 MEK02
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 3)

Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 18.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 10.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 3)

Przygotowanie do laboratorium: 20.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 17.00 godz./sem.

Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 10.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 3)

Przygotowanie do konsultacji: 4.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 4.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 3)

Przygotowanie do zaliczenia: 20.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Test na koniec wykładu. Ocena końcowa z wykładu jest oceną z testu.
Laboratorium Zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych, ocen ze sprawdzianów teoretycznych lub praktycznych i wykonanych sprawozdań.
Ocena końcowa W celu uzyskania oceny pozytywnej z modułu kształcenia - wymagane jest uzyskanie oceny pozytywnej z wykładu i zajęć laboratoryjnych. Ocena końcowa z modułu kształcenia jest obliczana jako średnia arytmetyczna ocen z wykładu i laboratorium.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. A. Bełzo; M. Magdziak; R. Ratnayake ; R. Wdowik, Technological process planning focused on complex manufacturing processes of the digital era, ., 2020
 2. B. Álvarez; M. Magdziak; J. Misiura; R. Ratnayake ; G. Valiño; R. Wdowik; M. Żółkoś, Digitization Methods of Grinding Pins for Technological Process Planning, ., 2020
 3. J. Bernaczek; G. Budzik; G. Janas; M. Magdziak; D. Wydrzyński, Analysis of Hole Positioning Accuracy with the Use of Position Deviation Modifiers, Springer., 2020
 4. M. Magdziak, Determining the strategy of contact measurements based on results of non-contact coordinate measurements, ., 2020
 5. M. Magdziak, A New Method of Distribution of Measurement Points on Curvilinear Surfaces of Products, ., 2019
 6. M. Magdziak, Selection of the Best Model of Distribution of Measurement Points in Contact Coordinate Measurements of Free-Form Surfaces of Products, ., 2019
 7. M. Magdziak; D. Ziaja, Software Dedicated to Determining a Strategy of Coordinate Measurements, ., 2019
 8. M. Magdziak; R. Ratnayake , Optimal Prioritization of the Model of Distribution of Measurement Points on a Free-Form Surface in Effective Use of CMMs, Springer., 2019
 9. A. Kawalec; M. Krawczyk; M. Magdziak; J. Sładek, Checking the accuracy of selected methods of probe radius correction, ., 2018
 10. C. Borsellino; M. Magdziak; R. Ratnayake ; R. Wdowik, Application of process parameters in planning and technological documentation: CNC machine tools and CMMs programming perspective, ., 2018
 11. M. Kłosowski; M. Magdziak, Możliwości oprogramowania CATIA V5 w zakresie wybranych etapów inżynierii odwrotnej. Tworzenie modeli 3D rzeczywistych wyrobów na bazie chmur punktów, ., 2018
 12. M. Magdziak, A Comparison of Selected Algorithms of Form Deviation Calculation, ., 2018
 13. M. Magdziak; P. Turek, Wpływ rodzaju filtru na wyniki bezstykowych pomiarów wybranej powierzchni swobodnej, ., 2018
 14. M. Magdziak; R. Ratnayake , Contact Coordinate Measurements of Free-form Surfaces: A FIS for Optimal Distribution of Measurement Points, IEEE., 2018
 15. M. Magdziak; R. Ratnayake , Investigation of best parameters’ combinations for coordinate measuring technique, ., 2018
 16. T. Dobrowolski; M. Magdziak; R. Reizer; K. Tandecka; J. Tomasik, Szum pomiarowy jako składowa niepewności pomiarów struktury geometrycznej powierzchni, ., 2018
 17. A. Kawalec; M. Magdziak, The accuracy of calculating form deviations of selected free-form surfaces, ., 2017
 18. A. Kawalec; M. Magdziak, The selection of radius correction method in the case of coordinate measurements applicable for turbine blades, ., 2017
 19. M. Magdziak, The influence of a number of points on results of measurements of a turbine blade, ., 2017
 20. M. Magdziak; J. Porzycki; R. Wdowik, Measurements of Surface Texture Parameters After Ultrasonic Assisted and Conventional Grinding of ZrO2 Based Ceramic Material Characterized by Different States of Sintering, ., 2017
 21. M. Magdziak; R. Wdowik, Comparison of Selected Methods of Probe Radius Correction Based on Measurements of Ceramic Workpieces, ., 2017
 22. M. Magdziak, An Algorithm of Form Deviation Calculation in Coordinate Measurements of Free-Form Surfaces of Products, ., 2016
 23. M. Magdziak, Pomiary promieni krawędzi natarcia i spływu pióra łopatki, ., 2016
 24. M. Magdziak; J. Porzycki; R. Wdowik, Wstępne badania czołowego szlifowania ze wspomaganiem ultradźwiękowym ceramiki korundowej po wstępnym spieczeniu, ., 2016