tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Projektowanie urbanistyczne 1

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Urbanistyki i Architektury

Kod zajęć: 45

Status zajęć: wybierany dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 3 / W15 P30 / 4 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr hab. inż. arch. prof. PRz Adam Rybka

Dane kontaktowe koordynatora 1: budynek V, pokój V/A-202, tel. 17 865 1624, akbyr@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: według harmonogramu pracy jednostki

Imię i nazwisko koordynatora 2: mgr inż. arch. Karolina Kozłowska

Dane kontaktowe koordynatora 2: budynek V, pokój V/A-227, tel. 17 743 2142 , kkozlowska@prz.edu.pl

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 3: dr inż. arch. Joanna Dudek

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zdobycie umiejętności projektowania urbanistycznego.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Moduł kształci w umiejętności projektowania urbanistycznego i jego powiązań z planowaniem przestrzennym.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Chmielewski J.M., Teoria w projektowaniu urbanistycznym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej., 2001
 2. Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady ., 2008
 3. Benevolo L., Miasto w dziejach Europy, Wydawnictwo Krąg, Warszawa ., 1995
 4. Słodczyk J., Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego., 2003
 5. Szponar A, Fizjografia urbanistyczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa ., 2003
 6. Jałowiecki B., Szczepański M., , Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Scholar, Warszawa ., 2002
 7. Ostrowski W., Urbanistyka współczesna, Arkady, Warszawa ., 1975
 8. Maliszowa B, Śródmieście - wybrane zagadnienia planowania, Arkady, Warszawa ., 1974
 9. Wejchert K., Przestrzeń wokół nas, Fibak Nova Press., 1993
 10. Rymaszewski B., O przetrwanie dawnych miast, Arkady, Warszawa ., 1984
 11. Polska Norma PN-B-01027 , Rysunek budowlany, oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu,, PKN, Warszawa ., 2002

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. Rybka A., Kwiatkowski K., Szpytma M., Współczesne kierunki kształtowania przestrzeni mieszkaniowej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej., 2012
 2. Rybka A., Kwiatkowski K., Szpytma M., U podstaw kompozycji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej., 2012

Literatura uzupełniająca

 1. Alexander Ch, Język wzorców. Miasta, budynki, konstrukcja, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne., 2008
 2. Krier L, Architektura - wybór czy przeznaczenie, Arkady, Warszawa., 2001
 3. Losantos A., Quartino Santos D., Krajobraz miejski - nowe trendy, nowe inspiracje, nowe rozwiązania, TMC, Warszawa.,

Materiały dydaktyczne: prezentacje do wykładów, przezrocza, laptop z odpowiednim oprogramowaniem, narzędzia rysunkowe

Inne: Czasopisma branżowe

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Status studenta Politechniki Rzeszowskiej

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student ma wiedzę w zakresie projektowania domów jednorodzinnych.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Student potrafi sporządzić dokumentację architektoniczną, potrafi zastosować w praktyce podstawową wiedzę z metod projektowania domów jednorodzinnych

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student ma świadomość roli jaką odgrywa znajomość projektowania urbanistycznego

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. A.W2. zna i rozumie projektowanie urbanistyczne w zakresie realizacji prostych zadań, w szczególności: niewielkich zespołów zabudowy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań i powiązań, a także prognozowanie procesów przekształceń struktury osadniczej miast i wsi wykład egzamin cz. pisemna K_W02+++
K_W03+++
K_W07+++
K_W12+++
K_W13+++
P6S_WG
P6S_WK
02. A.W4. zna i rozumie zasady projektowania uniwersalnego, w tym ideę projektowania przestrzeni i budynków dostępnych dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami, w arch., urb. i planowaniu przestrzennym, oraz zasady ergonomii, w tym parametry ergonomiczne niezbędne do zapewnienia pełnej funkcjonalności projektowanej przestrzeni i obiektów dla wszystkich użytkowników wykład egzamin cz. pisemna K_W02+++
K_W03+++
K_W07+++
K_W12+++
K_W13+++
P6S_WG
P6S_WK
03. A.U2. potrafi zaprojektować prosty zespół urbanistyczny projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U02+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
04. A.U4. potrafi dokonać krytycznej analizy uwarunkowań, w tym waloryzacji stanu zagospodarowania terenu i zabudowy projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
05. A.U5. potrafi myśleć i działać w sposób twórczy, wykorzystując umiejętności warsztatowe niezbędne do utrzymania i poszerzania zdolności realizowania koncepcji artystycznych w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
06. A.U6. potrafi integrować informacje pozyskane z różnych źródeł, dokonywać ich interpretacji i krytycznej analizy projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
07. A.U7. potrafi porozumieć się przy użyciu różnych technik i narzędzi w środowisku zawodowym właściwym dla projektowania architektonicznego i urbanistycznego projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U03+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
08. A.U9. potrafi wdrażać zasady i wytyczne projektowania uniwersalnego w architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U02+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
09. A.S1. jest gotów do samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania prostych problemów projektowych projekt obserwacja wykonawstwa K_K03+++
P6S_KO

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 Zasady projektowania urbanistycznego. Elementy kompozycji urbanistycznej. Relacje między elementami kształtującymi przestrzeń. Fizjografia urbanistyczna, osiedle ludzkie w środowisku naturalnym : litosfera, hydrosfera, atmosfera - czynnik klimatyczny w urbanistyce; środowisko biotyczne, ekologia układów osadniczych; Podstawowe czynniki urbanistyczne W01, W02, P01-P04 MEK01 MEK02 MEK04
3 TK02 Projektowanie otwartej przestrzeni miejskiej. Projektowanie przestrzeni najbliższej. Ulica w mieście jako przestrzeń publiczna i techniczna. Miasto i prawo. Projekt i plan miasta. Miasto przyszłości. Rozwój miast i aglomeracji i związane z tym przekształcenia przestrzenne i przemiany programowe terenów mieszkaniowych. Rozwój miast satelitarnych i ich terenów mieszkaniowych. W03, W04, P05-P08 MEK01 MEK02 MEK04
3 TK03 Baza ekonomiczna miast, przestrzenne zróżnicowanie gospodarki, renta gruntowa; zróżnicowanie społeczne miast; procesy wzrostu i transformacji przestrzeni osadniczych-teorie rozmieszczenia osadnictwa; zarządzanie przestrzenią miejską, urbanistyka operacyjna. W05, W06, P09-P12 MEK01 MEK02 MEK04
3 TK04 Środowisko zamieszkania: geneza współczesnego mieszkalnictwa, przestrzenie życia społecznego w osiedlu, polityka mieszkaniowa, miejsca pracy, rola zieleni w mieście. Usługi podstawowe w osiedlu. Programowanie funkcji osiedlowych. Tworzywo urbanistyczne w osiedlu. W07, W08, P13-P16 MEK01 MEK02 MEK03 MEK05 MEK06 MEK07 MEK08
3 TK05 Wybór terenów pod funkcje mieszkaniowe w mieście. Warunki usytuowania budynków mieszkaniowych. zabudowa mieszkaniowa o różnej intensywności. Modernizacja urbanistyczna osiedli. Problemy koegzystencji istniejących zespołów mieszkaniowych z nowymi założeniami. Wartości kompozycyjne obszarów mieszkaniowych i ich znaczenie w strukturze przestrzennej miasta. Problemy przebudowy i rewaloryzacji obszarów mieszkaniowych miast W09, W10, P17-P20 MEK01 MEK02 MEK03 MEK05 MEK06 MEK07 MEK08 MEK09
3 TK06 Przekazanie wiedzy ogólnej z zakresu urbanistyki dotyczącej projektowania zespołów obiektów mieszkaniowych. Wprowadzenie do tematyki projektowania zespołów obiektów architektonicznych tworzących podstawowe komórki zabudowy mieszkalnej miasta lub wsi (ruralistyki). W11, W12, P21-P24 MEK01 MEK02 MEK03 MEK05 MEK06 MEK07 MEK08 MEK09
3 TK07 Podstawowe uwarunkowania przestrzenne wpływające na rozwój zespołów mieszkaniowych. Hierarchiczna struktura przestrzenna zespołów mieszkaniowych. Zespoły zabudowy jednorodzinnej, zespoły zabudowy wielorodzinnej, centrum zespołu mieszkaniowego. W13, W14, P25-P28 MEK01 MEK02 MEK03 MEK05 MEK06 MEK07 MEK08 MEK09
3 TK08 Problemy rozwiązań komunikacyjnych: komunikacja kołowa i piesza parametry techniczne, bezkolizyjność układów komunikacyjnych W15, P29, P30 MEK01 MEK02 MEK03 MEK05 MEK06 MEK07 MEK08 MEK09
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 3)

Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem.

Projekt/Seminarium
(sem. 3)

Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem..

Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 20.00 godz./sem.

Przygotowanie do prezentacji: 5.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 3)

Przygotowanie do konsultacji: 5.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 3.00 godz./sem.

Egzamin
(sem. 3)

Przygotowanie do egzaminu: 5.00 godz./sem.

Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Egzamin końcowy.
Projekt/Seminarium Ocena za projekt: część oceny stanowią wartości merytoryczne: oryginalność koncepcji, wartości artystyczne projektu, prawidłowość rozwiązań: część oceny stanowią walory graficzne opracowania, czytelność prezentacji projektu i estetyka; ocena części opisowej i zawarte w niej wartości merytoryczne
Ocena końcowa Ocena sumująca jako średnia ważona oceny z egzaminu (0,3 oceny końcowej) i oceny z projektu (0,7 oceny końcowej)
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. M. Piekarski; A. Rybka; A. Sikora, Miasto 2.0: człowiek, przestrzeń, transformacja, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2021
 2. A. Brudnicka; A. Rybka, Green IT Strategies: Information Management in Architectural Regenerative Design, Springer International Publishing., 2020
 3. A. Gigato; K. Kozłowska; P. Peinado; S. Rybka, Problem-based learning as a mean for restoring social functions to groups alienated from urban space, ., 2020
 4. M. Chrzanowska; C. Michalakelis; R. Mitoula; S. Novak-Zezula; A. Rybka; S. Sulima; U. Trummer; M. Zielińska-Sitkiewicz, How Structural Compensation Facilitates Health Care for the Homeless. A Comparative View on Four European Union Member States, ., 2020
 5. A. Brudnicka; A. Rybka, Creating a Smart City – Supporting Management of Regional, ., 2019
 6. A. Brudnicka; A. Rybka, Information management in architecture – off-grid capable complex, IADIS Press ., 2019
 7. A. Brudnicka; A. Rybka, Początki Głogowa Małopolskiego - koncepcja przestrzeni utopijnych, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2019
 8. G. Dombay; K. Kozłowska; A. Rybka, Shaping relations between natural and artificial landscapes on the example of selected riverside cities: Budapest and Rzeszow, ., 2019
 9. R. Mazur; A. Rybka, Podrzeszowskie miasteczka jako zalążek aglomeracji, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2019
 10. A. Brudnicka; A. Rybka, Architecture in the process of social inclusion of homeless, ., 2018
 11. R. Mazur; A. Rybka, The river as an element of urban composition, ., 2018
 12. A. Brudnicka; A. Rybka, Technologia straw bale w kontekście projektowania nowoczesnych systemów permakulturowych, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ., 2017
 13. K. Kozłowska; A. Rybka, Interdyscyplinarne wymiary bezpieczeństwa w kształtowaniu przestrzeni zurbanizowanej, ., 2017
 14. M. Jańczuk; K. Jarema-Kuśnierz; J. Roset Calzada; A. Rybka, Kształtowanie wysokich obiektów architektury w tkance miejskiej Rzeszowa, ., 2017
 15. M. Krupa; A. Rybka, Konstrukcja i architektura hal sportowych na Podhalu (na wybranych przykładach), ., 2017
 16. M. Krupa; A. Rybka, Współczesna architektura w zabytkowej tkance urbanistycznej - na wybranych przykładach, ., 2017
 17. R. Mazur; A. Rybka, Factors blocking the developmant of north - central Rzeszów, ., 2017
 18. R. Mazur; A. Rybka, Tereny przyłączone - studium problemu projektowego na przykładzie osiedla Przybyszówka w Rzeszowie, ., 2017
 19. T. Christensen; S. De Gregorio Hurtado; O. Heidrich; J. Kopitovic; C. Koroneos; P. Lopez-Jimenez; E. Nanaki; J. Roset Calzada; A. Rybka; T. Susca, Environmental assessment of 9 European public bus transportation systems, ., 2017
 20. Ł. Bajda; A. Rybka, Projektowanie partycypacyjne w założeniach urbanistycznych osiedli mieszkaniowych Rzeszowa jako źródło wymiany wiedzy i doświadczeń, ., 2017