tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Projektowanie architektoniczne - zabudowa mieszkaniowa 1

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Urbanistyki i Architektury

Kod zajęć: 43

Status zajęć: wybierany dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 3 / W15 P60 / 5 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr hab. inż. arch. prof. PRz Adam Rybka

Dane kontaktowe koordynatora 1: budynek V, pokój V/A-202, tel. 17 865 1624, akbyr@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: według harmonogramu pracy jednostki

Imię i nazwisko koordynatora 2: mgr inż. arch. Karolina Kozłowska

Dane kontaktowe koordynatora 2: budynek V, pokój V/A-227, tel. 17 743 2142 , kkozlowska@prz.edu.pl

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 3: dr inż. arch. Magdalena Szpytma

semestr 3: mgr inż. arch. Łukasz Bajda

semestr 3: mgr inż. arch. Anna Brudnicka

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zdobycie umiejętności projektowania domów wielorodzinnych wraz z otoczeniem.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Nauka projektowania urbanistycznego w zakresie zabudowy wielorodzinnej.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Włodarczyk J., Strabel W., Specjalne formy budownictwa mieszkaniowego, ARCH-URBS. Katowice., 1991
 2. Adamczewska-Wejchert H., Kształtowanie zespołów mieszkaniowych, Arkady.,
 3. Grandiean E., Ergonomia mieszkania, Arkady., 1978
 4. Sumień A., Ekologiczne miasta, osiedla, budynki, Instytut Gospodarki Przestrzennej i. Komunalnej, Warszawa ., 1991
 5. Grudziński A., Płachcińska A., Propozycje standardu mieszkaniowego w społecznej zabudowie czynszowe, Instytut Gospodarki Mieszkaniowej., 1994
 6. Mieszkowski Z., Mieszkania. Elementy i zespoły, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej., 1980
 7. Grandjean E. [Tł. z j. niem.]. , Ergonomia mieszkania. Aspekty fizjologiczne i psychologiczne w projektowaniu, Warszawa, Arkady, ., 1978
 8. Peters P., Rosner R., Małe zespoły mieszkaniowe, Arkady, Warszawa., 1983
 9. Kuldschun H., Budownictwo dla upośledzonych fizycznie, Warszawa, Arkady, ., 1980

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. Neufert E., Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady, Warszawa., 2004
 2. Korzeniewski W., Poradnik projektanta budownictwa mieszkaniowego, Arkady, Warszawa., 1981
 3. Rybka A., Dudek J., Teoria i projektowanie architektoniczne - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej., 2012
 4. Twarowski M., Słońce w architekturze, Warszawa, Arkady., 1996

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Schneider G., Kształtowanie zdrowego środowiska mieszkaniowego: wybrane zagadnienia , Wydawnictwo Politechniki Krakowskie., 2004
 2. Jaranowska K., Adaptacja mieszkań dla inwalidów, Warszawa, Wydawn. Spółdzielcze,., 1983
 3. Morin E., Przestrzeń i wyobraźnia, Warszawa,., 1975
 4. Fikus M., Przestrzeń w autorskich zapisach graficznych, Poznań, PP., 1991
 5. Albert Ferré, Tihamér Hazarja Salij, Total housing : alternatives to urban sprawl., ACTAR Publishers., 2010
 6. red. Zbigniew Bać, Psychologia organizacji przestrzeni środowiska mieszkaniowego = Psychology of the housing environmen, org.Szkoła Naukowa Habitat - Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej ; Sekcja Architektury Ko., 2004
 7. Jacobo Krauel, Amber Ockrassa, Carles Broto, New concepts in housing, Barcelona : Carles Broto i Comerma., 2006

Literatura uzupełniająca

 1. Norberg- Schulz Ch., Bycie, przestrzeń i architektura, Warszawa, Murator., 2000
 2. Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, Warszawa., 2008
 3. Mieszkowski Z. , Elementy projektowania architektonicznego, Warszawa, Arkady., 1973
 4. Tuan Yi-Fu, Przestrzeń i miejsce. Space and Place. The Perspective of Experience, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy., 1987
 5. Palladio A., Cztery księgi o architekturze, Warszawa, PWN., 1955
 6. Trzeciak P., Przygody architektury XX wieku, Warszawa, Nasza Księgarnia., 1974
 7. Witruwiusz M., O architekturze ksiąg dziesięć, Warszawa., 1956

Materiały dydaktyczne: prezentacje do wykładów, przezrocza, laptop z odpowiednim oprogramowaniem, narzędzia rysunkowe

Inne: Czasopisma branżowe - Architektura, A&B, Archivolta, Detail, Murator, Domus, Baumaister

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Statut studenta Politechniki Rzeszowskiej, WBIŚA, kieruneku Architektura.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student ma wiedzę w zakresie projektowania domów jednorodzinnych, architektury krajobrazu i terenów zielonych

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Student potrafi sporządzić dokumentację architektoniczną, potrafi zastosować w praktyce podstawową wiedzę z budownictwa i materiałów budowlanych.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student ma świadomość roli jaką odgrywa znajomość projektowania architektonicznego.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. A.W1. zna i rozumie projektowanie architektoniczne w zakresie realizacji prostych zadań, w szczególności: prostych obiektów uwzględniających podstawowe potrzeby użytkowników, zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, obiektów usługowych w zespołach zabudowy mieszkaniowej, obiektów użyteczności publicznej w otwartym krajobrazie lub w środowisku miejskim wykład egzamin cz. pisemna K_W02+++
K_W03+++
K_W04++
K_W07++
K_W09+++
K_W12++
K_W13+++
P6S_WG
P6S_WK
02. A.W4. zna i rozumie zasady projektowania uniwersalnego, w tym ideę projektowania przestrzeni i budynków dostępnych dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami, w arch., urb. i planowaniu przestrzennym, oraz zasady ergonomii, w tym parametry ergonomiczne niezbędne do zapewnienia pełnej funkcjonalności projektowanej przestrzeni i obiektów dla wszystkich użytkowników wykład egzamin cz. pisemna K_W02+++
K_W03+++
K_W05+++
K_W07++
K_W13+++
K_W14+++
P6S_WG
P6S_WK
03. A.U1. potrafi zaprojektować obiekt architektoniczny, kreując i przekształcając przestrzeń tak, aby nadać jej nowe wartości – zgodnie z zadanym programem uwzględniającym wymagania i potrzeby wszystkich użytkowników projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U02+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
04. A.U4. potrafi dokonać krytycznej analizy uwarunkowań, w tym waloryzacji stanu zagospodarowania terenu i zabudowy projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
05. A.U5. potrafi myśleć i działać w sposób twórczy, wykorzystując umiejętności warsztatowe niezbędne do utrzymania i poszerzania zdolności realizowania koncepcji artystycznych w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U03+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
06. A.U6. potrafi integrować informacje pozyskane z różnych źródeł, dokonywać ich interpretacji i krytycznej analizy projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
07. A.U7. potrafi porozumieć się przy użyciu różnych technik i narzędzi w środowisku zawodowym właściwym dla projektowania architektonicznego i urbanistycznego projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U03+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
08. A.U9. potrafi wdrażać zasady i wytyczne projektowania uniwersalnego w architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
09. A.S1. jest gotów do samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania prostych problemów projektowych projekt obserwacja wykonawstwa K_K01++
P6S_KO
P6S_KR
10. A.S2. jest gotów do brania odpowiedzialności za kształtowanie środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego, w tym za zachowanie dziedzictwa regionu, kraju i Europy projekt obserwacja wykonawstwa K_K02+++
K_K03+++
P6S_KK
P6S_KO

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 Podstawowe definicje dotyczące zabudowy wielorodzinnej oraz elementów zagospodarowania działki. Architektura mieszkaniowa. Zabudowa mieszkaniowa w rozwoju historycznym. W01, P01-P06 MEK01 MEK02 MEK03
3 TK02 Tereny mieszkaniowe w strukturze miasta. Warunki lokalizacji. Rodzaje zabudowy wielorodzinnej, otoczenie mieszkania, tarasy, loggie i balkony. Podstawy konstruowania programu potrzeb powierzchniowych. W02, W03; P07-P12 MEK01 MEK02 MEK03
3 TK03 Aktualne wymagania dotyczące kształtowania zabudowy, oświetlenia, nasłonecznienia - linijka słońca, zagadnień funkcjonalnych i powiązania komunikacyjne. Nowe tendencje w kształtowaniu miejskiej zabudowy mieszkaniowej. W04, W05, P13-P18 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK08
3 TK04 Rodzina w mieszkaniu: od prywatności do intymności. Otoczenie mieszkania - relacje z przestrzenią publiczną. Kształtowanie mieszkań różnej wielkości i dla zróżnicowanych potrzeb użytkowników. Rozwiązywanie przestrzeni prywatnych i wspólnych W06, W07, P19-P24 MEK01 MEK02 MEK03 MEK05 MEK07 MEK08
3 TK05 Instalacje, konstrukcje, technologie w budownictwie mieszkaniowym. Zagadnienia techniczne i obsługi komunikacyjnej zabudowy mieszkaniowej W08, W09, P25-P30 MEK01 MEK03
3 TK06 Problemy kontekstu miejsca: kulturowe i przyrodnicze W10, P31-P34 MEK01 MEK02 MEK04 MEK05
3 TK07 Przystosowanie mieszkań i budynków mieszkalnych dla osób niepełnosprawnych. W11, P35-P38 MEK01 MEK02 MEK03
3 TK08 Oszczędność energii w budownictwie mieszkaniowym - zagadnieniami ograniczenia zużycia energii w budynkach mieszkalnych - architektura energooszczędna. W12, W13, P39-P41 MEK01 MEK02 MEK10
3 TK09 Zasady kształtowania struktury funkcjonalnej i przestrzennej budynków wielorodzinnych w powiązaniu z uwarunkowaniami konstrukcji. Schematy konstrukcyjne. Prezentacja współczesnych tendencji kształtowania zabudowy wielorodzinnej oraz technologii wznoszenia, infrastruktury technicznej obiektów mieszkalnych i wyposażenia domów mieszkalnych wielorodzinnej. W14, W15, P42-60 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07 MEK08 MEK09 MEK10
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 3)

Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.

Projekt/Seminarium
(sem. 3)

Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 60.00 godz./sem..

Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 30.00 godz./sem.

Przygotowanie do prezentacji: 5.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 3)

Przygotowanie do konsultacji: 3.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.

Egzamin
(sem. 3)

Przygotowanie do egzaminu: 12.00 godz./sem.

Egzamin pisemny: 3.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Egzamin
Projekt/Seminarium Ocena za projekt: cześć oceny stanowią wartości merytoryczne: oryginalność koncepcji, wartości artystyczne projektu, prawidłowość rozwiązań: część oceny stanowią walory graficzne opracowania, czytelność prezentacji projektu i estetyka; ocena części opisowej i zawarte w niej wartości merytoryczne
Ocena końcowa Ocena z egzaminu, z projektów i klauzur oraz aktywności na zajęciach.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. M. Piekarski; A. Rybka; A. Sikora, Miasto 2.0: człowiek, przestrzeń, transformacja, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2021
 2. A. Brudnicka; A. Rybka, Green IT Strategies: Information Management in Architectural Regenerative Design, Springer International Publishing., 2020
 3. A. Gigato; K. Kozłowska; P. Peinado; S. Rybka, Problem-based learning as a mean for restoring social functions to groups alienated from urban space, ., 2020
 4. M. Chrzanowska; C. Michalakelis; R. Mitoula; S. Novak-Zezula; A. Rybka; S. Sulima; U. Trummer; M. Zielińska-Sitkiewicz, How Structural Compensation Facilitates Health Care for the Homeless. A Comparative View on Four European Union Member States, ., 2020
 5. A. Brudnicka; A. Rybka, Creating a Smart City – Supporting Management of Regional, ., 2019
 6. A. Brudnicka; A. Rybka, Information management in architecture – off-grid capable complex, IADIS Press ., 2019
 7. A. Brudnicka; A. Rybka, Początki Głogowa Małopolskiego - koncepcja przestrzeni utopijnych, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2019
 8. G. Dombay; K. Kozłowska; A. Rybka, Shaping relations between natural and artificial landscapes on the example of selected riverside cities: Budapest and Rzeszow, ., 2019
 9. R. Mazur; A. Rybka, Podrzeszowskie miasteczka jako zalążek aglomeracji, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2019
 10. A. Brudnicka; A. Rybka, Architecture in the process of social inclusion of homeless, ., 2018
 11. R. Mazur; A. Rybka, The river as an element of urban composition, ., 2018
 12. A. Brudnicka; A. Rybka, Technologia straw bale w kontekście projektowania nowoczesnych systemów permakulturowych, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ., 2017
 13. K. Kozłowska; A. Rybka, Interdyscyplinarne wymiary bezpieczeństwa w kształtowaniu przestrzeni zurbanizowanej, ., 2017
 14. M. Jańczuk; K. Jarema-Kuśnierz; J. Roset Calzada; A. Rybka, Kształtowanie wysokich obiektów architektury w tkance miejskiej Rzeszowa, ., 2017
 15. M. Krupa; A. Rybka, Konstrukcja i architektura hal sportowych na Podhalu (na wybranych przykładach), ., 2017
 16. M. Krupa; A. Rybka, Współczesna architektura w zabytkowej tkance urbanistycznej - na wybranych przykładach, ., 2017
 17. R. Mazur; A. Rybka, Factors blocking the developmant of north - central Rzeszów, ., 2017
 18. R. Mazur; A. Rybka, Tereny przyłączone - studium problemu projektowego na przykładzie osiedla Przybyszówka w Rzeszowie, ., 2017
 19. T. Christensen; S. De Gregorio Hurtado; O. Heidrich; J. Kopitovic; C. Koroneos; P. Lopez-Jimenez; E. Nanaki; J. Roset Calzada; A. Rybka; T. Susca, Environmental assessment of 9 European public bus transportation systems, ., 2017
 20. Ł. Bajda; A. Rybka, Projektowanie partycypacyjne w założeniach urbanistycznych osiedli mieszkaniowych Rzeszowa jako źródło wymiany wiedzy i doświadczeń, ., 2017