tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Projektowanie architektoniczne - usługi 1

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej

Kod zajęć: 42

Status zajęć: wybierany dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 4 / W15 P45 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. arch. Igor Labuda

Dane kontaktowe koordynatora: budynek V, pokój V/D.-41, tel. 17 865 2109, labuda@prz.edu.pl

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 4: mgr inż. arch. Beata Raś

semestr 4: dr inż. arch. Cezary Szpytma

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zdobycie umiejętności projektowania budynków usługowych z rozbudowanym programem funkcjonalno-użytkowym.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Moduł obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem budynków usługowych z uwzględnieniem uwarunkowań przestrzennych ich lokalizacji. Kształcenie bazuje na analizie rozwiązań architektonicznych zastosowanych w istniejących obiektach tego typu. W trakcie zajęć polegających na opracowywaniu własnych projektów budynków usługowych studenci poznają aktualnie obowiązujące normy, warunki techniczne oraz procedury związane z projektowaniem. Ważnym aspektem kształcenia jest nauka metodycznego podejścia do procesu projektowego.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Zumthor P., Myślenie architekturą, Karakter., 2010
 2. Prokopska A., Projektowanie Architektoniczne. Procesy Wstępne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów., 2012
 3. Gehl J., Miasta dla ludzi, RAM., 2017
 4. Gehl J., Życie między budynkami, RAM., 2013
 5. K. Michael Hays, Architecture Theory Since 1968, MIT Press., 1998
 6. Lynch K., Obraz miasta, Archivolta., 2011
 7. Rasmussen S. E., Odczuwanie architektury, Murator., 1999

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. Prokopska A., Metodologoa projektowania architektonicznego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej., 2015
 2. Pachowski J., Atrium - przestrzeń społeczna w budynku wielofunkcyjnym, Pracownia Projektowa Janusz Pachowski, Izabelin k/Warszawy., 2002
 3. Michalak H., Garaże wielostanowiskowe projektowanie i realizacja, Arkady, Warszawa., 2009
 4. , Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst obowiązujący.,
 5. , Ustawa - Prawo budowlane, tekst obowiązujący.,
 6. , Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, tekst obowiązujący.,
 7. Neufert E., Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady, Warszawa., 1995

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Neufert E., Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady, Warszawa ., 2000

Literatura uzupełniająca

 1. Sołtan J, Rozmowy o architekturze, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych, Warszawa., 1996
 2. Tatarkiewicz W., Historia estetyki, t.3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa., 2009
 3. Ingarden R., Przeżycie, dzieło, wartość., Wydawnictwo Literackie, Kraków., 1966

Materiały dydaktyczne: Dostępne na stronach internetowych pracowników

Inne: Czaopisma: Architektura Murator, A&B, Archivolta

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Status studenta Politechniki Rzeszowskiej

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Posiada wiedzę z zakresu projektowania architektonicznego i budynków mieszkalnych

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Posiada umiejętności z zakresu projektowania architektonicznego wstępnego i budynków mieszkalnych

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Komunikatywność, samodzielność i umiejętność pracy w zespole.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. A.W1. zna i rozumie projektowanie architektoniczne w zakresie realizacji prostych zadań, w szczególności: prostych obiektów uwzględniających podstawowe potrzeby użytkowników, zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, obiektów usługowych w zespołach zabudowy mieszkaniowej, obiektów użyteczności publicznej w otwartym krajobrazie lub w środowisku miejskim wykład kolokwium K_W01++
K_W02+++
K_W03+++
K_W04++
K_W05++
K_W06++
K_W07++
K_W09+++
K_W10++
K_W12++
K_W13+++
P6S_WG
P6S_WK
02. A.W4. zna i rozumie zasady projektowania uniwersalnego, w tym ideę projektowania przestrzeni i budynków dostępnych dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami, w arch., urb. i planowaniu przestrzennym, oraz zasady ergonomii, w tym parametry ergonomiczne niezbędne do zapewnienia pełnej funkcjonalności projektowanej przestrzeni i obiektów dla wszystkich użytkowników wykład kolokwium K_W02+++
K_W03+++
K_W05+++
K_W13+++
K_W14+++
P6S_WG
P6S_WK
03. A.U1. potrafi zaprojektować obiekt architektoniczny, kreując i przekształcając przestrzeń tak, aby nadać jej nowe wartości – zgodnie z zadanym programem uwzględniającym wymagania i potrzeby wszystkich użytkowników projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U02+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
04. A.U4. potrafi dokonać krytycznej analizy uwarunkowań, w tym waloryzacji stanu zagospodarowania terenu i zabudowy projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
05. A.U5. potrafi myśleć i działać w sposób twórczy, wykorzystując umiejętności warsztatowe niezbędne do utrzymania i poszerzania zdolności realizowania koncepcji artystycznych w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U03+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
06. A.U7. potrafi porozumieć się przy użyciu różnych technik i narzędzi w środowisku zawodowym właściwym dla projektowania architektonicznego i urbanistycznego projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U03+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
07. A.U9. potrafi wdrażać zasady i wytyczne projektowania uniwersalnego w architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U02+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
08. A.S1. jest gotów do samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania prostych problemów projektowych projekt obserwacja wykonawstwa K_K01++
K_K04++
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR
09. A.S2. jest gotów do brania odpowiedzialności za kształtowanie środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego, w tym za zachowanie dziedzictwa regionu, kraju i Europy projekt obserwacja wykonawstwa K_K02+++
K_K03+++
P6S_KK
P6S_KO

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
4 TK01 Budowle usługowe na terenie miejskim i podmiejskim. W01-05 MEK01 MEK02
4 TK02 Typy, układy przestrzenne i funkcjonalne. W06, W07 MEK01 MEK02
4 TK03 Parkingi podziemne w budowlach miejskich. W08, W09 MEK01 MEK02
4 TK04 Rodzaje rozwiązań technicznych (np. windy), normy i ich znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowników. W10, W11 MEK01 MEK02
4 TK05 Znaczenie wentylacji, klimatyzacji, filtracji i oczyszczania powietrza w parkingach podziemnych. W12, W13 MEK01 MEK02
4 TK06 Znaczenie ekonomiczne zastosowania nowych technologii proekologicznych (np. rekuperatorów) w budynkach usługowych (np. w dworcach miejskich). W14, W15 MEK01 MEK02
4 TK07 Prace przedprojektowe ustalenie warunków i powiązań funkcjonalno-przestrzennych. P01-P03 MEK04
4 TK08 Prace nad projektem - projekt architektoniczno-budowlany (faza koncepcji) budynku domu handlowego z parkingiem podziemnym. P04-P30 MEK03 MEK05 MEK06 MEK07 MEK08 MEK09
4 TK09 Prace nad projektem - projekt architektoniczno-budowlany (faza koncepcji) budynku domu handlowego z parkingiem podziemnym - dopracowanie techniczne i konstrukcyjne, opracowanie detalu architektonicznego, opracowanie graficzne i prezentacji projektu. P31-P42 MEK03 MEK05 MEK06 MEK07 MEK08 MEK09
4 TK10 Prezentacja projektu przed grupą i dyskusja. P43-P45 MEK06 MEK08
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 4)

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.

Projekt/Seminarium
(sem. 4)

Godziny kontaktowe: 45.00 godz./sem..

Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 30.00 godz./sem.

Przygotowanie do prezentacji: 5.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 4)

Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 3.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 4)

Przygotowanie do zaliczenia: 8.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Ocena z kolokwium zaliczeniowego.
Projekt/Seminarium Ocena na podstawie złożonego projektu, klauzur, końcowej prezentacji oraz aktywności na zajęciach.
Ocena końcowa Ocena projektu oraz pozytywna ocena z zaliczenia wykładów.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych Program_TIPA_sem_IV_ 2014.pdf
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. J. Dźwierzyńska; I. Labuda, Modeling of Curvilinear Steel Rod Structures Based on Minimal Surfaces, ., 2021