tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Projektowanie architektoniczne - dom jednorodzinny

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Urbanistyki i Architektury

Kod zajęć: 41

Status zajęć: wybierany dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W15 P75 / 6 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr hab. inż. arch. prof. PRz Adam Rybka

Dane kontaktowe koordynatora 1: budynek V, pokój V/A-202, tel. 17 865 1624, akbyr@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: według harmonogramu pracy jednostki

Imię i nazwisko koordynatora 2: mgr inż. arch. Karolina Kozłowska

Dane kontaktowe koordynatora 2: budynek V, pokój V/A-227, tel. 17 743 2142 , kkozlowska@prz.edu.pl

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 2: dr inż. arch. Magdalena Szpytma , termin konsultacji według harmonogramu pracy jednostki

semestr 2: mgr inż. arch. Łukasz Bajda

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zdobycie umiejętności projektowania domów jednorodzinnych wraz z najbliższym otoczeniem

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Nauka projektowania architektonicznego w zakresie domu jednorodzinnego

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. praca zbiorowa pod redakcją Adama Lisika, Odnawialne źródła energii w architekturze, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej., 2002
 2. Sumień A., Ekologiczne miasta, osiedla, budynki, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej., 1991
 3. Korzeniewski Wł., Budownictwo mieszkaniowe, Arkady, Warszawa ., 1989
 4. Korzeniewski Wł., Budownictwo jednorodzinne, Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa ., 2002
 5. Adamczewska - Wejchert H. , Kształtowanie zespołów mieszkaniowych, Arkady, Warszawa ., 1985
 6. Adamczewska - Wejchert H., Domy atrialne, IUPP PW, PWN, Warszawa., 1978

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. Neufert E, Podręcznik projektowania architektoniczno - budowlanego, Arkady., 2005
 2. Korzeniewski Wł, Odległości w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa., 2002
 3. Korzeniewski W. , Poradnik projektanta budownictwa mieszkaniowego, Arkady, Warszawa ., 1981
 4. A. Rybka, B. Walicka-Góral, Teoria i projektowanie architektoniczne - dom jednorodzinny; materiały pomocnicze, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej., 2011

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. praca zbiorowa tłum. L. Urban, Słabe miejsca w budynkach, Arkady., 1994
 2. Twarowski M., Słońce w architekturze, Arkady ., 1996
 3. Peters P., Rosner R., Małe zespoły mieszkaniowe, domki jednorodzinne, małe osiedla, , Arkady, Warszawa ., 1983
 4. Chmielewski J.M., Kształtowanie zespołów niskiej intensywnej zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej, COBPBO Warszawa., 1991
 5. Avi Friedman, Town and Terraced Housing: For Affordability and Sustainability, Routledge., 2012
 6. Filip Springer, Aleksandra Kędziorek, Jan Smaga, Dom jako forma otwarta : Szumin Hansenów , Karakter., 2014
 7. Sergi Costa Duran, Ekologiczny dom : jak go zbudować i zdrowo w nim mieszkać , Wydawnictwo Arkady., 2012

Literatura uzupełniająca

 1. Seruga W. , Warunki i kryteria kształtowania niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej, , Monografia nr 27, PK, Kraków., 1984
 2. Wejhert K. , Elementy kompozycji urbanistycznej,, Arkady, Warszawa ., 2008
 3. Aktualne akty prawne, w szczególności: Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690 wraz z póżn.zm., Rozporządzenie M.I. w sprawie warunków tech., jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, .,
 4. Ostrowski W., Urbanistyka współczesna,, Arkady, Warszawa., 1978

Materiały dydaktyczne: prezentacje do wykładów, przezrocza, laptop z odpowiednim oprogramowaniem, narzędzia rysunkowe

Inne: Czasopisma: "Murator", "Architektura", "Architektura - murator", "Domus", "Baumaister", "Archivolta"

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Bycie studentem Politechniki Rzeszowskiej, WBIŚiA, kierunek Architektura

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: student ma wiedzę w zakresie projektowania architektonicznego wstępnego

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Student potrafi sporządzić dokumentację architektoniczną, potrafi zastosować w praktyce podstawową wiedzę z budownictwa ogólnego i materiałoznawstwa.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student ma świadomość roli jaką odgrywa znajomość projektowania architektonicznego.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. A.W1. zna i rozumie projektowanie architektoniczne w zakresie realizacji prostych zadań, w szczególności: prostych obiektów uwzględniających podstawowe potrzeby użytkowników, zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, obiektów usługowych w zespołach zabudowy mieszkaniowej, obiektów użyteczności publicznej w otwartym krajobrazie lub w środowisku miejskim wykład kolokwium K_W02+++
K_W03+++
K_W04++
K_W09+++
K_W12+
K_W13+++
P6S_WG
P6S_WK
02. A.W4. zna i rozumie zasady projektowania uniwersalnego, w tym ideę projektowania przestrzeni i budynków dostępnych dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami, w arch., urb. i planowaniu przestrzennym, oraz zasady ergonomii, w tym parametry ergonomiczne niezbędne do zapewnienia pełnej funkcjonalności projektowanej przestrzeni i obiektów dla wszystkich użytkowników wykład kolokwium K_W02+++
K_W03+++
K_W05+++
K_W13+++
K_W14+++
P6S_WG
P6S_WK
03. A.U1. potrafi zaprojektować obiekt architektoniczny, kreując i przekształcając przestrzeń tak, aby nadać jej nowe wartości – zgodnie z zadanym programem uwzględniającym wymagania i potrzeby wszystkich użytkowników projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U02+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
04. A.U4. potrafi dokonać krytycznej analizy uwarunkowań, w tym waloryzacji stanu zagospodarowania terenu i zabudowy projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
05. A.U5. potrafi myśleć i działać w sposób twórczy, wykorzystując umiejętności warsztatowe niezbędne do utrzymania i poszerzania zdolności realizowania koncepcji artystycznych w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U03+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
06. A.U6. potrafi integrować informacje pozyskane z różnych źródeł, dokonywać ich interpretacji i krytycznej analizy projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
07. A.U7. potrafi porozumieć się przy użyciu różnych technik i narzędzi w środowisku zawodowym właściwym dla projektowania architektonicznego i urbanistycznego projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U03+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
08. A.U9. potrafi wdrażać zasady i wytyczne projektowania uniwersalnego w architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U02+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
09. A.S1. jest gotów do samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania prostych problemów projektowych projekt obserwacja wykonawstwa K_K01++
P6S_KO
P6S_KR
10. A.S2. jest gotów do brania odpowiedzialności za kształtowanie środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego, w tym za zachowanie dziedzictwa regionu, kraju i Europy projekt obserwacja wykonawstwa K_K02+++
K_K03+++
P6S_KK
P6S_KO

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Ogólne zasady kształtowania domu jednorodzinnego. Zależność przestrzeni od modelu socjologicznego rodziny. Niezbędny zakres przepisów formalnych. W01, W02, P01-10 MEK01 MEK02 MEK03
2 TK02 Zagospodarowanie działki - uwarunkowania urbanistyczne i architektoniczne kształtowania architektury domów jednorodzinnych w zależności od typu zabudowy, definicja zabudowy jednorodzinnej, nasłonecznienie, zagadnienia funkcjonalne, powiązania komunikacyjne. W03, W04, P11-25 MEK01 MEK02 MEK03
2 TK03 Zagadnienia estetyczne w kształtowaniu zabudowy jednorodzinnej: identyfikacja z otoczeniem, najbliższe sąsiedztwo, osiedle, region, definicja krajobrazu kulturowego. Powiązanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z elementami środowiska naturalnego, definicja architektury energooszczędnej, ekologicznej, organicznej W05, W06, P26-40 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
2 TK04 Wpływ cech rodziny na kształtowanie przestrzeni domu. Ergonomiczne rozwiązywanie głównych stref mieszkania lub domu: higieny, żywienia, wypoczynku i kontaktów rodzinnych. W07, W08, P41-50 MEK01 MEK02 MEK06
2 TK05 Technologie budowlane, ze szczególnym uwzględnieniem domu energooszczędnego i proekologicznego. Integracja z krajobrazem i zielenią. Analiza przykładów w tej dziedzinie. Analiza zadanej lokalizacji. W09, W10, P51-60 MEK01 MEK02 MEK04 MEK05 MEK06 MEK09 MEK10
2 TK06 Przystosowaniem mieszkań i budynków mieszkalnych dla osób niepełnosprawnych. W11, W12, P61-68 MEK01 MEK02 MEK03 MEK06 MEK08 MEK09
2 TK07 Zagadnienia konstrukcji i instalacji oraz standardy ekonomiczne. Koncepcje projektowe w oparciu o wizję konkretnego terenu oraz symulację wywiadu z użytkownikiem. Warunki techniczne opracowania projektu. Techniki graficzne i normy rysunkowe: skala, oznaczenia graficzne, wymiarowanie. Detal architektoniczno-budowlany i podstawowe wyposażenie domu. Typy domów: dom jednorodzinny wolnostojący, dom jednorodzinny w zabudowie: bliźniaczej, zwartej lub mieszanej, modernizacja istniejących domów jednorodzinnych W13, W14, W15, P69-75 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07 MEK08 MEK09 MEK10
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 2)

Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem.

Projekt/Seminarium
(sem. 2)

Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 75.00 godz./sem..

Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 20.00 godz./sem.

Przygotowanie do prezentacji: 5.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 2)

Udział w konsultacjach: 3.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 2)

Przygotowanie do zaliczenia: 5.00 godz./sem.

Zaliczenie ustne: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Kolokwium zaliczeniowe
Projekt/Seminarium Ocena za projekt: cześć oceny stanowią wartości merytoryczne: oryginalność koncepcji, wartości artystyczne projektu, prawidłowość rozwiązań: część oceny stanowią walory graficzne opracowania, czytelność prezentacji projektu i estetyka; ocena części opisowej i zawarte w niej wartości merytoryczne
Ocena końcowa Ocena z kolokwium, z projektów i klauzur oraz aktywności na zajęciach.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. M. Piekarski; A. Rybka; A. Sikora, Miasto 2.0: człowiek, przestrzeń, transformacja, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2021
 2. A. Brudnicka; A. Rybka, Green IT Strategies: Information Management in Architectural Regenerative Design, Springer International Publishing., 2020
 3. A. Gigato; K. Kozłowska; P. Peinado; S. Rybka, Problem-based learning as a mean for restoring social functions to groups alienated from urban space, ., 2020
 4. M. Chrzanowska; C. Michalakelis; R. Mitoula; S. Novak-Zezula; A. Rybka; S. Sulima; U. Trummer; M. Zielińska-Sitkiewicz, How Structural Compensation Facilitates Health Care for the Homeless. A Comparative View on Four European Union Member States, ., 2020
 5. A. Brudnicka; A. Rybka, Creating a Smart City – Supporting Management of Regional, ., 2019
 6. A. Brudnicka; A. Rybka, Information management in architecture – off-grid capable complex, IADIS Press ., 2019
 7. A. Brudnicka; A. Rybka, Początki Głogowa Małopolskiego - koncepcja przestrzeni utopijnych, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2019
 8. G. Dombay; K. Kozłowska; A. Rybka, Shaping relations between natural and artificial landscapes on the example of selected riverside cities: Budapest and Rzeszow, ., 2019
 9. R. Mazur; A. Rybka, Podrzeszowskie miasteczka jako zalążek aglomeracji, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2019
 10. A. Brudnicka; A. Rybka, Architecture in the process of social inclusion of homeless, ., 2018
 11. R. Mazur; A. Rybka, The river as an element of urban composition, ., 2018
 12. A. Brudnicka; A. Rybka, Technologia straw bale w kontekście projektowania nowoczesnych systemów permakulturowych, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ., 2017
 13. K. Kozłowska; A. Rybka, Interdyscyplinarne wymiary bezpieczeństwa w kształtowaniu przestrzeni zurbanizowanej, ., 2017
 14. M. Jańczuk; K. Jarema-Kuśnierz; J. Roset Calzada; A. Rybka, Kształtowanie wysokich obiektów architektury w tkance miejskiej Rzeszowa, ., 2017
 15. M. Krupa; A. Rybka, Konstrukcja i architektura hal sportowych na Podhalu (na wybranych przykładach), ., 2017
 16. M. Krupa; A. Rybka, Współczesna architektura w zabytkowej tkance urbanistycznej - na wybranych przykładach, ., 2017
 17. R. Mazur; A. Rybka, Factors blocking the developmant of north - central Rzeszów, ., 2017
 18. R. Mazur; A. Rybka, Tereny przyłączone - studium problemu projektowego na przykładzie osiedla Przybyszówka w Rzeszowie, ., 2017
 19. T. Christensen; S. De Gregorio Hurtado; O. Heidrich; J. Kopitovic; C. Koroneos; P. Lopez-Jimenez; E. Nanaki; J. Roset Calzada; A. Rybka; T. Susca, Environmental assessment of 9 European public bus transportation systems, ., 2017
 20. Ł. Bajda; A. Rybka, Projektowanie partycypacyjne w założeniach urbanistycznych osiedli mieszkaniowych Rzeszowa jako źródło wymiany wiedzy i doświadczeń, ., 2017