tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Proseminarium

Cykl kształcenia: 2018/2019

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Nazwa kierunku studiów: Matematyka

Obszar kształcenia: nauki ścisłe

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: zastosowania matematyki w ekonomii, Zastosowania matematyki w informatyce

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: licencjat

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Topologii i Algebry

Kod zajęć: 4084

Status zajęć: obowiazkowy dla programu z możliwością wyboru zastosowania matematyki w ekonomii

Układ zajęć w planie studiów: sem: 4 / C30 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr inż. Grzegorz Sroka

Dane kontaktowe koordynatora 1: budynek L, pokój 108 E, tel. 1948, gsroka@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: poniedziałek 12-14 piątek 9-10.30.

Imię i nazwisko koordynatora 2: dr hab. prof. PRz Jarosław Górnicki

Dane kontaktowe koordynatora 2: budynek L, pokój 107, tel. , gornicki@prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Umiejętność zrozumienia i zaprezentowania wybranego zagadnienienia z zakresu matematyki wyższej.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Studenci maja do wyboru omówienie zagadnienia z matematyki wyższej: teorii miary i całki Lebesgue'a (według książki S. Hartmana i J. Mikusińskiego) albo tematów z książki T. Crilly "50 teorii matematyki, które powinieneś znać". Wybór studentów: "50 teorii matematyki, które powinieneś znać".

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. Tony Crilly, 50 teorii matematyki, które powinieneś znać, WN PWN, Warszawa., 2009
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Zaliczenie pierwszego roku studiów.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość treści kształcenia w zakresie pierwszego roku studiów.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Posiadanie umiejętności wymaganych do zaliczenia pierwszego roku studiów.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego, przez siebie lub innych, zadania.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z OEK
01. potrafi zaprezentować wybrane zagadnienie z zakresu matematyki wyższej ćwiczenia problemowe, ćwiczenia rachunkowe referat ustny, prezentacja dokonań (portfolio) K_W01+
K_W02+
K_W04+
K_W05+
K_W06+
K_W07+
K_U01+++
K_U36+
X1A_W1
X1A_W3
X1A_U6
X1A_U9

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
4 TK01 Elementy matematyki wyższej MEK01
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 4)

Przygotowanie do ćwiczeń: 20.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 4)
Zaliczenie
(sem. 4)
Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Ćwiczenia/Lektorat
Ocena końcowa obecność na co najmniej 13 zajęciach + referat pod tablicą. Ocena dokonana przez uczestników proseminarium, każdy uczestnik może postawić jedną 5, dwie 4+, trzy 4, cztery 3+. Pozostałe oceny są dostateczne. Średnia arytmetyczna z uzyskanych ocen daje ocenę końcową. Prowadzący może ocenę podwyższyć.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie