tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Przedmiot wybieralny I (informatyczny) - Zaawansowane narzędzia arkusza kalkulacyjnego

Cykl kształcenia: 2018/2019

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Nazwa kierunku studiów: Matematyka

Obszar kształcenia: nauki ścisłe

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: zastosowania matematyki w ekonomii, Zastosowania matematyki w informatyce

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: magister

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Modelowania Matematycznego

Kod zajęć: 4058

Status zajęć: obowiazkowy dla programu z możliwością wyboru zastosowania matematyki w ekonomii

Układ zajęć w planie studiów: sem: 3 / W30 C30 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr Ewa Rejwer-Kosińska

Dane kontaktowe koordynatora: budynek L, pokój 15A, tel. 178651660, e_rejwer@prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Poszerzenie wiedzy z zakresu praktycznych zastosowań matematyki.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Celem przedmiotu jest przedstawienie zaawansowanych narzędzi arkusza kalkulacyjnego: sortowanie i filtrowanie, wykresy i ich formatowanie, Solver, tabela przestawna i wykres przestawny, korespondencja seryjna, proste bazy danych i in.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

  1. P. McFedries, Microsotf Excel 2007 PL. Formuły i funkcje, Wyd. Helion Gliwice., 2008
  2. T. Szapiro (ed.), Decyzje menedżerskie z Excelem, PWE Warszawa., 2000
  3. M. Kopertowska, Zaawansowane możliwości arkusza Excel 2000 PL. Ćwiczenia, Wyd. Mikom, Warszawa., 2000
  4. D. Etheridge, Excel 2007 PL. Analiza danych, wykresy, tabele przestawne, Wyd. Helion, Gliwice., 2009

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. Z. Jędrzejczyk, J. Skrzypek, K. Kukuła (ed.), A. Walkosz, Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN Warszawa., 2002
  2. Dodatkowo literatura obowiązująca na wykładzie, , .,

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. , https://support.office.com/pl-pl/excel, .,
  2. , http://www.officeblog.pl/category/excel/, .,
  3. , http://www.poradykomputerowe.pl/excel-i-aplikacje-biurowe/, .,
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student spełnia wymagania formalne określone w regulaminie studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość zagadnień związanych z podstawami matematyki finansowej i teorią optymalizacji liniowej

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność pracy w środowisku MS Windows, obsługi programów pakietu MS Office

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność pracy zespołowej

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z OEK
01. Potrafi wyznaczyć optymalne rozwiązanie zadań programowania liniowego: optymalizacja ciągła, dyskretna i binarna, zagadnienie transportowe oraz problem przydziału wykład, ćwiczenia w laboratorium komputerowym obserwacja wykonawstwa, zaliczenie cz. praktyczna, prezentacja projektu K_W04+
K_W07+
K_W08++
K_W11+
K_U20++
K_U21++
K_K01+
K_K03+
X2A_W02
X2A_W03
X2A_W04
X2A_W05
X2A_U02
X2A_U04
X2A_U06
X2A_U07
X2A_K01
X2A_K02
X2A_K05
X2A_K06
X2A_K07
02. Zna podstawowe funkcje finansowe arkusza kalkulacyjnego wykłady, ćwiczenia w laboratorium komputerowym obserwacja wykonawstwa, zaliczenie cz. praktyczna, prezentacja projektu K_W08++
K_W10++
K_U19++
K_K01+
K_K03+
X2A_W03
X2A_W04
X2A_W05
X2A_U02
X2A_U04
X2A_U06
X2A_U07
X2A_K01
X2A_K02
X2A_K05
X2A_K06
X2A_K07
03. Zna i potrafi wykorzystać funkcje tekstowe, logiczne, wyszukiwania, oraz funkcje daty i czasu wykład, ćwiczenia w laboratorium komputerowym obserwacja wykonawstwa, zaliczenie cz. praktyczna K_W08+
K_W12++
K_U19++
K_K01++
X2A_W03
X2A_W04
X2A_W05
X2A_U02
X2A_U04
X2A_U06
X2A_U07
X2A_K01
04. Potrafi posortować i przefiltrować dane w tabelach; zna zasady bezpieczeństwa danych; potrafi uruchomić ochronę arkuszy i skoroszytów wykład, ćwiczenia w laboratorium komputerowym obserwacja wykonawstwa, zaliczenie cz. praktyczna, prezentacja projektu K_U20+
K_K01+
K_K03++
X2A_U02
X2A_U04
X2A_U06
X2A_U07
X2A_K01
X2A_K02
X2A_K05
X2A_K06
X2A_K07
05. Potrafi utworzyć i sformatować wykres, zmienić jego typ i wygląd oraz potrafi formatować serię danych na wykresie wykład, ćwiczenia w laboratorium komputerowym obserwacja wykonawstwa, zaliczenie cz. praktyczna, prezentacja projektu K_K01+
K_K03+
X2A_U07
X2A_K01
X2A_K02
X2A_K05
X2A_K06
X2A_K07
06. Potrafi utworzyć tabelę przestawną i wykres przestawny oraz zmodyfikować układ tabeli przestawnej wykład, ćwiczenia w laboratorium komputerowym obserwacja wykonawstwa, zaliczenie cz. praktyczna, prezentacja projektu K_U19+
K_K01+
K_K03+
X2A_U02
X2A_U04
X2A_U06
X2A_U07
X2A_K01
X2A_K02
X2A_K05
X2A_K06
X2A_K07
07. Potrafi utworzyć korespondencję seryjną wykład, ćwiczenia w laboratorium komputerowym obserwacja wykonawstwa, zaliczenie cz. praktyczna, prezentacja projektu K_K01+
K_K03+
X2A_U07
X2A_K01
X2A_K02
X2A_K05
X2A_K06
X2A_K07
08. Potrafi przeprowadzić analizę wariantową z wykorzystaniem scenariuszy, przeprowadzić analizę danych w oparciu o histogram i współczynnik korelacji wykład, ćwiczenia w laboratorium komputerowym obserwacja wykonawstwa, zaliczenie cz. praktyczna K_W12+
K_U19+
K_U20+
K_K01+
K_K02+
K_K03+
K_K04+
X2A_W04
X2A_W05
X2A_U02
X2A_U04
X2A_U06
X2A_U07
X2A_K01
X2A_K02
X2A_K03
X2A_K04
X2A_K05
X2A_K06
X2A_K07

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 Optymalizacja liniowa w narzędziu Solver: optymalizacja dyskretna i binarna, zagadnienie transportowe i problem przydziału, programowanie sieciowe, optymalizacja wielokryterialna W01-W04, C01-C04 MEK01
3 TK02 Funkcje finansowe arkusza kalkulacyjnego. Funkcje tekstowe, logiczne, funkcje daty i czasu. W05-W06, C05-C06 MEK02 MEK03
3 TK03 Organizacja danych w arkuszu: sortowanie i filtrowanie (standardowe, autofiltr, zaawansowane) danych. Wprowadzanie (import) danych, ochrona arkusza i skoroszytu. W07-W08, C07-C08 MEK04
3 TK04 Tworzenie i formatowanie wykresów, typy wykresów, formatowanie serii danych, filtrowanie danych na wykresie. W09, C09 MEK05
3 TK05 Tabele przestawne i wykresy przestawne: tworzenie i modyfikacje, sumy częściowe i końcowe, pola obliczeniowe, sortowanie tabeli przestawnej i pobieranie danych z tabeli przestawnej W10-W11, C10-C11 MEK06
3 TK06 Korespondencja seryjna, tworzenie i modyfikacja. W12, C12 MEK07
3 TK07 Analiza wariantowa z wykorzystaniem scenariuszy, analiza danych w oparciu o histogram i współczynnik korelacji. Prezentacja projektów W13-W15, C13-C15 MEK08
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 3)

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 12.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.

Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 3)

Przygotowanie do ćwiczeń: 12.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Dokończenia/studiowanie zadań: 12.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 3)
Zaliczenie
(sem. 3)
Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Obecność na wykładzie
Ćwiczenia/Lektorat Aktywność na zajęciach ćwiczeniowych (praca samodzielna i grupowa nad rozwiązywaniem postawionych problemów), wyniki kolokwium oraz przygotowanie projektu
Ocena końcowa Ocena końcowa wystawiona na podstawie obecności na wykładach, aktywności na zajęciach ćwiczeniowych oraz ocen z kolokwium i projektu.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie