tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Praca dyplomowa

Cykl kształcenia: 2018/2019

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Nazwa kierunku studiów: Matematyka

Obszar kształcenia: nauki ścisłe

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: zastosowania matematyki w ekonomii, Zastosowania matematyki w informatyce

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: magister

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Kod zajęć: 4057

Status zajęć: obowiazkowy dla programu z możliwością wyboru zastosowania matematyki w ekonomii

Układ zajęć w planie studiów: sem: 4 / / 20 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. Beata Rzepka, prof. PRz

Dane kontaktowe koordynatora: budynek L-27, pokój 4, tel. 17 865 1460, brzepka@prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Głównym celem kształcenia jest nabycie przez studenta umiejętności przygotowania pracy dyplomowej, zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Moduł jest realizowany samodzielnie przez studenta, pod opieką promotora pracy.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student spełnia wymagania formalne określone w regulaminie studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy:

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności:

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych:

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z OEK
01. potrafi przygotować pracę pisemną w oparciu o dostępne źródła K_W01+++
K_W02++
K_W03+
K_W04++
K_W05++
K_W06+++
K_W07+
K_W13++
K_U01++
K_U02+++
K_U03+++
K_U04++
K_U13++
K_U14++
K_U15+
K_U16+
K_K01++
K_K02+++
K_K04+++
K_K06+++
K_K07++
X2A_W01
X2A_W02
X2A_W03
X2A_W06
X2A_U01
X2A_U02
X2A_U05
X2A_U06
X2A_U08
X2A_U09
X2A_U10
X2A_K03
X2A_K06

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
4 TK01 Przygotowanie pracy pisemnej MEK01
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Konsultacje
(sem. 4)
Zaliczenie
(sem. 4)
Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie