tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Seminarium magisterskie

Cykl kształcenia: 2018/2019

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Nazwa kierunku studiów: Matematyka

Obszar kształcenia: nauki ścisłe

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: zastosowania matematyki w ekonomii, Zastosowania matematyki w informatyce

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: magister

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Kod zajęć: 4056

Status zajęć: obowiazkowy dla programu z możliwością wyboru zastosowania matematyki w ekonomii

Układ zajęć w planie studiów: sem: 3, 4 / P60 / 6 ECTS / Z,Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: prof. dr hab. Dov Bronisław Wajnryb

Dane kontaktowe koordynatora 1: budynek L, pokój 108, tel. 178651302, dwajnryb@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: podane w harmonogramie pracy jednostki.

Imię i nazwisko koordynatora 2: dr hab. prof. PRz Iwona Włoch

Dane kontaktowe koordynatora 2: budynek L, pokój 101B, tel. 178651651, iwloch@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: podane w harmonogramie pracy jednostki.

Imię i nazwisko koordynatora 3: dr hab. prof. PRz Bohdan Datsko

Dane kontaktowe koordynatora 3: budynek L, pokój 16d, tel. , datskob@prz.edu.pl

Imię i nazwisko koordynatora 4: dr hab. prof. PRz Leszek Olszowy

Dane kontaktowe koordynatora 4: budynek L, pokój 7, tel. 17 8651092, , lolszowy@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: podane w harmonogramie pracy jednostki.

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Przygotowanie do rozwiązywania zadań związanych z wykonywaną pracą dyplomową.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia:

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student spełnia wymagania formalne określone w regulaminie studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy:

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności:

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych:

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z OEK
01. Potrafi zredagować pracę dyplomową. seminarium, projekt indywidualny raport pisemny, referat ustny K_W01+
K_W02+
K_W04+++
K_W05+
K_W06+++
K_U01+++
K_U02+++
K_U03++
K_U04++
K_U13++
K_U14+++
K_U16+
K_K01++
K_K02+++
K_K04+++
K_K05++
K_K06+++
K_K07++
X2A_W01
X2A_W02
X2A_W03
X2A_W06
X2A_U01
X2A_U02
X2A_U03
X2A_U05
X2A_U06
X2A_U07
X2A_U08
X2A_K02
X2A_K03
X2A_K04
X2A_K05
X2A_K06
02. Potrafi przygotować prezentację pracy dyplomowej oraz przygotować referat na temat pracy. seminarium referat pisemny, referat ustny K_W04+++
K_U01+++
K_U02+++
K_U03+++
K_U15+
X2A_U01
X2A_U02
X2A_U03
X2A_U05
X2A_U06
X2A_U08
X2A_U09
03. Jest w stanie przedstawić podstawowe definicje i główne twierdzenia podstawowych działów matematyki z toku studiów. seminarium referat ustny K_W04+++
K_U14+++
K_K03+
X2A_U01
X2A_U02
X2A_K02
X2A_K05
X2A_K06

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
4 TK01 Referowanie zagadnień do egzaminu magisterskiego. C01-C15 MEK02 MEK03
4 TK02 Przedstawianie zagadnień z pracy magisterskiej. Referowanie części pracy magisterskiej, dyskusje na temat poruszanych w pracy zagadnień. C01-C15 MEK01 MEK02 MEK03
4 TK03 Przedstawienie napisanej części pracy magisterskiej C01-C15 MEK01 MEK03
Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 Referowanie zagadnień do egzaminu magisterskiego. C01-C15 MEK02 MEK03
3 TK02 Przedstawianie zagadnień z pracy magisterskiej. Referowanie części pracy magisterskiej, dyskusje na temat poruszanych w pracy zagadnień. C01-C15 MEK01 MEK02 MEK03
3 TK03 Przedstawienie napisanej części pracy magisterskiej. C01-C15 MEK01 MEK03
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Projekt/Seminarium
(sem. 3)

Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 15.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem..

Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 35.00 godz./sem.

Przygotowanie do prezentacji: 10.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 3)
Zaliczenie
(sem. 3)
Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Projekt/Seminarium
(sem. 4)

Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 15.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem..

Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 35.00 godz./sem.

Przygotowanie do prezentacji: 10.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 4)
Zaliczenie
(sem. 4)
Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Projekt/Seminarium Ocena końcowa seminarium jest średnią oceny referatu dotyczącego pracy dyplomowej oraz oceny stopnia przygotowania do egzaminu dyplomowego.
Ocena końcowa Ocena końcowa jest identyczna z oceną projektu/seminarium.
Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Projekt/Seminarium Ocena końcowa seminarium jest średnią oceny referatu dotyczącego pracy dyplomowej oraz oceny stopnia przygotowania do egzaminu dyplomowego.
Ocena końcowa Ocena końcowa jest identyczna z oceną projektu/seminarium.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie