tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Matematyka wyższa po angielsku II

Cykl kształcenia: 2018/2019

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Nazwa kierunku studiów: Matematyka

Obszar kształcenia: nauki ścisłe

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: zastosowania matematyki w ekonomii, Zastosowania matematyki w informatyce

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: magister

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Analizy Nieliniowej

Kod zajęć: 4054

Status zajęć: obowiazkowy dla programu z możliwością wyboru zastosowania matematyki w ekonomii

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / C30 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: angielski

Imię i nazwisko koordynatora: dr Nicholas Sedlmayr

Dane kontaktowe koordynatora: budynek K, pokój , tel. , n.sedlmayr@prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie z terminologią specjalistyczną algebra liniowa.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Zajęcia prowadzone w języku angielskim.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. Frank M. Stewart., Introduction to linear algebra, .,
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student zna język angielski na poziomie średniozaawansowanym (B2)

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy:

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności:

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych:

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z OEK
01. zna podstawową angielską terminologię algebra liniowa ćwiczenia sprawdzian pisemny, zaliczenie cz. ustna K_W13+++
K_K01++
K_K06+++
X2A_W06
X2A_U07
X2A_K01
02. potrafi przeczytać prosty tekst matematyczny w języku angielskim ćwiczenia zaliczenie cz. ustna, test pisemny K_W13+++
K_U02++
X2A_W06
X2A_U03
X2A_U05
03. potrafi przetłumaczyć na język angielski prosty tekst matematyczny ćwiczenia sprawdzian pisemny, zaliczenie cz. ustna K_W13++
K_U02++
K_K07+
X2A_W06
X2A_U03
X2A_U05
X2A_K06
04. rozumie naukowy tekst matematyczny w języku angielskim ćwiczenia zaliczenie cz. ustna, test pisemny K_W13++
K_K07+
X2A_W06
X2A_K06

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Basic definitions and theorems of matrices. C01, C02, C03 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
2 TK02 Vector Spaces C04, C05, C06 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
2 TK03 Inner product spaces C07, C08, C09 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
2 TK04 Eigenvalues and eigenvectors C10, C11, C12, C13 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
2 TK05 Linear transformations C14, C15 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 2)

Przygotowanie do ćwiczeń: 10.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Dokończenia/studiowanie zadań: 5.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 2)
Zaliczenie
(sem. 2)
Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Ćwiczenia/Lektorat Ocena z ćwiczeń jest średnią ocen z odpowiedzi ustnych i pisemnych prac kontrolnych.
Ocena końcowa Ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie