tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Matematyka wyższa po angielsku I

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Nazwa kierunku studiów: Matematyka

Obszar kształcenia: nauki ścisłe

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: zastosowania matematyki w ekonomii

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: magister

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Analizy Nieliniowej

Kod zajęć: 4053

Status zajęć: obowiązkowy dla programu zastosowania matematyki w ekonomii

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / C45 / 3 ECTS / Z

Język wykładowy: angielski

Imię i nazwisko koordynatora: prof. dr hab. Józef Banaś

Dane kontaktowe koordynatora: budynek L-27, pokój 5, tel. 17 8651496, jbanas@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: w terminach podanych w harmonogramie pracy jednostki.

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie z terminologią specjalistyczną (elementy matematyki wyższej).

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Zajęcia prowadzone w języku angielskim.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. J. Marsden, A. Weinstein, Calculus, Springer-Verlag, New York, Berlin, Heidelberg, Tokyo., 1985
  2. A.D. Polyanin, A.V. Manzhirov, Mathematics for engineers and scientists, Chapman & Hall/CRC Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New York., 2007

Literatura uzupełniająca

  1. L.A. Chang, Handbook for spoken mathematics, The Regents of the University of California., 1983
  2. R.J. Harshbarger, J.J. Reynolds, Calculus with applications, D. C. Heath & Co, Lexington., 1993
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student spełnia wymagania formalne określone w regulaminie studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość podstawowych pojęć matematycznych poznanych w trakcie studiów pierwszego stopnia.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Posiadanie umiejętności wymaganych do zaliczenia przedmiotów realizowanych w trakcie studiów pierwszego stopnia.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność samodzielnego poszerzania swojej wiedzy.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. zna angielską terminologię w matematyce (podstawowe działania matematyczne, terminologia angielska w zakresie rachunku różniczkowego, całkowego, algebry i geometrii euklidesowej) ćwiczenia zaliczenie cz. ustna K_W13+
K_K01+
K_K04+
P7S_KK
P7S_KO
P7S_KR
P7S_UK
P7S_WK
02. potrafi przeczytać i rozumie naukowy tekst matematyczny w języku angielskim ćwiczenia zaliczenie cz. ustna K_W13+
K_K06+++
P7S_KK
P7S_KR
P7S_UK
P7S_WK
03. potrafi przetłumaczyć na język angielski prosty tekst matematyczny ćwiczenia zaliczenie cz. ustna K_W13+
K_U02++
K_K07+
P7S_KK
P7S_KO
P7S_KR
P7S_UK
P7S_UO
P7S_UW
P7S_WK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Elementary functions. C01-C03 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK02 Equalities and inequalities, arithmetic operations, absolute value. C04-C06 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK03 Relations, equivalence relations, ordering relations. C07-C09 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK04 Functions, injection, surjection, bijection. Inverse function. C10-C12 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK05 Euclidean geometry of the plane: angles (acute, obtuse, right), triangle, rectangle, polygon, circle. C13-C18 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK06 Polynomials and algebraic equations. C19-C21 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK07 Matrices and determinants. C22-C24 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK08 Sequences, limit of a sequence. C25-C27 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK09 Consistency condition for a linear system, finding solutions of a system of linear equations. C28-C30 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK10 Limit of a function, asymptotes, continuous functions. C31-C33 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK11 Differential calculus for functions of a single variable, differentiation rules, theorems about differentiable functions, L’Hospital rule. C34-C36 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK12 Higher-order derivatives and differentials, qualitative analysis of functions and construction of graphs. C37-C39 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK13 Integration examples, integration of rational functions, integration of irrational functions. C40-C42 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK14 Ordinary differential equations, first-order differential equations, second-order linear differential equations. C43-C45 MEK01 MEK02 MEK03
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 1)

Przygotowanie do ćwiczeń: 10.00 godz./sem.

Inne: 10.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 45.00 godz./sem.

Dokończenia/studiowanie zadań: 10.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 1)

Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 1)

Przygotowanie do zaliczenia: 10.00 godz./sem.

Zaliczenie ustne: 1.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Ćwiczenia/Lektorat Ocena z ćwiczeń jest średnią ocen z odpowiedzi ustnych.
Ocena końcowa Ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie