tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Repetytorium z matematyki

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Nazwa kierunku studiów: Matematyka

Obszar kształcenia: nauki ścisłe

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: zastosowania matematyki w ekonomii

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: licencjat

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Matematyki Dyskretnej

Kod zajęć: 4033

Status zajęć: obowiązkowy dla programu zastosowania matematyki w ekonomii

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / C30 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr Lucyna Trojnar-Spelina

Dane kontaktowe koordynatora 1: budynek L, pokój 10, tel. 1473, lspelina@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: konsultacje zdalne (Microsoft Teams) poniedziałek, wtorek 9:00-10:30

Imię i nazwisko koordynatora 2: dr Monika Pasławska-Południak

Dane kontaktowe koordynatora 2: budynek L, pokój 12, tel. 1651, mpol@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: konsultacje zdalne( poczta elektroniczna, Microsoft Teams) poniedziałek 8.45-10.15 piątek 8.45-10.15

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Przygotowanie merytoryczne do studiowania na kierunku matematyka.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Zebranie i powtórzenie wiadomości oraz przećwiczenie umiejętności z zakresu szkoły średniej.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. Praca zbiorowa pod redakcją J. Stankiewicza, Matematyka, kurs przygotowawczy dla kandydatów na wyższe uczelnie techniczne, część I, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów., 1993
  2. N. Dróbka, K. Szymański, Zbiór zadań z matematyki dla klasy I i II liceum ogólnokształcącego, WSiP, Warszawa., 1999

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. A. Kiełbasa, Matura z matematyki 2013. Poziom podstawowy i rozszerzony. Cz. I, Wydawnictwo 2000., 2011
  2. A. Kiełbasa, P. Łukasiewicz, Matura z matematyki 2013. Poziom podstawowy i rozszerzony. Cz. II, Wydawnictwo 2000., 2011

Literatura uzupełniająca

  1. A. Śnieżek, P. Tęcza, Zbiór zadań z matematyki, Agencja Poligraficzno-Wydawnicza "SANDRA"., 2006
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student spełnia wymagania formalne określone w regulaminie studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Wiedza z zakresu podstawy programowej liceum

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętności z zakresu podstawy programowej liceum

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Chęć dalszej nauki

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. potrafi rozwiązywać równania i nierówności wielomianowe i wymierne, również z parametrem lub wartością bezwzględną oraz proste równania i nierówności wykładnicze ćwiczenia rachunkowe, ćwiczenia problemowe kolokwium K_W02+
K_W03+
K_W04++
K_W05+++
K_U08++
K_K01+++
P6S_KK
P6S_UW
P6S_WG
P6S_WK
02. potrafi rozwiązywać proste równania i nierówności logarytmiczne, potrafi rysować wykres funkcji liniowej, kwadratowej, homograficznej, logarytmicznej, wykładniczej oraz wykresy funkcji trygonometrycznych i cyklometrycznych oraz poddawać je działaniu translacji ćwiczenia rachunkowe, ćwiczenia problemowe kolokwium K_W02+
K_W03+
K_W04++
K_W05+++
K_U08++
K_K01+++
P6S_KK
P6S_UW
P6S_WG
P6S_WK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Działania na zbiorach. C01 MEK01 MEK02
1 TK02 Funkcja liniowa i kwadratowa. Rozwiązywanie równań i nierówności, również z parametrem. C01-C02 MEK01 MEK02
1 TK03 Wartość bezwzględna; rozwiązywanie równań i nierówności. C03-C04 MEK01 MEK02
1 TK04 Wielomiany i funkcje wymierne. Wzory skróconego mnożenia, schemat Hornera, twierdzenie Bezout. Rozwiązywanie równań i nierówności. C05-C06 MEK01 MEK02
1 TK05 Funkcja wykładnicza i logarytmiczna. Rozwiązywanie równań i nierówności. C08-C10 MEK01 MEK02
1 TK06 Funkcje trygonometryczne i cyklometryczne. Wzory trygonometryczne. Przekształcenia trygonometryczne. Rozwiązywanie równań i nierówności. C11-C13 MEK01 MEK02
1 TK07 Ciągi liczbowe: arytmetyczny i geometryczny. C14 MEK01 MEK02
1 TK08 Kolokwia z materiału zrealizowanego na ćwiczeniach C07,C15 MEK01 MEK02
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 1)

Przygotowanie do ćwiczeń: 6.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 8.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Dokończenia/studiowanie zadań: 6.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 1)

Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 1)

Przygotowanie do zaliczenia: 2.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 4.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Ćwiczenia/Lektorat Na podstawie pozytywnych ocen z dwóch kolokwiów oraz aktywności na zajęciach.
Ocena końcowa Jest identyczna z oceną z ćwiczeń
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie