tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Technologie informacyjne

Cykl kształcenia: 2018/2019

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Mechaniki Konstrukcji

Kod zajęć: 40

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W15 L15 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Bartosz Miller

Dane kontaktowe koordynatora: budynek P, pokój 321, tel. 178651623, bmiller@prz.edu.pl, bartosz.miller@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: zgodnie z aktualnym rozkładem zajęć

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Przygotowanie absolwenta do aktywnego życia i funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym, wykształcenie praktycznych umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz wykorzystania w tym celu narzędzi i technik informatycznych.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Zakres przedmiotu obejmuje zagadnienia dotyczące: użytkowania komputerów, obsługi pakietów biurowych w celu przygotowania dokumentacji technicznej, prowadzenia obliczeń inżynierskich, podstaw grafiki komputerowej, bezpieczeństwa i pozyskiwania informacji w sieci Internet oraz użytkowania poczty elektronicznej.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Robin Williams, Jak składać tekst. PC nie jest maszyną do pisania, Helion., 2003
 2. Robert Chwałowski, Typografia typowej książki, Helion., 2002
 3. The GIMP Help Team, The GIMP documentation, http://docs.gimp.org/., 2014
 4. Michael Gradias, Gimp 2.8. Praktyczne wprowadzenie, Helion., 2015

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. Piotr Nazarko, Wieslaw Bielak, Technologie informacyjne. Materiały pomocnicze dla studentów kierunku architektura i urbanistyka, Oficyna Wydawnicza PRz., 2013
 2. Klaus Gölker, GIMP 2.6 dla fotografików : - techniki cyfrowej obróbki zdjęć : od inspiracji do obrazu, Helion., 2012
 3. Michael J. Hammel, GIMP. Kreatywne techniki dla fotografów i grafików, Helion., 2013

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Aleksander Bremer, Mirosław Sławik, ECDL 7 modułów: kompletny kurs, PTI., 2011
 2. Mirosław Dziewoński, OpenOffice 3.x PL. Oficjalny podręcznik, Helion., 2010

Literatura uzupełniająca

 1. Antoni Diller, LaTex. Wiersz po wierszu, Helion., 2001
 2. Janusz Marian Nowacki, TEXnologia a typografia. Zasady składu z języku polskim, http://poledyt.amu.edu.pl/download/Janusz%20Nowacki.pdf., 1995

Materiały dydaktyczne: http://kmk.w.prz.edu.pl/dydaktyka/architektura/technologie-informacyjne

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na pierwszy semestr studiów pierwszego stopnia

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa znajomość obsługi komputera z systemem operacyjnym z graficznym interfejsem użytkownika. Znajomość podstawowych funkcji pakietu biurowego.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność pracy z myszką, uruchamiania i zamykania programów, zarządzania systemem plików, tworzenia prostych dokumentów tekstowych i prowadzenia podstawowych obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność czytania ze zrozumieniem i samodzielnej pracy z komputerem.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z OEK
01. Zna podstawowe zasady prawidłowego i bezpiecznego korzystania z Internetu. Posiada wiedzę z zakresu zastosowania pakietów do edycji grafiki rastrowej oraz pakietów biurowych w zagadnieniach inżynierskich. Ma podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień społeczeństwa informacyjnego. wykład obserwacja wykonawstwa K_W06++
K_W07++
T1A_W05+
InzA2W07+
02. Potrafi efektywnie wykorzystywać pocztę elektroniczną, Potrafi wykonać podstawowe operacje edycyjne grafiki komputerowej. Potrafi posługiwać się pakietem biurowym na poziome średniozaawansowanym. Laboratorium kolokwium, obserwacja wykonawstwa K_U02++
T1A_U01+
T1A_U02+
T1A_U03+
T1A_U04+
T1A_U05++
T1A_U07++
InzA1U08+
InzA7U15+
InzA8U16+
03. Rozumie konieczność stałego dokształcania się i pogłębiania wiedzy związanej z korzystaniem z Internetu i pakietów biurowych. Szanuje pracę innych ludzi oraz powierzony sprzęt. wykład, laboratorium obserwacja wykonawstwa K_K03++
T1A_K01++
InzA1K02+
T1A_K03+
T1A_K04+
T1A_K05+
InzA2K06+
T1A_K07+
Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Zasady pracy w środowisku sieciowym. W01-W02 MEK01 MEK03
1 TK02 Podstawy edycji plików graficznych W03-W10 MEK01 MEK03
1 TK03 Edytor tekstu (zasady tworzenia czytelnych i eleganckich dokumentów), arkusz kalkulacyjny (zasady wykonywania obliczeń inżynierskich), program do prezentacji (zasady tworzenia i wygłaszania prezentacji publicznych). Podstawy baz danych. W11-W13 MEK01 MEK03
1 TK04 Zasady bezpiecznego wykorzystania sieci rozległej W14-W15 MEK01 MEK03
1 TK05 Praca w sieci i korzystanie z poczty elektronicznej L01-L02 MEK02 MEK03
1 TK06 Praca z edytorem tekstu, w tym przygotowywanie dużych dokumentów Wykonywanie obliczeń inżynierskich w arkuszu kalkulacyjnym, Podstawy edycji rastrowych plików graficznych. L03-L15 MEK02 MEK03
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 1)

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 1.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 1)

Przygotowanie do kolokwium: 3.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Inne: 15.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 1)

Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 1)

Przygotowanie do zaliczenia: 2.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Ocena końcowa z wykładu odpowiada ocenie uzyskanej z kolokwium z wiadomości teoretycznych (jeżeli będzie przeprowadzone).
Laboratorium Ocena końcowa z laboratorium odpowiada ocenie z kolokwium z programu graficznego, maksymalnie to 4.5 (+db), Wykonanie dodatkowego zadania (prezentacja wygłaszana na wykładzie, kolokwium z pakietu biurowego) podnosi ocenę z laboratorium odpowiednio o pół stopnia (prezentacja) lub cały stopień (kolokwium).
Ocena końcowa Ocena końcowa jest średnią ocen z wykładu i laboratorium (jeżeli było przeprowadzone kolokwium z wiadomości teoretycznych) lub oceną z laboratorium (jeżeli kolokwium na wykładzie nie było przeprowadzone).
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: tak

Dostępne materiały: Pomoc wbudowana w wykorzystywane oprogramowanie.

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie