logo
Karta przedmiotu
logo

Technologie informacyjne

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2023/2024

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Mechaniki Konstrukcji

Kod zajęć: 40

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W15 L15 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Dominika Ziaja

Terminy konsultacji koordynatora: zgodnie z rozkładem na stronie domowej dziaja.v.prz.edu.pl

semestr 1: dr inż. Mateusz Rajchel , termin konsultacji zgodnie z rozkładem na stronie domowej mrajchel.v.prz.edu.pl

semestr 1: mgr inż. Łukasz Szyszka , termin konsultacji zgodnie z rozkładem na stronie domowej lszyszka.v.prz.edu.pl

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Przygotowanie absolwenta do aktywnego życia i funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym, wykształcenie praktycznych umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz wykorzystania w tym celu narzędzi i technik informatycznych.

Ogólne informacje o zajęciach: Zakres przedmiotu obejmuje zagadnienia dotyczące: użytkowania komputerów, obsługi pakietów biurowych w celu przygotowania dokumentacji technicznej, podstaw grafiki komputerowej, bezpieczeństwa i pozyskiwania informacji w sieci Internet, użytkowania poczty elektronicznej oraz podstaw posługiwania się programem REVIT jako narzędziem wymiany informacji pomiędzy architektem, konstruktorem oraz pracownikami innych specjalności budowlanych.

Materiały dydaktyczne: http://e-learning.prz.edu.pl/course/view.php?id=3544

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Robin Williams Jak składać tekst. PC nie jest maszyną do pisania Helion. 2003
2 Robert Chwałowski Typografia typowej książki Helion. 2002
3 The GIMP Help Team The GIMP User Manual http://docs.gimp.org/. 2020
4 Michael Gradias Gimp 2.8. Praktyczne wprowadzenie Helion. 2015
5 Autodesk Help Revit Fundamentals https://knowledge.autodesk.com/support/revit/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/ENU/Revit-GetStarted/files/GUID-03565843-BB48-4707-B54C-39D6E8E51880-htm.html?v=2021. 2021
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Piotr Nazarko, Wieslaw Bielak Technologie informacyjne. Materiały pomocnicze dla studentów kierunku architektura i urbanistyka Oficyna Wydawnicza PRz. 2013
2 Klaus Gölker GIMP 2.6 dla fotografików : - techniki cyfrowej obróbki zdjęć : od inspiracji do obrazu Helion. 2012
3 Michael J. Hammel GIMP. Kreatywne techniki dla fotografów i grafików Helion. 2013
4 Autodesk Help Revit Fundamentals https://knowledge.autodesk.com/support/revit/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/ENU/Revit-GetStarted/files/GUID-03565843-BB48-4707-B54C-39D6E8E51880-htm.html?v=2021. 2021
5 The GIMP Help Team The GIMP User Manual http://docs.gimp.org/. 2020
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Aleksander Bremer, Mirosław Sławik ECDL 7 modułów: kompletny kurs PTI. 2011
2 Mirosław Dziewoński OpenOffice 3.x PL. Oficjalny podręcznik Helion. 2010

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na pierwszy semestr studiów pierwszego stopnia

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa znajomość obsługi komputera z systemem operacyjnym z graficznym interfejsem użytkownika. Znajomość podstawowych funkcji pakietu biurowego.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność pracy z myszką, uruchamiania i zamykania programów, zarządzania systemem plików, tworzenia prostych dokumentów tekstowych i prowadzenia podstawowych obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność czytania ze zrozumieniem i samodzielnej pracy z komputerem.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 B.W8. zna i rozumie rolę i zastosowanie grafiki, rysunku i malarstwa oraz technologii informacyjnych w procesie projektowania architektonicznego i urbanistycznego wykład referat pisemny K_W02++
P6S_WG
02 B.U3. potrafi posługiwać się właściwie dobranymi symulacjami komputerowymi, analizami i technologiami informacyjnymi, wspomagającymi projektowanie architektoniczne i urbanistyczne laboratorium referat pisemny, plakat, obserwacja wykonawstwa K_U04++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
03 B.S2. jest gotów do rzetelnej samooceny, formułowania konstruktywnej krytyki dotyczącej działań architektonicznych i urbanistycznych wykład, laboratorium referat pisemny, obserwacja wykonawstwa K_K04++
P6S_KK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Zasady pracy w środowisku sieciowym. W01-W02 MEK01
1 TK02 Zasady bezpiecznego wykorzystania sieci rozległej; pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystania materiałów pozyskanych z sieci W03-W04 MEK01 MEK03
1 TK03 Podstawy edycji plików tekstowych W05-W06 MEK01
1 TK04 Edytor tekstu (zasady tworzenia czytelnych i eleganckich dokumentów), arkusz kalkulacyjny (zasady wykonywania obliczeń inżynierskich), program do prezentacji (zasady tworzenia i wygłaszania prezentacji publicznych). W07-W08 MEK01 MEK03
1 TK05 Grafika bitmapowa i wektorowa W09-W10 MEK01 MEK02
1 TK06 Narzędzia do modelowania informacji o budynku (BIM) W11-W15 MEK01 MEK03
1 TK07 Praca w sieci i korzystanie z poczty elektronicznej L01-L02 MEK02
1 TK08 Praca z edytorem tekstu, w tym przygotowywanie dużych dokumentów. L03-L06 MEK02 MEK03
1 TK09 Podstawy edycji rastrowych plików graficznych L07-L10 MEK01 MEK02
1 TK10 Narzędzia do modelowania informacji o budynku (BIM) - podstawy programu REVIT L11-L15 MEK02 MEK03

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 1) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 1.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 1.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 1) Przygotowanie do laboratorium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 18.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 1) Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 1) Przygotowanie do zaliczenia: 2.00 godz./sem.
Zaliczenie ustne: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Wykład uważa się za zaliczony, jeśli przedłożony przez studenta do weryfikacji referat pisemny jest zgodny z zasadami przedstawianymi w trakcie wykładów.
Laboratorium Ocena końcowa z laboratorium jest zależna od wykonanych przez studenta zadań. Ocenę 3,0 (dst) otrzymuje student, który w należyty sposób opracował zadanie z edytora tekstu. Ocenę 3,5 (+dst) lub 4,0 (db) uzyskuje student, który spełnił wymagania na ocenę 3,0 (dst) i dodatkowo wykonał na odpowiednim poziomie zadanie z programu GIMP. Zamiast zadania z programu GIMP możliwe jest wykonanie prezentacji multimedialnej i jej wygłoszenie w trakcie wykładu (szczegółowe wytyczne i termin wygłoszenia określa wykładowca). Ocenę 4,5 (+db) oraz 5,0 (bdb) może otrzymać student, który spełnił wymagania na ocenę 4,0 (db) i dodatkowo, na odpowiednim poziomie, wykonał projekt z programu REVIT.
Ocena końcowa Ocena końcowa jest równa ocenie uzyskanej z laboratoriów.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : tak

Dostępne materiały : Pomoc wbudowana w wykorzystywane oprogramowanie.

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie