tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Systemy operacyjne LINUX i QNX

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Nazwa kierunku studiów: Informatyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: AA - inżynieria systemów informatycznych, S - systemy i sieci komputerowe, TT - informatyka w przedsiębiorstwie

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Informatyki i Automatyki

Kod zajęć: 394

Status zajęć: obowiązkowy dla specjalności AA - inżynieria systemów informatycznych

Układ zajęć w planie studiów: sem: 5 / W25 L15 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr inż. Bartosz Trybus

Dane kontaktowe koordynatora 1: budynek D, pokój 202D, tel. 1685, btrybus@prz.edu.pl, btrybus@kia.prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: informacja na stronie KIiA: https://office.kia.prz.edu.pl

Imię i nazwisko koordynatora 2: dr inż. Grzegorz Dec

Dane kontaktowe koordynatora 2: budynek D, pokój 108, tel. 17-865-1486, gdec@prz.edu.pl, grzegorz.dec@kia.prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: informacja na stronie KIiA: https://office.kia.prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Student powinien pozyskać niezbędną wiedzę teoretyczną związaną z przedmiotem nauczania oraz praktyczną umiejętność posługiwania się systemami operacyjnymi Linux i QNX.

Ogólne informacje o zajęciach:

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Silberschatz A., Galvin P., Silberschatz A., Galvin P., Podstawy systemów operacyjnych, WNT., 2006
 2. Łukasz Sosna, Linux. Komendy i polecenia. Wydanie V, Helion ., 2018
 3. Dennis Matotek, James Turnbull, Peter Lieverdink, Linux. Profesjonalne administrowanie systemem. Wydanie II, Helion., 2018
 4. Ułasiewicz J., Systemy czasu rzeczywistego QNX6 Neutrino, BTC., 2007
 5. Marie Doleželová i inni, RHEL 7 System Administrator's Guide, Red Hat, Inc.., 2018
 6. Mirek Jahoda i inni, RHEL 7 Security Guide, Red Hat, Inc.., 2018

Literatura uzupełniająca

 1. Arthur L. J., Burns T., Unix. Programowanie w shellu., MIKOM., 1998

Materiały dydaktyczne: materialy.prz-rzeszow.pl

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student zarejestrowany na semestr 5

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student powinien posiadać podstawową wiedzę z systemów operacyjnych

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Student powinien sprawnie używać systemu operacyjnego.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: szacunek do innych, odpowiedzialność, komunikacja, produktywność

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Zna procedurę startu systemu i usług systemowych, umie konfigurować usługi, ustawienia narodowe, umie zarządzać magazynami danych. wykład, laboratorium zaliczenie cz. praktyczna K_W08+
K_W21++
K_U26+
P6S_UW
P6S_WG
02. Zna cechy systemów operacyjnych czasu rzeczywistego ze szczególnym uwzględnieniem systemu QNX, standard POSIX oraz architekturę mikrojądra wykład, wykład interaktywny, laboratorium zaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. praktyczna K_W06+
K_W09+
K_K03++
P6S_KO
P6S_WG
03. W systemie operacyjnym Linux umie zarządzać pakietami oprogramowania oraz umie konfigurować system graficzny i aplikacje graficzne. wykład, laboratorium problemowe zaliczenie cz. praktyczna K_U05+
K_U07+
K_U27+++
P6S_UK
P6S_UW
04. Potrafi tworzyć aplikacje pracujące pod kontrolą systemu operacyjnego czasu rzeczywistego z wykorzystaniem mechanizmów systemowych do komunikacji i synchronizacji procesów. wykład, laboratorium zaliczenie cz. praktyczna K_U14+++
K_U22+++
K_K01+
P6S_KK
P6S_UU
P6S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
5 TK01 Procedura startu systemu. Ustawienia narodowe. Zarządzanie pamięcią zewnętrzną. Pakiety oprogramowania. System graficzny Xorg. Moduy PAM. Sieciowe systemy plików i zdalny dostęp. Użytkownicy i grupy. W01-W10, L01-L04 MEK01 MEK03
5 TK02 Systemy operacyjne czasu rzeczywistego. Cechy, wymagania. Podobieństwa i różnice systemów operacyjnych czasu rzeczywistego i zwykłych. Standard POSIX. System operacyjny QNX. Architektura mikrojądra. Przegląd innych systemów operacyjnych czasu rzeczywistego: VxWorks, Windows CE .NET, RTLinux, FreeRTOS. W11-W15, L05-L07 MEK02 MEK04
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 5)

Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 25.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 5)

Przygotowanie do laboratorium: 5.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 5.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 5)
Zaliczenie
(sem. 5)

Przygotowanie do zaliczenia: 6.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 4.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Kolokwium na ostatnich zajęciach
Laboratorium Na podstawie krótkich sprawdzianów, w czasie każdych zajęć
Ocena końcowa Średnia ocen z wykładu i laboratorium
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. D. Atzeni; A. Carreras-Coch; G. Dec; D. Mazzei; M. Mądziel; L. Pappa; Ł. Paśko; X. Solé-Beteta; D. Stadnicka; C. Stylios, Plan and Develop Advanced Knowledge and Skills for Future Industrial Employees in the Field of Artificial Intelligence, Internet of Things and Edge Computing, ., 2022
 2. G. Dec; K. Kubiak; D. Stadnicka, Possible Applications of Edge Computing in the Manufacturing Industry-Systematic Literature Review, ., 2022
 3. G. Dec; R. Figliè; D. Mazzei; M. Mądziel; J. Navarro; Ł. Paśko; X. Solé-Beteta; D. Stadnicka; C. Stylios; M. Tyrovolas, Role of Academics in Transferring Knowledge and Skills on Artificial Intelligence, Internet of Things and Edge Computing, ., 2022
 4. J. Sadolewski; B. Trybus, Compiler and virtual machine of a multiplatform control environment, ., 2022
 5. M. Hubacz; J. Sadolewski; B. Trybus, Obsługa typów danych normy PN-EN 61131-3 w architekturze ARM z ograniczeniami dostępu do pamięci, ., 2022
 6. M. Hubacz; S. Kołcz; B. Pawłowicz; M. Salach; B. Trybus, Wykorzystanie identyfikatorów RFID w sterowaniu urządzeń piorących, ., 2022
 7. A. Paszkiewicz; B. Pawłowicz; M. Salach; B. Trybus, Traffic Intersection Lane Control Using Radio Frequency Identification and 5G Communication, ., 2021
 8. B. Pawłowicz; M. Salach; B. Trybus; K. Żak, Monitorowanie ruchu ulicznego z wykorzystaniem chmury obliczeniowej i techniki RFID, ., 2021
 9. G. Dec; A. Majka; T. Rogalski; D. Rzońca; S. Samolej, Regular graph-based free route flight planning approach, ., 2021
 10. G. Dec; G. Drałus; B. Kwiatkowski; D. Mazur, Forecasting Models of Daily Energy Generation by PV Panels Using Fuzzy Logic, ., 2021
 11. M. Hubacz; J. Sadolewski; B. Trybus, Wydajność architektury STM32 w zakresie wykonywania kodu pośredniego dla systemów sterowania, ., 2021
 12. A. Bonci; G. Dec; E. Lorenzoni; M. Pirani; D. Stadnicka, Symbiotic cyber-physical Kanban 4.0: an Approach for SMEs, IEEE., 2020
 13. A. Ostrowska-Dankiewicz; A. Pacana; J. Polaszczyk; B. Trybus, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2019/2020, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2020
 14. B. Pawłowicz; M. Salach; B. Trybus, Infrastructure of RFID-Based Smart City Traffic Control System, Springer., 2020
 15. B. Pawłowicz; M. Salach; B. Trybus, The Infrastructure of RFID-Based Fast Moving Consumer Goods System Using Cloud, Springer., 2020
 16. D. Rzońca; J. Sadolewski; A. Stec; Z. Świder; B. Trybus; L. Trybus, Implementacja środowiska inżynierskiego na przykładzie pakietu CPDev, ., 2020
 17. D. Rzońca; J. Sadolewski; A. Stec; Z. Świder; B. Trybus; L. Trybus, Ship Autopilot Software – A Case Study, Springer., 2020
 18. M. Hubacz; B. Pawłowicz; B. Trybus, Using Multiple RFID Readers in Mobile Robots for Surface Exploration, Springer., 2020
 19. P. Jankowski-Mihułowicz; B. Pawłowicz; M. Salach; B. Trybus, Dynamic RFID Identification in Urban Traffic Management Systems, ., 2020
 20. A. Pacana; M. Szydełko; B. Trybus; J. Woźniak, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2018/2019, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2019
 21. B. Pawłowicz; M. Salach; B. Trybus, Aktywne oznakowanie drogowe oraz system wspomagania pojazdów autonomicznych z wykorzystaniem aktywnego oznakowania drogowego, ., 2019
 22. B. Pawłowicz; M. Salach; B. Trybus, Smart City Traffic Monitoring System Based on 5G Cellular Network, RFID and Machine Learning, Springer., 2019
 23. D. Głowacz-Czerwonka; D. Ożóg; B. Pawłowicz; J. Polaszczyk; J. Stec-Rusiecka; J. Strojny; B. Trybus, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2018/2019, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2019
 24. D. Rzońca; J. Sadolewski; A. Stec; Z. Świder; B. Trybus; L. Trybus, Aneks 5 z dnia 25.04.2019 do Umowy nr NE/01/2012 o współpracy nad rozwojem oprogramowania zawartej w dniu 28.02.2012 ( do umowy licencyjnej na CPDev z Praxis), ., 2019
 25. D. Rzońca; J. Sadolewski; A. Stec; Z. Świder; B. Trybus; L. Trybus, Agreement no. NR-644-5/2019 on cooperation in software development, concluded on December 3, 2019, ., 2019
 26. D. Rzońca; J. Sadolewski; A. Stec; Z. Świder; B. Trybus; L. Trybus, Developing a Multiplatform Control Environment, ., 2019
 27. G. Dec; D. Mazur; D. Rzońca, Urządzenie zabezpieczające powierzchnie płaskie, zwłaszcza powierzchnie paneli fotowoltaicznych, ., 2019
 28. M. Hubacz; D. Klepacki; K. Kuryło; B. Pawłowicz; W. Sabat; B. Trybus, Analysis of Electromagnetic Disturbances Generated by an Autonomous RFID-Based Navigation Robot, ., 2019
 29. B. Trybus; M. Wietecha, Control Software Development Methodology for Programmable Sawmill Appliances, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG., 2018
 30. D. Gębarowski; H. Hall; B. Trybus, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2017/2018, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2018
 31. D. Rzońca; A. Stec; B. Trybus, Control Program Development in CPDev Using SFC Language, HMI and Runtime Environment, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG., 2018
 32. G. Dec; G. Drałus; D. Mazur, One day ahead forecasting of energy generating in photovoltaic systems, ., 2018
 33. K. Kuryło; B. Pawłowicz; M. Salach; B. Trybus, Application of RFID Technology and Cloud Computing in Car Park Management System, ., 2018
 34. K. Osieczko; A. Pacana; B. Trybus, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2017/2018, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2018
 35. M. Hubacz; B. Pawłowicz; B. Trybus, Exploring a Surface Using RFID Grid and Group of Mobile Robots, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG., 2018
 36. R. Dankiewicz; D. Głowacz-Czerwonka; A. Ostrowska-Dankiewicz; B. Pawłowicz; P. Pędrak; M. Ruszel; M. Szydełko; B. Trybus; H. Wachta; M. Wroński, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2017/2018, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2018
 37. B. Trybus; L. Trybus, Tryb konfiguracji pewnego rozproszonego systemu sterowania, POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE., 2017
 38. D. Rzońca; A. Stec; B. Trybus, Wykorzystanie języka SFC pakietu CPDev w procesach sterowania sekwencyjnego, POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE., 2017
 39. D. Rzońca; J. Sadolewski; A. Stec; Z. Świder; B. Trybus; L. Trybus, CPDev engineering environment for control programming, Springer., 2017
 40. D. Rzońca; J. Sadolewski; A. Stec; Z. Świder; B. Trybus; L. Trybus, LD Graphic Editor Implemented in CPDev Engineering Environment, Springer., 2017
 41. G. Dec; P. Woźniak, Usługa ORM typu REST - model i implementacja, POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE., 2017
 42. M. Kut; B. Pawłowicz; B. Trybus, Cloud-based Vehicle Managing System, POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE., 2017
 43. P. Bełch; A. Pacana; M. Szydełko; B. Trybus; S. Wyderka, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2016/2017, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2017