tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Projektowanie układów osadniczych

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Urbanistyki i Architektury

Kod zajęć: 39

Status zajęć: wybierany dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 8 / W15 P30 / 3 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. arch. prof. PRz Anna Sikora

Dane kontaktowe koordynatora: budynek V, pokój V/A-229, tel. 17 865 1049, sikora@prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Studenci zapoznają się z problematyką dotyczącą: strategii rozwoju gminy i województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, systemem planowania przestrzennego, podstawami prawnymi planowania regionalnego, planowania miejscowego, oraz zagadnieniami planowania w odniesieniu do procesu inwestycyjnego. Poznają narzędzia prawne planowania przestrzennego: plan miejscowy oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Poznają tryb formalno-prawny sporządzania opracowań przestrzennych i dokumentacji planistycznej.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Podstawowe zagadnienia planowania przestrzennego, charakter jego struktury na tle podziału administracyjnego kraju. Zakres i skale opracowań planistycznych, przykładowe modele rozwojowe układów osiedleńczych na tle zagadnień dot. studiów i planów.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Borsa M.,Buczek G.,Jaroszyński K.,Korzeń J.,Lasocki M.,Świetlik M.,Szelińska E., Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przesztrzennym, przepisy - omówienia - komentarze, Urbanista, Warszawa., 2003
 2. Domański R., Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa., 2002
 3. Domański R., Podstawy planowania przestrzennego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe Poznań-Warszawa., 1989
 4. Kisowski M. , Regionalny model zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Polski a strategie rozwoju Województw, Uniwersytet Gdański, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk-Poznań., 2003
 5. Losch A., Gospodarka przestrzenna, teroria lokalizacji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa., 1961
 6. Malisz B., Podstawy gospodarki i polityki przestrzennej , Ossolineum., 1984
 7. Malisz B., Zarys teorii kształtowania układów osiedleńczych, Arkady Warszawa., 1981
 8. Ostrowski W., Zespoły zabytkowe a urbanistyka, Arkady Warszawa., 1980
 9. Szponar A., Fizjografia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa., 2003
 10. Dąbrowski L.T., Projektowanie regionalne - Regionalne plany zagospodarowania przeszrtrzennego, PWN Warszawa., 1977

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. Christopher A., Język wzorców, .,

Literatura uzupełniająca

 1. , Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U.2003.80.717 z późn. zm..,
 2. , Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań, Dz. U.03. 165.1588, z późn. zm..,
 3. , Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa st, Dz.U.03. 165.1589, z późn. zm..,

Materiały dydaktyczne: Mapy Topograficzne Polski (rejon Reszowa) 1 : 50000

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Status studenta Politechniki Rzeszowskiej

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student rozumie zakres i metody opracowania planów zagospodarowania przestrzennego jako podstawy prawnej rozwoju i przebudowy organizmów przestrzennych oraz narzędzi kształtowania ładu przestrzennego.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Posiada umiejętności sporządzania opracowań planistycznych w charakterystycznych skalach i konwencjach graficznych.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Posiada umiejętność odczytania i oceny zamierzeń przestrzenno-społecznych zawartych w opracowaniach o charakterze studialnym i planistycznym.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. A.W2. zna i rozumie projektowanie urbanistyczne w zakresie realizacji prostych zadań, w szczególności: niewielkich zespołów zabudowy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań i powiązań, a także prognozowanie procesów przekształceń struktury osadniczej miast i wsi wykład egzamin cz. pisemna K_W02++
K_W03+++
K_W05++
K_W07+++
K_W11++
K_W12++
K_W13+++
P6S_WG
P6S_WK
02. A.W3. zna i rozumie zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie koniecznym do projektowania architektonicznego wykład egzamin cz. pisemna K_W03+++
K_W08++
P6S_WK
03. A.W4. zna i rozumie zasady projektowania uniwersalnego, w tym ideę projektowania przestrzeni i budynków dostępnych dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami, w arch., urb. i planowaniu przestrzennym, oraz zasady ergonomii, w tym parametry ergonomiczne niezbędne do zapewnienia pełnej funkcjonalności projektowanej przestrzeni i obiektów dla wszystkich użytkowników wykład egzamin cz. pisemna K_W03+++
P6S_WK
04. A.U2. potrafi zaprojektować prosty zespół urbanistyczny projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U02+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
05. A.U3. potrafi sporządzać opracowania planistyczne dotyczące zagospodarowania przestrzennego i interpretować je w zakresie koniecznym do projektowania w skali urbanistycznej i architektonicznej projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U03+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
06. A.U4. potrafi dokonać krytycznej analizy uwarunkowań, w tym waloryzacji stanu zagospodarowania terenu i zabudowy projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
07. A.U5. potrafi myśleć i działać w sposób twórczy, wykorzystując umiejętności warsztatowe niezbędne do utrzymania i poszerzania zdolności realizowania koncepcji artystycznych w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
08. A.U6. potrafi integrować informacje pozyskane z różnych źródeł, dokonywać ich interpretacji i krytycznej analizy projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
09. A.U7. potrafi porozumieć się przy użyciu różnych technik i narzędzi w środowisku zawodowym właściwym dla projektowania architektonicznego i urbanistycznego projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U03+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
10. A.U9. potrafi wdrażać zasady i wytyczne projektowania uniwersalnego w architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U02+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
11. A.S1. jest gotów do samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania prostych problemów projektowych projekt obserwacja wykonawstwa K_K01+++
K_K02+++
K_K04+++
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR
12. A.S2. jest gotów do brania odpowiedzialności za kształtowanie środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego, w tym za zachowanie dziedzictwa regionu, kraju i Europy projekt obserwacja wykonawstwa K_K01+++
K_K02+++
K_K03+++
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
8 TK01 Planowanie przestrzenne, szczeble planowania przestrzennego, ład przestrzenny, opracowania planistyczne, planowanie regionalne, planowanie miejscowe, strategia, studium, zagadnienia proceduralne dot. sporządzania i zatwierdzania planów. Modele rozwojowe układów osadniczych. Podstawy modelowe kształtowania przestrzeni. Uwarunkowania rozwoju, kierunki rozwoju. Plan a projekt. W01-10 MEK01 MEK02 MEK03
8 TK02 Modele statyczne i dynamiczne układów osadniczych na tle powiązań i systemów komunikacyjnych. Zagadnienia komunikacyjne na tle zjawisk urbanistycznych, Zagadnienia i elementy komunikacyjne związane z różnego typu przemieszczeniami. Wpływ założeń komunikacyjnych na skalę i kształt układów urbanistycznych.(Miasto dla ludzi a nie samochodów). W11-15 MEK01 MEK02 MEK03
8 TK03 Koncepcja urbanistyczna małej jednostki strukturalnej lokowanej na surowym korzeniu P01-10 MEK04 MEK06 MEK07 MEK09 MEK10
8 TK04 Zapis tekstowy uchwały SUIKZP i MPZP wraz z załacznikiem graficznym. Bilans terenu, wskaźniki wskaźniki urbanistyczne. Poszerzony aspekt prawny. P11-24 MEK05 MEK06 MEK08 MEK09 MEK10 MEK11 MEK12
8 TK05 Zapis tekstowy decyzji administracyjnej o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu (decyzji o warunkach zabudowy) wraz z załącznikiem graficznym. Analiza urbanistyczna, wskaźniki urbanistyczne. Poszerzony aspekt prawny. P25-30 MEK04 MEK05 MEK06 MEK08 MEK09 MEK10 MEK11 MEK12
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 8)

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.

Projekt/Seminarium
(sem. 8)

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem..

Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 25.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 8)

Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.

Egzamin
(sem. 8)

Przygotowanie do egzaminu: 6.00 godz./sem.

Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Egzamin pisemny
Projekt/Seminarium Ocena projektu
Ocena końcowa średnia arytmetyczna oceny z projektu i egzaminu
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. A. Sikora, Rzeszów as an example of a ‘new town’ tailored for the modern era, ., 2021
 2. J. Figurska-Dudek; A. Martyka; A. Sikora, Architektura i urbanistyka jako czynnik mobilizujacy mieszkańców do aktywności fizycznej - wybrane problemy, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2021
 3. J. Figurska-Dudek; A. Martyka; A. Sikora, Jedno miasto - dwa modele rozwoju przestrzennego. Przypadek Rzeszowa, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2021
 4. M. Górka; W. Kokoszka; A. Leśniak; P. Ochab; A. Sikora; I. Skrzypczak, Interlaboratory Comparative Tests in Ready-Mixed Concrete Quality Assessment, ., 2021
 5. M. Piekarski; A. Rybka; A. Sikora, Miasto 2.0: człowiek, przestrzeń, transformacja, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2021
 6. A. Sikora, Dom w "mieście-osiedlu", ., 2019
 7. A. Sikora, Heritage of the Polish Central Industrial District - New Cities, ., 2019
 8. A. Sikora, Multi-family residential development in the landscape of the small city, ., 2019
 9. A. Sikora, Possibilities for Creating Public Spaces in a Small Town: Case Study, ., 2019
 10. P. Deroń; A. Sikora, Post-Mining Land Use for the Function of Geotourism and Spa, ., 2019
 11. A. Sikora, Atrakcyjność turystyczna „nowych” miast COP – na przykładzie Nowej Dęby, Uniwersytet Rzeszowski., 2018
 12. A. Sikora, Crisis phenomena in "citi-district", ., 2018
 13. A. Sikora, Członkostwo w Radzie naukowej do spraw koncepcji zmiany granic miasta Rzeszowa, ., 2018
 14. A. Sikora, The development of small settlements in the industrial plant - city model - based on the examples of Nowa Dęba and Nowa Sarzyna, ., 2018
 15. M. Sęp; A. Sikora, Dynamika przekształceń struktury miejskiej Tarnobrzega, Uniwersytet Rzeszowski., 2018
 16. M. Sęp; A. Sikora, The validity of the BDOT10k database on the example of the town of Tarnobrzeg, ., 2018
 17. H. Hrehorowicz-Gaber; A. Sikora, Przekształcenia nowych terytoriów miejskich na przykładzie Rzeszowa, ., 2017