tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Projektowanie osadnictwa wiejskiego

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Urbanistyki i Architektury

Kod zajęć: 37

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 4 / W15 P30 / 4 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Janusz Pełczyński

Dane kontaktowe koordynatora: budynek V, pokój V/A-126, tel. 17 865 1691, jpe@prz.edu.pl

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 4: dr inż. arch. Joanna Dudek

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zdobycie umiejętności projektowania w zakresie osadnictwa wiejskiego i zabudowy wsi.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Moduł kształcenia służy przekazaniu podstawowej wiedzy na temat osadnictwa wiejskiego mającej praktyczne zastosowanie w projektowaniu architektonicznym. W ramach modułu istnieją treści do wyboru: wybór elementu, zjawiska lub lokalizacji wykorzystywanych w projekcie

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Chowaniec M., Budownictwo zagrodowe, PK, Kraków ., 1991
 2. Czerwiński T., Budownictwo ludowe w Polsce, Sport i Turystyka - MUZA SA., 2006
 3. Thumens W., Zarys planowania osiedli wiejskich, PWSZ., 1973
 4. Tłoczek I., Polskie budownictwo drewniane, Zakład Narodowy im. Ossolińskich., 1980
 5. Wiśniewska M., Osadnictwo wiejskie, Wyd. PW., 2007
 6. Witebski Z., Budownictwo rolnicze T 1 i 2, Poradnik inżyniera i technika budowlanego, Arkady., 1982

Literatura uzupełniająca

 1. Borcz Z. , Infrastruktura terenów wiejskich , Wydaw. Akademii Rolniczej we Wrocławiu., 2000
 2. Czarnecki W., Podstawy ruralistyki z elementami budownictwa wiejskiego , Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku., 2004
 3. Dreszer W. , Sztuka projektowania krajobrazu, ASP w Poznaniu., 2007
 4. Górnisiewicz B. , Geneza, rozwój i prognozowanie wiejskich układów osadniczych : pomoc dydaktyczna, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki., 1999
 5. Górnisiewicz B. , Uwagi na temat zasad kształtowania architektury wiejskiej : pomoc dydaktyczna, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki., 1999
 6. Leonard J. , Budownictwo wiejskie , Wydaw. SGGW., 1993
 7. Radwan-Dębski R., Planowanie przestrzenne budownictwa wiejskiego, PŁ, Łódź ., 1991
 8. Wieczorkiewicz W., Moja chata , Arkady., 1995
 9. Zaniewska H., Pawłat-Zawrzykraj A., Gloza-Musiał H., Zagospodarowanie przestrzenne i zabudowa wsi, Wydaw. SGGW., 2000
 10. Chowaniec M., Rzymowski A., Ruralistyka – planowanie obszarów rolniczych i budownictwa wiejskiego, Warszawa, Arkady., 1972
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Status studenta Politechniki Rzeszowskiej

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość podstaw projektowania architektonicznego, architektury krajobrazu, konstrukcji, budownictwa ogólnego

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: umiejętności w zakresie projektowania budynków mieszkalnych oraz ich otoczenia

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: świadomość roli architekta w tworzeniu środowiska zbudowanego, w umiejętność pracy w zespole

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. A.W1. zna i rozumie projektowanie architektoniczne w zakresie realizacji prostych zadań, w szczególności: prostych obiektów uwzględniających podstawowe potrzeby użytkowników, zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, obiektów usługowych w zespołach zabudowy mieszkaniowej, obiektów użyteczności publicznej w otwartym krajobrazie lub w środowisku miejskim wykład egzamin cz. pisemna K_W01+++
K_W02+++
K_W03+++
K_W05+++
K_W07+++
K_W10+++
K_W12+++
K_W13+++
K_W14+++
P6S_WG
P6S_WK
02. A.W2. zna i rozumie projektowanie urbanistyczne w zakresie realizacji prostych zadań, w szczególności: niewielkich zespołów zabudowy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań i powiązań, a także prognozowanie procesów przekształceń struktury osadniczej miast i wsi wykład egzamin cz. pisemna K_W01+++
K_W02+++
K_W03+++
K_W05+++
K_W07+++
K_W10+++
K_W12+++
K_W13+++
K_W14+++
P6S_WG
P6S_WK
03. A.W4. zna i rozumie zasady projektowania uniwersalnego, w tym ideę projektowania przestrzeni i budynków dostępnych dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami, w arch., urb. i planowaniu przestrzennym, oraz zasady ergonomii, w tym parametry ergonomiczne niezbędne do zapewnienia pełnej funkcjonalności projektowanej przestrzeni i obiektów dla wszystkich użytkowników wykład egzamin cz. pisemna K_W02+++
K_W03+++
K_W05+++
K_W07+++
P6S_WG
P6S_WK
04. A.U1. potrafi zaprojektować obiekt architektoniczny, kreując i przekształcając przestrzeń tak, aby nadać jej nowe wartości – zgodnie z zadanym programem uwzględniającym wymagania i potrzeby wszystkich użytkowników projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U02+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
05. A.U2. potrafi zaprojektować prosty zespół urbanistyczny projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U02+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
06. A.U4. potrafi dokonać krytycznej analizy uwarunkowań, w tym waloryzacji stanu zagospodarowania terenu i zabudowy projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
07. A.U5. potrafi myśleć i działać w sposób twórczy, wykorzystując umiejętności warsztatowe niezbędne do utrzymania i poszerzania zdolności realizowania koncepcji artystycznych w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U02+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
08. A.U6. potrafi integrować informacje pozyskane z różnych źródeł, dokonywać ich interpretacji i krytycznej analizy projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
09. A.U7. porozumieć się przy użyciu różnych technik i narzędzi w środowisku zawodowym właściwym dla projektowania architektonicznego i urbanistycznego projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U03+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
10. A.U8. potrafi wykonać dokumentację architektoniczno-budowlaną w odpowiednich skalach w nawiązaniu do koncepcyjnego projektu architektonicznego projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U02+++
K_U03+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
11. A.U9. potrafi wdrażać zasady i wytyczne projektowania uniwersalnego w architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U02+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
12. A.S1. jest gotów do samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania prostych problemów projektowych projekt obserwacja wykonawstwa K_K03+++
P6S_KO
13. A.S2. jest gotów do brania odpowiedzialności za kształtowanie środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego, w tym za zachowanie dziedzictwa regionu, kraju i Europy projekt obserwacja wykonawstwa K_K03+++
P6S_KO

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
4 TK01 Zarys rozwoju osadnictwa wiejskiego w ujęciu historycznym. Tradycyjna architektura ludowa, cechy regionalne W01-W03, P01-P04 MEK01 MEK02 MEK03 MEK06 MEK08 MEK13
4 TK02 Przyrodnicze podstawy lokalizacji osadnictwa wiejskiego. Przegląd form osadniczych w środowisku przyrodniczym na tle czynników społeczno-ekonomicznych W04, W05, P05-P08 MEK01 MEK02 MEK03 MEK06 MEK08 MEK13
4 TK03 Sieć osadnicza - typologia funkcjonalna W06, W07, P06-P08 MEK01 MEK02 MEK03 MEK06 MEK08
4 TK04 Siedlisko: definicja, lokalizacja względem osiedla i rozłogu pól. Wielkość, kształt i zagospodarowanie działki siedliskowej. W08, W09, P07-P10 MEK01 MEK02 MEK03 MEK05 MEK06 MEK08 MEK13
4 TK05 Rozplanowanie budynków na działce siedliskowej, Projektowanie domu wiejskiego – strefy użytkowe, układy funkcjonalne. W10, W11, P11-P22 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK07 MEK08 MEK09 MEK10 MEK11 MEK12
4 TK06 Projektowanie budynków inwentarskich W12, W13, P23-P26 MEK01 MEK03 MEK04 MEK07 MEK08 MEK09 MEK10 MEK11 MEK12
4 TK07 Projektowanie budynków i obiektów pomocniczych W14, W15, P27-P30 MEK01 MEK03 MEK04 MEK07 MEK08 MEK09 MEK10 MEK11 MEK12
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 4)

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem.

Projekt/Seminarium
(sem. 4)

Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem..

Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 20.00 godz./sem.

Przygotowanie do prezentacji: 5.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 4)

Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.

Egzamin
(sem. 4)

Przygotowanie do egzaminu: 10.00 godz./sem.

Egzamin pisemny: 1.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład egzamin pisemny
Projekt/Seminarium Elementy składowe oceny zaliczenia: klauzury, przeglądy oraz projekt. Projekty oceniane będą wg następujących kryteriów: Formalne (spełnienie warunków opracowania (terminy, forma); wykonanie pełnego zakresu opracowania), Wartości merytoryczne (oryginalność koncepcji/wartości artystyczne, prawidłowość merytoryczna zastosowanych rozwiązań, czytelność prezentacji i walory opracowania graficznego) i Obrona (umiejętność prezentacji pracy, skuteczność argumentacji przyjętych założeń koncepcyjnych i rozwiązań projektowych)
Ocena końcowa średnia ważona oceny z zaliczenia (0,55) i egzaminu (0,45)
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. J. Pełczyński, Turystyka, rekreacja, ekologia, fotowoltaika jako elementy rozwoju małych miejscowości na przykładzie Błażowej, Czudca, Głogowa Małopolskiego i Sokołowa Małopolskiego, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2019
 2. J. Pełczyński; B. Tomkowicz, Densification of cities as a method of sustainable development, ., 2019