tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Projektowanie architektoniczne wstępne

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej

Kod zajęć: 36

Status zajęć: wybierany dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W30 P60 / 6 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. arch. Cezary Szpytma

Dane kontaktowe koordynatora: budynek P, pokój 221, tel. , cszpytma@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: Termin konsultacji według harmonogramu pracy jednostki

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 1: dr inż. arch. Igor Labuda

semestr 1: mgr inż. arch. Karolina Kozłowska

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Poznanie podstawowych pojęć, metod i zasad projektowania architektonicznego

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Tematyka związana z definicjami architektury i pojęciami związanymi, rolą architekta w procesie projektowym, analizy procesu projektowego jako założenia interdysplinarnego. Konteksty architektury: społeczne, kulturowe, artystyczne, historyczne, ekonomiczne, techniczne.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Broniewski T., Historia architektury dla wszystkich, Ossolineum, Wrocław., 1980
 2. K. Michael Hays, Architecture Theory Since 1968, MIT Press., 1998
 3. Lynch K., Obraz miasta, Archivolta., 2011
 4. Rasmussen S. E., Odczuwanie architektury, Murator., 1999
 5. Zumthor P., Myślenie Architekturą, Karakter., 2010
 6. Gehl J., Miasta dla ludzi, RAM., 2017
 7. Gehl J, Życie między budynkami, RAM., 2013

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. , Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst obowiązujący.,
 2. , Ustawa - Prawo budowlane, tekst obowiązujący.,
 3. , Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, tekst obowiązujący.,
 4. Neufert E., Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady, Warszawa., 1995

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. , archdaily.com, serwis internetowy.,
 2. , dezeen.com, serwis internetowy.,
 3. , ronet.pl, serwis internetowy.,

Literatura uzupełniająca

 1. , Architectural Science Review, Czasopismo.,
 2. , Architektura & Biznes, Czasopismo.,
 3. , Architektura, Czasopismo.,

Materiały dydaktyczne: Dostępne na stronach prowadzących grupy projektowe.

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Status studenta Politechniki Rzeszowskiej

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Wiedza ogólna z zakresu szkoły średniej

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Brak

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Podstawowa umiejętność współpracy w grupie

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. A.W1. zna i rozumie projektowanie architektoniczne w zakresie realizacji prostych zadań, w szczególności: prostych obiektów uwzględniających podstawowe potrzeby użytkowników, zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, obiektów usługowych w zespołach zabudowy mieszkaniowej, obiektów użyteczności publicznej w otwartym krajobrazie lub w środowisku miejskim wykład egzamin cz. pisemna K_W02+++
K_W05+++
K_W09++
K_W12+++
K_W13++
P6S_WG
P6S_WK
02. A.U1. potrafi zaprojektować obiekt architektoniczny, kreując i przekształcając przestrzeń tak, aby nadać jej nowe wartości – zgodnie z zadanym programem uwzględniającym wymagania i potrzeby wszystkich użytkowników projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U02+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
03. A.U5. potrafi myśleć i działać w sposób twórczy, wykorzystując umiejętności warsztatowe niezbędne do utrzymania i poszerzania zdolności realizowania koncepcji artystycznych w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U03+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
04. A.U6. potrafi integrować informacje pozyskane z różnych źródeł, dokonywać ich interpretacji i krytycznej analizy projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
05. A.U7. potrafi porozumieć się przy użyciu różnych technik i narzędzi w środowisku zawodowym właściwym dla projektowania architektonicznego i urbanistycznego projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U03+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
06. A.S1. jest gotów do samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania prostych problemów projektowych projekt obserwacja wykonawstwa K_K02+++
K_K03+++
P6S_KK
P6S_KO

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Czym jest architektura? Jak się uczyć architektury? W01-W02 MEK01
1 TK02 Rozumienie architektury w różnych kontekstach: historycznym, kulturowym, psychologicznym, ekonomicznym, technicznym itd. W03-W04 MEK01
1 TK03 Odczuwanie architektury - architektura zmysłów. W05-W08 MEK01
1 TK04 Zagadnienie kreatywności w kontekście kreacji architektonicznej. W09-W12 MEK01
1 TK05 Sztuka jako kontekst architektury. W13-W16 MEK01
1 TK06 Podstawy opracowania rysunkowego projektów architektonicznych. W17-W18 MEK01
1 TK07 Warstwa symboliczna w architekturze. W19-W20 MEK01
1 TK08 Etyczny wymiar architektury. W21-W24 MEK01
1 TK09 Architektura odpowiedzialna społecznie. W25-W26 MEK01
1 TK10 Ludzki wymiar architektury. W27-W28 MEK01
1 TK11 Definiowanie architektury. W29-W30 MEK01
1 TK12 Interwencja architektoniczna zmieniająca pozytywnie jakość przestrzeni. P01-P30 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06
1 TK13 Projekt obiektu (z zakresu sztuki, małej architektury, architektury krajobrazu, designu) sprzyjającego integracji ludzi. P31-P60 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 1)

Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 20.00 godz./sem.

Projekt/Seminarium
(sem. 1)

Godziny kontaktowe: 60.00 godz./sem..

Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 10.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 1)

Przygotowanie do konsultacji: 4.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.

Egzamin
(sem. 1)

Przygotowanie do egzaminu: 10.00 godz./sem.

Egzamin pisemny: 1.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Egzamin
Projekt/Seminarium Ocena z projektu
Ocena końcowa Ocena końcowa (100%) = ocena z egzaminu (30%) + ocena projektów semestralnych (70%)
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych PAW-zadania_projektowanie.pdf
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. C. Szpytma; M. Szpytma, Modułowy regał wspornikowy, meblowy, ., 2021
 2. C. Szpytma; M. Szpytma, Regał modułowy, ., 2021
 3. C. Szpytma; M. Szpytma, Regał ścienny, ., 2021
 4. C. Szpytma; M. Szpytma, School architecture for primary education in a post-socialist country: a case study of Poland, ., 2021
 5. C. Szpytma; M. Szpytma, System regałowy wspornikowy, ., 2021
 6. C. Szpytma; M. Szpytma, Transformacja zdekapitalizowanych obiektów na tymczasowe przestrzenie pracy. Studium przypadku, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2021
 7. C. Szpytma; M. Szpytma, Mobilna wyspa kuchenna do przygotowywania oraz spożywania posiłków, ., 2020
 8. C. Szpytma; M. Szpytma, Wyspa kuchenna do przygotowywania oraz spożywania posiłków, ., 2020
 9. C. Szpytma; M. Szpytma, Model of 21st century phisical learning environment (MoPLE21), ., 2019
 10. C. Szpytma; M. Szpytma, Mobilna wyspa kuchenna, ., 2018
 11. C. Szpytma; M. Szpytma, Wyspa kuchenna, ., 2018