tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Prawo w procesie inwestycyjnym

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Prawa i Administracji

Kod zajęć: 35

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 8 / W15 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr Bolesław Kurzępa

Dane kontaktowe koordynatora: budynek ARCUS, pokój 213, tel. 17 8651893, bkurzepa@prz.edu.pl, boleslaw_kurzepa@op.pl

Terminy konsultacji koordynatora: czwartek, godz. 15.30 - 16.45

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Głównym celem jest przekazanie studentom podstawowych wiadomości z prawa budowlanego oraz zapoznanie ich z pojęciami z tej dziedziny prawa, które mogą mieć zastosowanie przy podejmowaniu decyzji w sferze architektonicznej

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Celem modułu jest zdobycie przez studentów teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu prawa budowlanego i rozwiązań prawnych przydatnych w pracy przyszłego projektanta. Ważnym aspektem jest wytworzenie u studentów poczucia znaczenia prawa budowlanego w pracy projektanta, a także odpowiedzialności za podejmowane działania w tej sferze zawodowej. Całość kształcenia na module oparta jest o ramy prawne dla tego typu przedsięwzięć i gruntowną analizę wartościowych współczesnych przykładów analogicznych rozwiązań.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

  1. Piotr Saternus: , Leksykon urbanistyki i planowania przestrzennego., Wydawnictwo Bel Studio Warszawa., 2013
  2. Anna Prus, Prawo budowlane, Wydawnictwo Od Nowa., 2019

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. , Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. , Dziennik Ustaw (tekst jednolity), poz. 1202 z późn. zm.., 2018

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. Arkadiusz Despot - Mładanowski, Tomasz Filipowicz, Prawo budowlane. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer., 2018

Literatura uzupełniająca

  1. Kurzępa Bolesław, Prawo budowlane. Komenatrz do ustawy i orzecznictwo, Wydawnictwo TNOiK Toruń., 2008

Materiały dydaktyczne: Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn. DZ.U. z 2018r., poz. 1202 z poźn. zm.)

Inne: brak

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Podstawowa znajomość zasad obowiązujących w architekturze oraz w procesie budowlanym wynikająca z ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Umiejętność rozumienia przepisów zawartych w ustawie Prawo budowlane oraz w rozporządzeniach wydanych na podstawie tej ustawy, a także znajomość celów i funkcji tych regulacji prawnych

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność zastosowania przepisów z zakresu prawa budowlanego przy sporządzaniu prostych pism (dokumentów) z tej dziedziny

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność rozumienia i zastosowania w praktyce poznanych regulacji prawnych, a także podejmowania pracy indywidualnej i zespołowe, jak również umiejętność argumentacji i podejmowania dyskusji.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. B.W5. zna i rozumie problematykę budownictwa, technologii i instalacji budowlanych, konstrukcji i fizyki budowli, obejmującą kluczowe zagadnienia w projektowaniu architektonicznym, urbanistycznym i planistycznym oraz zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową obiektów budowlanych wykład egzamin cz. pisemna K_W03++
K_W06++
K_W12++
P6S_WK
02. B.W6. zna i rozumie ekonomikę inwestycji i metody organizacji oraz przebieg procesu projektowego i inwestycyjnego; podstawowe zasady zarządzania jakością projektową i realizacyjną w procesie budowlanym wykład egzamin cz. pisemna K_W03++
K_W06+++
K_W12+
P6S_WK
03. B.U6. potrafi odpowiednio stosować normy i przepisy prawa w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego wykład egzamin cz. pisemna K_U01++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
04. B.S1. jest gotów do formułowania opinii dotyczących osiągnięć architektury i urbanistyki, ich uwarunkowań oraz innych aspektów działalności architekta, a także przekazywania informacji i opinii wykład zaliczenie cz. pisemna K_K01+++
K_K03+++
P6S_KO
P6S_KR

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
8 TK01 Usytuowanie prawa budowlanego w ogólnym systemie prawa. Podstawowe zagadnienia prawa budowlanego. Źródła prawa budowlanego W01 MEK01 MEK03
8 TK02 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie. W02 MEK01 MEK03 MEK04
8 TK03 Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego. Obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego. Uprawnienia projektanta. W03, W04 MEK01 MEK02 MEK03
8 TK04 Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych. Budowy i roboty budowlane wymagające i niewymagające pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę. Projekt budowlany i jego zatwierdzenie. W05, W06 MEK01 MEK02 MEK03
8 TK05 Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych. Dziennik budowy. Samowola budowlana. Legalizacja samowoli budowlanej. Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. W07, W08 MEK01 MEK02 MEK03
8 TK06 Utrzymanie obiektów budowlanych. Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego. W09, W10 MEK01 MEK02 MEK03
8 TK07 Katastrofa budowlana. Komisja do ustalania przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej. W11, W12 MEK01 MEK02 MEK03
8 TK08 Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. W13 MEK01 MEK02 MEK03
8 TK09 Odpowiedzialność administracyjna i karna w sferze budownictwa W14 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
8 TK10 Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie. Kary z tytułu odpowiedzialności zawodowej. Organy orzekające w sprawach odpowiedzialności zawodowej z budownictwie. W15 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 8)

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 10.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 15.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 8)
Zaliczenie
(sem. 8)

Przygotowanie do zaliczenia: 10.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Egzamin pisemny
Ocena końcowa Po zaliczeniu pisemnego egzaminu wiedzy studenta
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia Prawo w procesie inwestycyjnym.pdf
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie