logo
Karta przedmiotu
logo

Statyka i mechanika budowli

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Mechaniki Konstrukcji

Kod zajęć: 32

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2, 3 / W30 C30 / 4 ECTS / Z,Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: prof. dr hab. inż. Leonard Ziemiański

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie definiowania i obliczania prostych schematów statycznych konstrukcji oraz w zakresie opisu stanu naprężeń, odkształceń elementów konstrukcji budowlanych.

Ogólne informacje o zajęciach: Mechanika budowli daje podstawy do projektowania wytrzymałościowego elementów konstrukcji oraz prostych układów konstrukcyjnych.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Leyko Jerzy Mechanika ogólna T.1 i 2 Wydawnictwo Naukowe PWN. 2012
2 Misiak Jan Mechanika ogólna T.1 i 2 WNT. 2009
3 Adam Bodnar Wytrzymałość materiałów : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. 2004
4 Kolendowicz Tadeusz Mechanika Budowli dla architektów Arkady. 1997
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Misiak Jan Zadania z mechaniki ogólnej WNT. 2005
2 Leyko Jerzy, Szmelter Jan Zbiór zadań z mechaniki ogólne PWN. 1983
3 Zdzisław Dyląg, Antoni Jakubowicz, Zbigniew Orłoś. Wytrzymałość materiałów T.1 WNT. 2003
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Nizioł Józef Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki WNT. 2006
2 M. Niezgodziński, T. Niezgodziński Zadania z wytrzymałości materiałów WNT. 1997

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Status studenta drugiego semestru na kierunku archirektura.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Wiedza z wybranych działów matematyki i fizyki w zakresie objętym programem nauczania w szkole średniej i na pierwszym semestrze studiów.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność samodzielnego studiowania literatury.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez innych zadania.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 B.W4. zna i rozumie matematykę, geometrię przestrzeni, statykę, wytrzymałość materiałów, kształtowanie, konstruowanie i wymiarowanie konstrukcji, w zakresie niezbędnym do formułowania i rozwiązywania zadań z obszaru projektowania architektonicznego i urbanistycznego wykład zaliczenie cz. pisemna K_W01+
K_W04+++
K_W10+++
P6S_WG
P6S_WK
02 B.W5. zna i rozumie problematykę budownictwa, technologii i instalacji budowlanych, konstrukcji i fizyki budowli, obejmującą kluczowe zagadnienia w projektowaniu architektonicznym, urbanistycznym i planistycznym oraz zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową obiektów budowlanych wykład zaliczenie cz. pisemna K_W01++
K_W04+++
K_W10+++
P6S_WG
P6S_WK
03 B.U3. potrafi posługiwać się właściwie dobranymi symulacjami komputerowymi, analizami i technologiami informacyjnymi, wspomagającymi projektowanie architektoniczne i urbanistyczne ćwiczenia rachunkowe zaliczenie cz. pisemna K_U02+
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
04 B.U4. potrafi opracować rozwiązania poszczególnych ustrojów i elementów budynków pod względem technologicznym, konstrukcyjnym i materiałowym ćwiczenia rachunkowe zaliczenie cz. pisemna K_U02+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
05 B.S2. jest gotów do rzetelnej samooceny, formułowania konstruktywnej krytyki dotyczącej działań architektonicznych i urbanistycznych ćwiczenia rachunkowe zaliczenie cz. pisemna, obserwacja wykonawstwa K_K04+++
P6S_KK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Elementy rachunku wektorowego W01, W02, C01, C02 MEK01 MEK03
2 TK02 Podstawowe pojęcia i określenia w mechanice. Aksjomaty statyki. Moment siły względem punktu i względem osi. Twierdzenia o parach sił. W03, W04, C03, C04 MEK01 MEK04
2 TK03 Redukcja układu sił do dowolnego bieguna i do najprostszej postaci. Elementy statyki wykreślnej. W05, W06, C05, C06 MEK01 MEK04
2 TK04 Warunki równowagi układu sił. Równania równowagi w poszczególnych przypadkach układów sił. Modele więzów i ich reakcje. Obliczanie reakcji w układach statycznie wyznaczalnych. W07, W08, C07, C08 MEK01 MEK03 MEK04
2 TK05 Stopnie swobody układu ciał sztywnych. Warunki geometrycznej niezmienności i statycznej wyznaczalności. W09, W10, C09, C10 MEK01 MEK03 MEK04
2 TK06 Obliczanie reakcji w złożonych układach prętowych statycznie wyznaczalnych. W11, W12, C11, C12 MEK01 MEK03 MEK04
2 TK07 Kratownice. Analiza budowy kratownicy. Obliczanie sił w prętach kratownic metodą równoważenia węzłów. Pręty zerowe. W13, W14, C13, C14 MEK01 MEK03 MEK04
2 TK08 Kratownice. Obliczanie sił w prętach kratownic płaskich metodą Rittera. Metoda Cremony. W15, C15 MEK01 MEK03 MEK04
3 TK01 Pojęcie siły wewnętrznej. Pojęcia pręta. Redukcja układu sił zewnętrznych do sił przekrojowych. Pojęcie układu własnego przekroju poprzecznego. Konwencja znakowania. Punkty i przedziały charakterystyczne w płaskich układach prętowych W01, W02, C01, C02 MEK01 MEK03 MEK04
3 TK02 Siły przekrojowe w płaskich konstrukcjach prętowych. Zasady konstruowania wykresów sil przekrojowych na przykładach: belki proste, ramy. Związki różniczkowe dla pręta prostego. W03, W04, C03, C04 MEK01 MEK03 MEK04
3 TK03 Charakterystyki geometryczne figur płaskich, definicje podstawowych charakterystyk geometrycznych, twierdzenie Steinera, centralne i główne osie bezwładności, obliczanie centralnych i głównych momentów bezwładności. W05, W06, C05, C06 MEK01 MEK03 MEK04
3 TK04 Stan naprężenia – podstawowe definicje i pojęcia. Macierz naprężeń, graficzny obraz macierzy naprężeń. Tensor naprężeń, transformacja tensora naprężeń. Aksjator i dewiator tensora naprężeń. Płaski stan naprężenia: naprężenia główne, koło Mohra. W07, W08, C07, C08 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05
3 TK05 Stan odkształcenia. Równania fizyczne. Związki między stanem odkształcenia i naprężenia. I i II postać równań Hooke’a. W09, W10, C09, C10 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05
3 TK06 Przypadki wytrzymałościowe. Osiowe rozciąganie i ściskanie prętów, statyczna próba rozciągania. Proste zginanie. Poprzeczne zginanie W11, W12, C11, C12 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05
3 TK07 Przypadki wytrzymałościowe. Zginanie ukośne. Stateczność konstrukcji. W13, W14, W15, C13, C14, C15 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 2) Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 2.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 2) Przygotowanie do ćwiczeń: 2.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 1.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Dokończenia/studiowanie zadań: 3.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 2) Przygotowanie do konsultacji: 3.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 2) Przygotowanie do zaliczenia: 3.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.
Wykład (sem. 3) Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 2.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 3) Przygotowanie do ćwiczeń: 2.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 1.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Dokończenia/studiowanie zadań: 3.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 3) Przygotowanie do konsultacji: 3.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 3) Przygotowanie do zaliczenia: 3.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Na podstawie kolokwium zaliczeniowego.
Ćwiczenia/Lektorat Na podstawie kolokwium zaliczeniowego.
Ocena końcowa Ocena z kolokwium zaliczeniowego z ćwiczeń i wykładu.
Wykład Na podstawie kolokwium zaliczeniowego.
Ćwiczenia/Lektorat Na podstawie kolokwium zaliczeniowego.
Ocena końcowa Ocena z kolokwium zaliczeniowego z ćwiczeń i wykładu.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie