tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Statyka i mechanika budowli

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Mechaniki Konstrukcji

Kod zajęć: 32

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2, 3 / W30 C30 / 4 ECTS / Z,Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: prof. dr hab. inż. Leonard Ziemiański

Dane kontaktowe koordynatora: budynek , pokój , tel. , ziele@prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie definiowania i obliczania prostych schematów statycznych konstrukcji oraz w zakresie opisu stanu naprężeń, odkształceń elementów konstrukcji budowlanych.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Mechanika budowli daje podstawy do projektowania wytrzymałościowego elementów konstrukcji oraz prostych układów konstrukcyjnych.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

  1. Leyko Jerzy, Mechanika ogólna T.1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN., 2012
  2. Misiak Jan, Mechanika ogólna T.1 i 2, WNT., 2009
  3. Adam Bodnar, Wytrzymałość materiałów : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej., 2004
  4. Kolendowicz Tadeusz, Mechanika Budowli dla architektów, Arkady., 1997

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. Misiak Jan, Zadania z mechaniki ogólnej, WNT., 2005
  2. Leyko Jerzy, Szmelter Jan, Zbiór zadań z mechaniki ogólne, PWN., 1983
  3. Zdzisław Dyląg, Antoni Jakubowicz, Zbigniew Orłoś., Wytrzymałość materiałów T.1, WNT., 2003

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. Nizioł Józef, Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki, WNT., 2006
  2. M. Niezgodziński, T. Niezgodziński, Zadania z wytrzymałości materiałów, WNT., 1997
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Status studenta drugiego semestru na kierunku archirektura.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Wiedza z wybranych działów matematyki i fizyki w zakresie objętym programem nauczania w szkole średniej i na pierwszym semestrze studiów.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność samodzielnego studiowania literatury.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez innych zadania.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. B.W4. zna i rozumie matematykę, geometrię przestrzeni, statykę, wytrzymałość materiałów, kształtowanie, konstruowanie i wymiarowanie konstrukcji, w zakresie niezbędnym do formułowania i rozwiązywania zadań z obszaru projektowania architektonicznego i urbanistycznego wykład zaliczenie cz. pisemna K_W01+
K_W04+++
K_W10+++
P6S_WG
P6S_WK
02. B.W5. zna i rozumie problematykę budownictwa, technologii i instalacji budowlanych, konstrukcji i fizyki budowli, obejmującą kluczowe zagadnienia w projektowaniu architektonicznym, urbanistycznym i planistycznym oraz zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową obiektów budowlanych wykład zaliczenie cz. pisemna K_W01++
K_W04+++
K_W10+++
P6S_WG
P6S_WK
03. B.U3. potrafi posługiwać się właściwie dobranymi symulacjami komputerowymi, analizami i technologiami informacyjnymi, wspomagającymi projektowanie architektoniczne i urbanistyczne ćwiczenia rachunkowe zaliczenie cz. pisemna K_U02+
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
04. B.U4. potrafi opracować rozwiązania poszczególnych ustrojów i elementów budynków pod względem technologicznym, konstrukcyjnym i materiałowym ćwiczenia rachunkowe zaliczenie cz. pisemna K_U02+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
05. B.S2. jest gotów do rzetelnej samooceny, formułowania konstruktywnej krytyki dotyczącej działań architektonicznych i urbanistycznych ćwiczenia rachunkowe zaliczenie cz. pisemna, obserwacja wykonawstwa K_K04+++
P6S_KK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Elementy rachunku wektorowego W01, W02, C01, C02 MEK01 MEK03
2 TK02 Podstawowe pojęcia i określenia w mechanice. Aksjomaty statyki. Moment siły względem punktu i względem osi. Twierdzenia o parach sił. W03, W04, C03, C04 MEK01 MEK04
2 TK03 Redukcja układu sił do dowolnego bieguna i do najprostszej postaci. Elementy statyki wykreślnej. W05, W06, C05, C06 MEK01 MEK04
2 TK04 Warunki równowagi układu sił. Równania równowagi w poszczególnych przypadkach układów sił. Modele więzów i ich reakcje. Obliczanie reakcji w układach statycznie wyznaczalnych. W07, W08, C07, C08 MEK01 MEK03 MEK04
2 TK05 Stopnie swobody układu ciał sztywnych. Warunki geometrycznej niezmienności i statycznej wyznaczalności. W09, W10, C09, C10 MEK01 MEK03 MEK04
2 TK06 Obliczanie reakcji w złożonych układach prętowych statycznie wyznaczalnych. W11, W12, C11, C12 MEK01 MEK03 MEK04
2 TK07 Kratownice. Analiza budowy kratownicy. Obliczanie sił w prętach kratownic metodą równoważenia węzłów. Pręty zerowe. W13, W14, C13, C14 MEK01 MEK03 MEK04
2 TK08 Kratownice. Obliczanie sił w prętach kratownic płaskich metodą Rittera. Metoda Cremony. W15, C15 MEK01 MEK03 MEK04
Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 Pojęcie siły wewnętrznej. Pojęcia pręta. Redukcja układu sił zewnętrznych do sił przekrojowych. Pojęcie układu własnego przekroju poprzecznego. Konwencja znakowania. Punkty i przedziały charakterystyczne w płaskich układach prętowych W01, W02, C01, C02 MEK01 MEK03 MEK04
3 TK02 Siły przekrojowe w płaskich konstrukcjach prętowych. Zasady konstruowania wykresów sil przekrojowych na przykładach: belki proste, ramy. Związki różniczkowe dla pręta prostego. W03, W04, C03, C04 MEK01 MEK03 MEK04
3 TK03 Charakterystyki geometryczne figur płaskich, definicje podstawowych charakterystyk geometrycznych, twierdzenie Steinera, centralne i główne osie bezwładności, obliczanie centralnych i głównych momentów bezwładności. W05, W06, C05, C06 MEK01 MEK03 MEK04
3 TK04 Stan naprężenia – podstawowe definicje i pojęcia. Macierz naprężeń, graficzny obraz macierzy naprężeń. Tensor naprężeń, transformacja tensora naprężeń. Aksjator i dewiator tensora naprężeń. Płaski stan naprężenia: naprężenia główne, koło Mohra. W07, W08, C07, C08 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05
3 TK05 Stan odkształcenia. Równania fizyczne. Związki między stanem odkształcenia i naprężenia. I i II postać równań Hooke’a. W09, W10, C09, C10 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05
3 TK06 Przypadki wytrzymałościowe. Osiowe rozciąganie i ściskanie prętów, statyczna próba rozciągania. Proste zginanie. Poprzeczne zginanie W11, W12, C11, C12 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05
3 TK07 Przypadki wytrzymałościowe. Zginanie ukośne. Mimośrodowe rozciąganie i ściskanie. Skręcanie prętów o przekroju kołowym i prostokątnym. W13, W14, W15, C13, C14, C15 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 2)

Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 2.00 godz./sem.

Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 2)

Przygotowanie do ćwiczeń: 2.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 1.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Dokończenia/studiowanie zadań: 3.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 2)

Przygotowanie do konsultacji: 3.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 2)

Przygotowanie do zaliczenia: 3.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 3)

Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 2.00 godz./sem.

Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 3)

Przygotowanie do ćwiczeń: 2.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 1.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Dokończenia/studiowanie zadań: 3.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 3)

Przygotowanie do konsultacji: 3.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 3)

Przygotowanie do zaliczenia: 3.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Na podstawie kolokwium zaliczeniowego.
Ćwiczenia/Lektorat Na podstawie kolokwium zaliczeniowego.
Ocena końcowa Ocena z kolokwium zaliczeniowego z ćwiczeń i wykładu.
Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Na podstawie kolokwium zaliczeniowego.
Ćwiczenia/Lektorat Na podstawie kolokwium zaliczeniowego.
Ocena końcowa Ocena z kolokwium zaliczeniowego z ćwiczeń i wykładu.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie