tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Praktyka produkcyjna

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Lotnictwo i kosmonautyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Awionika, Pilotaż, Samoloty, Silniki lotnicze, Zarządzanie ruchem lotniczym

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Kod zajęć: 3166

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Samoloty, Zarządzanie ruchem lotniczym

Układ zajęć w planie studiów: sem: 5 / / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr hab. inż. prof. PRz Paweł Woś

Dane kontaktowe koordynatora 1: budynek L-29, pokój 246, tel. 177431355, pwos@prz.edu.pl

Imię i nazwisko koordynatora 2: Dziekanat WBMiL Administracyjne

Dane kontaktowe koordynatora 2: budynek , pokój , tel. , krk_dbml@prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem kształcenia jest poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach, w różnych branżach merytorycznie związanych z kierunkiem studiów, wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką), poznanie praktycznych zagadnień związanych z pracą na stanowiskach zgodnych z wybraną specjalnością, poznanie własnych możliwości na rynku pracy oraz nawiązanie kontaktów zawodowych.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Przedmiot obowiązkowy dla studentów 4 sem. specjalności Awionika, Płatowce, Silniki lotnicze

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura uzupełniająca

  1. Praca zbiorowa, Mały poradnik mechanika, T.1-T.2, WNT, Warszawa., 1988
  2. Zogbaum E.A., Poradnik mechanika samochodowego, WKiŁ, Warszawa., 2011
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na 4 sem. studiów.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student powinien posiadać wiedzę w zakresie realizowanym w ramach przedmiotów poprzedzających.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi w mechanice i budowie maszyn, lotnictwie oraz przyrządami metrologicznymi.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student rozumie konieczność samokształcenia i dokształcania się oraz nabywania umiejętności praktycznych.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Posiada praktyczną znajomość procesów i umiejętność posługiwania się narzędziami w zakresie mechaniki i budowy maszyn oraz w lotnictwie. praktyka raport pisemny K_W13+
K_W14++
K_U10+++
K_K04+++
P6S_KO
P6S_WK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Praktyka
(sem. 5)

Udział w praktyce: 160.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie