tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Matematyka

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Modelowania Matematycznego

Kod zajęć: 31

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1, 2 / W30 C30 / 4 ECTS / Z,Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr Krzysztof Piejko

Dane kontaktowe koordynatora: budynek L, pokój 13, tel. , piejko@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: zgodnie z planem

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 1: mgr inż. Dawid Jaworski

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie studentów z elementarnymi wiadomościami i metodami algebry liniowej, geometrii analitycznej oraz analizy matematycznej . Rozwijanie umiejętności rozwiązywania podstawowych problemów matematycznych i technicznych przy pomocy aparatu matematycznego

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Zakres materiału obejmuje elementy logiki, algebry liniowej, a także podstawy geometrii analitycznej (proste, płaszczyzny, krzywe o powierzchnie stożkowe) oraz analizy matematycznej (rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej).

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

  1. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra i geometria analityczna. Definicje, twierdzenia i wzory, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław., 2008
  2. M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna I. Definicje, twierdzenia i wzory, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław., 2008
  3. A. I. Konstykin, Wstęp do algebry liniowej. t1: Podstawy algebry, t2: algebra liniowa. , PWN Warszawa., 2004
  4. F. Leja, Geometria analityczna, WNT Warszawa., 1966
  5. R. Rudnicki, Wykłady z analizy matematycznej, PWN Warszawa., 2012

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. Krysicki, Włdarski, Analiza matematyczna w zadaniach, PWN., 2005
  2. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra i geometria analityczna. Przykłady i zadania, ficyna Wydawnicza GiS, Wrocław., 2008
  3. M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna I. Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław., 2008
  4. B. Gdowski, E. Pluciński, Zadania z rachunku wektorowego i geometrii analitycznej, PWN Warszawa., 1979

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. D. Bród, Matematyka dla studentów kierunków: architektura i urbanistyka, ochrona środowiska, Oficyna Wydawnicza PRz., 2013
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Ukończona szkoła średniej - matura z matematyki.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: podstawowa wiedza z zakresu matematyki na poziomie szkoły średniej, obejmująca geometrię, geometrię analityczną na płaszczyźnie, algebrę i analizę matematyczną

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność posługiwania się aparatem matematycznym w zakresie szkoły średniej.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Przygotowanie do podjęcia merytorycznie uzasadnionych działań matematycznych w celu rozwiązania postawionego zadania.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. B.W4. zna i rozumie matematykę, geometrię przestrzeni, statykę, wytrzymałość materiałów, kształtowanie, konstruowanie i wymiarowanie konstrukcji, w zakresie niezbędnym do formułowania i rozwiązywania zadań z obszaru projektowania architektonicznego i urbanistycznego wykład kolokwium K_W03++
P6S_WK
02. B.U3. potrafi posługiwać się właściwie dobranymi symulacjami komputerowymi, analizami i technologiami informacyjnymi, wspomagającymi projektowanie architektoniczne i urbanistyczne ćwiczenia rachunkowe kolokwium K_U04++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
03. B.S2. jest gotów do rzetelnej samooceny, formułowania konstruktywnej krytyki dotyczącej działań architektonicznych i urbanistycznych ćwiczenia rachunkowe kolokwium, obserwacja wykonawstwa K_K04++
P6S_KK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Rachunek zdań, rachunek zbiorów, kwantyfikatory. W01-W15, C01-C15 MEK01 MEK02
1 TK02 Wielomiany, macierze i wyznaczniki, układy równań liniowych. Geometria analityczna na płaszczyźnie dwuwymiarowej. Prosta. Krzywe stożkowe. W01-W15, C01-C15 MEK01 MEK02
1 TK03 Geometria analityczna na płaszczyźnie. Krzywe stożkowe. W01-W15, C01-C15 MEK01 MEK02
1 TK04 Elementy geometrii analitycznej na płaszczyźnie i w przestrzeni. W01-W15, C01-C15 MEK01 MEK02
Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Ciąg liczbowy, granica ciągu, szeregi liczbowe. Funkcje elementarne. Granica i ciągłośc funkcji. W01-W15, C01-C15 MEK01 MEK02
2 TK02 Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. Pochodna funkcji i jej zastosowania. W01-W15, C01-C15 MEK01 MEK02
2 TK03 Całka nieoznaczona. Podstawowe metody obliczania całek. W01-W15, C01-C15 MEK01 MEK02
2 TK04 Całka oznaczona i jej zastosowania. W01-W15, C01-C15 MEK01 MEK02 MEK03
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 1)

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 4.00 godz./sem.

Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 1)

Przygotowanie do ćwiczeń: 5.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 6.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Dokończenia/studiowanie zadań: 10.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 1)

Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 1)

Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 2)

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 4.00 godz./sem.

Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 2)

Przygotowanie do ćwiczeń: 5.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 6.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Dokończenia/studiowanie zadań: 10.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 2)

Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 2)

Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Udział w zajęciach
Ćwiczenia/Lektorat Do zaliczenia ćwiczeń wymagane jest zaliczenie dwóch prac okresowych.
Ocena końcowa Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie zaliczenia prac okresowych.
Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Udział w zajęciach
Ćwiczenia/Lektorat Do zaliczenia ćwiczeń wymagane jest zaliczenie dwóch prac okresowych
Ocena końcowa Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie zaliczenia prac okresowych.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie