tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Konstrukcje budowlane 1

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Konstrukcji Budowlanych

Kod zajęć: 30

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 3 / W15 C15 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. prof. PRz Wiesław Kubiszyn

Dane kontaktowe koordynatora: budynek P, pokój 39, tel. 178651628, wkubisz@prz.edu.pl, wiesiek.kubiszyn@gmail.com

Terminy konsultacji koordynatora: PONIEDZIAŁEK 12:30 - 14:00 ŚRODA 10:30 - 12:00

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Student nabywa podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw projektowania konstrukcji budowlanych na podstawie prostych belek z drewna. Student poznaje podstawy teoretyczne oraz praktyczne metody projektowania konstrukcji drewnianych. na przykładzie belek stropowych.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: W ramach przedmiotu Konstrukcje budowlane s.1. przekazywane są informacje o ogólnych zasadach projektowania konstrukcji budowlanych obejmujące: zestawianie oddziaływań, tworzenie kombinacji tych oddziaływań, analizę statyczną prostych elementów konstrukcyjnych oraz sprawdzanie stanów granicznych nośności i użytkowalności. Student poznaje normy obciążeń stałych i zmiennych: użytkowych i klimatycznych, nabywa umiejętność zestawiania i kombinacji normowych obciążeń.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. , Normy: PN-EN1990: Eurokod 0, PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1 cz. 1-1, , .,
 2. , Norma PN_EN 1995-1-1:Eurokod 5 cz. 1-1., .,

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. , Normy: PN-EN1990: Eurokod 0, PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1 cz. 1-1, .,
 2. Pyrak S., Włodarczyk W., Posadowienie budowli, konstrukcje murowe i drewniane, WSiP., 2011
 3. , Norma: PN_EN 1995-1-1:Eurokod 5 cz. 1-1, .,

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Borusiewicz K., Konstrukcje budowlane dla architektów, Arkady, Warszawa., 1978
 2. Kolendowicz T., Mechanika budowli dla architektów., Arkady, Warszawa., 1977

Literatura uzupełniająca

 1. Hoła J. i inn, Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie, DWE Wrocław., 2006

Materiały dydaktyczne: Przykładowe zadania oraz konspekty z wykładów do pobrania ze strony domowej prowadzącego

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Zaliczenie na ocenę pozytywną modułów kształcenia "Budownictwo Ogólne i Materiałoznawstwo" oraz "Statyka i Mechanika Budowli"

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Zna podstawowe rodzaje materiałów budowlanych i ich właściwości techniczne. Zna podstawowe przypadki wytrzymałościowe. Posiada znajomość metod obliczania sił wewnętrznych w układach statycznie wyznac

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność obliczania sił przekrojowych i reakcji. Umiejętność obliczania naprężeń normalnych. Umiejętność analizy pracy prostych konstrukcji.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność pracy indywidualnej i w zespole.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. B.W4. zna i rozumie matematykę, geometrię przestrzeni, statykę, wytrzymałość materiałów, kształtowanie, konstruowanie i wymiarowanie konstrukcji, w zakresie niezbędnym do formułowania i rozwiązywania zadań z obszaru projektowania architektonicznego i urbanistycznego wykład zaliczenie cz. pisemna K_W01+
K_W04+++
K_W10+++
P6S_WG
P6S_WK
02. B.W5. zna i rozumie problematykę budownictwa, technologii i instalacji budowlanych, konstrukcji i fizyki budowli, obejmującą kluczowe zagadnienia w projektowaniu architektonicznym, urbanistycznym i planistycznym oraz zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową obiektów budowlanych wykład zaliczenie cz. pisemna K_W01++
K_W04+++
K_W10+++
P6S_WG
P6S_WK
03. B.U3. potrafi posługiwać się właściwie dobranymi symulacjami komputerowymi, analizami i technologiami informacyjnymi, wspomagającymi projektowanie architektoniczne i urbanistyczne ćwiczenia rachunkowe, ćwiczenia problemowe sprawdzian pisemny K_U02+
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
04. B.U4. potrafi opracować rozwiązania poszczególnych ustrojów i elementów budynków pod względem technologicznym, konstrukcyjnym i materiałowym ćwiczenia rachunkowe, ćwiczenia problemowe sprawdzian pisemny, obserwacja wykonawstwa K_U02+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
05. B.S2. jest gotów do rzetelnej samooceny, formułowania konstruktywnej krytyki dotyczącej działań architektonicznych i urbanistycznych ćwiczenia rachunkowe, ćwiczenia problemowe sprawdzian pisemny, obserwacja wykonawstwa K_K04+++
P6S_KK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 Ogólne zasady projektowania konstrukcji budowlanych: rodzaje konstrukcji budowlanych, elementy i ustroje budowlane, schematy statyczne, stany graniczne konstrukcji budowlanych, sytuacje obliczeniowe (projektowe) W01-W04; C01, C02 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
3 TK02 Oddziaływania na konstrukcje: obciążenia stałe, obciążenia zmienne i użytkowe, obciążenia klimatyczne (środowiskowe), obciążenia ściankami działowymi, zasady zestawiana obciążeń, kombinacje obciążeń. W05-W10; C03-C08 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
3 TK03 Konstrukcje drewniane: Drewno i jego właściwości techniczne, Podstawy wymiarowania elementów zginanych konstrukcji drewnianych, stropy na belkach drewnianych, zasady projektowania elementów stropów z drewna. W11-W15; C09-C15 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 3)

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.

Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 3)

Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Dokończenia/studiowanie zadań: 5.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 3)

Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 3)

Przygotowanie do zaliczenia: 5.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Aktywne uczestnictwo w zajęciach minimum 10% obecności. Zaliczenie sprawdzianu pisemnego (kolokwium) z wykładów na minimum 51% (Ocena = W)
Ćwiczenia/Lektorat Aktywne uczestnictwo w zajęciach minimum 80% obecności. Zaliczenie dwóch sprawdzianów pisemnych w trakcie semestru na minimum 51% każdy (Ocena = C)
Ocena końcowa Na podstawie średniej ważonej z zaliczenia wykładu i ćwiczeń audytoryjnych zgodnie ze wzorem OK = 0,3W + 0,7C (OK - ocena końcowa)
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: tak

Dostępne materiały: Notatki własne z wykładów i ćwiczeń oraz normy i literatura podstawowa: PN-EN 1990; PN-EN 1991-1-1; PN-EN 1991-1-3; PN-EN 1991-1-4; PN-EN 1995-1-1

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. W. Kubiszyn; K. Wróbel, Wybrane aspekty kształtowania i projektowania stalowych wykładzin kominów przemysłowych, ., 2020
 2. W. Kubiszyn; K. Wróbel, Zasady projektowania, wykonawstwa i utrzymania kominów stalowych w zmieniających się warunkach eksploatacji, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej., 2020
 3. W. Kubiszyn; K. Wróbel, Restoration of the interior of the Summer Lubomirski Palace in Rzeszow, ., 2018
 4. W. Kubiszyn; K. Wróbel, The battery of silos for repeseed - the impact of the building quality and exploitation conditions on the technical state of the object, ., 2018
 5. W. Kubiszyn, Wpływ uwarunkowań środowiskowych na dobór gatunku stali nierdzewnej, ., 2017