logo
Karta przedmiotu
logo

Projekt/Pracownia problemowa

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2017/2018

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Nazwa kierunku studiów: Informatyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: niestacjonarne

Specjalności na kierunku: EFA-ZI - inżynieria systemów informatycznych, EFS-ZI - systemy i sieci komputerowe, EFT-DI - informatyka w przedsiębiorstwie

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Kod zajęć: 2939

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 8 / P15 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: prof. dr hab. inż. Leszek Trybus

Imię i nazwisko koordynatora 2: dr hab. inż. prof. PRz Grzegorz Masłowski

Imię i nazwisko koordynatora 3: dr hab. inż. prof. PRz Franciszek Grabowski

semestr 8: dr inż. Mariusz Gamracki

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Nabycie umiejętności w rozwiązywaniu zadań projektowych i dokumentacyjnych.

Ogólne informacje o zajęciach: Zajęcia realizowane są indywidualnie w laboratoriach naukowych (dydaktycznych) pod kierunkiem opiekunów projektów. Studenci otrzymują do realizacji wybrane zadania projektowe i na kolejnych zajęciach, w małych zespołach omawiane są postępy w ich realizacji oraz definiowane następne etapy.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Zaliczenie wszystkich przedmiotów podstawowych i kierunkowych z dotychczasowego okresu studiów.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Ma podstawową wiedzę z zakresu realizowanego kierunku studiów i wykorzystania współczesnych narzędzi informatycznych.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Potrafi wykorzystywać narzędzia informatyczne do realizacji konkretnych zadań.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Podstawowe umiejętności pracy i komunikacji w zespole.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z OEK
01 Samodzielnie rozwiązuje praktyczne problemy związane z projektowaniem, kodowaniem i dokumentowaniem oprogramowania. realizacja zleconego zadania, projekt indywidualny obserwacja wykonawstwa, prezentacja projektu K_W09++
K_U03++
K_U06++
K_U28+++
K_K10+
T1A_W07++
InzA_W02++
T1A_W12
InzA_W05
T1A_U01++
T1A_U03++
T1A_U04++
T1A_U16+++
InzA_U08+++
T1A_K08+
02 Potrafi opisywać zadania projektowe, identyfikować problemy powstające przy realizacji projektów informatycznych, Potrafi dobierać narzędzia informatyczne do realizacji zadań projektowych. realizacja zleconego zadania, projekt indywidualny obserwacja wykonawstwa, prezentacja projektu K_U03+++
K_U26+++
K_U27+++
K_K08+
T1A_U01++
T1A_U14+++
InzA_U06+++
T1A_U15++
InzA_U07++
T1A_K08+

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
8 TK01 Omówienie warunków i zasad zaliczania projektu, wymagania formalne. Przedstawienie metodyki opracowywania projektu. P01, P02 MEK02
8 TK02 Synteza tematu projektu. Analiza realizacyjna tezy, celu, zakresu projektów. P03-P04 MEK01 MEK02
8 TK03 Omawianie zasad dokumentowania, postępów w realizacji projektu, zawężanie możliwych rozwiązań, wybór rozwiązań. P05-P26 MEK01 MEK02
8 TK04 Omawianie rozwiązania, poprawy w dokumentacji. P27-P30 MEK02

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Projekt/Seminarium (sem. 8) Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 10.00 godz./sem.
Inne: 40.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 20.00 godz./sem.
Przygotowanie do prezentacji: 10.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 8)
Zaliczenie (sem. 8)

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Projekt/Seminarium ocena aktywności na zajęciach projektowych i samego projektu
Ocena końcowa jak wyżej

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 A. Bożek; L. Trybus Krok dyskretyzacji i nastawy PID w dyskretnym serwomechanizmie napięciowym 2022
2 A. Bożek; L. Trybus Tuning PID and PI-PI servo controllers by multiple pole placement 2022
3 G. Masłowski; R. Ziemba Fale napięciowe indukowane w liniach elektroenergetycznych pobliskimi wyładowaniami atmosferycznymi 2022
4 K. Bulanda; K. Czech; D. Krajewski; G. Masłowski; D. Mazur; M. Oleksy; R. Oliwa Methods for Enhancing the Electrical Properties of Epoxy Matrix Composites 2022
5 K. Bulanda; K. Filik; G. Karnas; J. Królczyk; G. Masłowski; M. Oleksy; R. Oliwa A new method to electrical parameters identification of carbon fiber reinforced composites using lightning disturbances corresponding to subsequent return strokes 2022
6 P. Barański; G. Karnas; G. Masłowski A New Method for Modeling and Parameter Identification of Positively Charged Downward Lightning Leader Based on Remote Lightning Electric Field Signatures Recorded in the ELF/MF Range and 3D Doppler Radar Scanning Data 2022
7 S. Hajder; G. Masłowski Measurements and Modeling of Long Continuing Current in the Lightning Protection System of a Residential Building 2022
8 G. Masłowski Współczesne badania wyładowań piorunowych i ich parametry stosowane w aplikacjach inżynieryjnych 2021
9 G. Masłowski Wybrane zagadnienia badań wyładowań atmosferycznych i ochrony odgromowej 2021
10 K. Bulanda; K. Filik; G. Karnas; G. Masłowski; M. Oleksy; R. Oliwa Testing of Conductive Carbon Fiber Reinforced Polymer Composites Using Current Impulses Simulating Lightning Effects 2021
11 K. Filik; S. Hajder; G. Masłowski Multi-Stroke Lightning Interaction with Wiring Harness: Experimental Tests and Modelling 2021
12 A. Bożek; L. Trybus On Feasibility of Tuning and Testing Control Loops by Nonstandard Inputs 2020
13 D. Rzońca; J. Sadolewski; A. Stec; Z. Świder; B. Trybus; L. Trybus Implementacja środowiska inżynierskiego na przykładzie pakietu CPDev 2020
14 D. Rzońca; J. Sadolewski; A. Stec; Z. Świder; B. Trybus; L. Trybus Ship Autopilot Software – A Case Study 2020
15 G. Masłowski; S. Wyderka Modeling of Currents and Voltages in the Lightning Protection System of a Residential Building and an Attached Overhead Power Line 2020
16 L. Trybus Górecki Henryk, Optimization and Control of Dynamic Systems — Foundations, Main Developments, Examples and Challenges, Springer Int. Publ. (2018), ISBN: 978-3-319-62645-1 2020
17 L. Trybus Wybrane zagadnienia automatyki i robotyki 2020
18 P. Barański; G. Karnas; G. Masłowski A novel algorithm for determining lightning leader time onset from electric field records and its application for lightning channel height calculations 2020
19 D. Rzońca; J. Sadolewski; A. Stec; Z. Świder; B. Trybus; L. Trybus Aneks 5 z dnia 25.04.2019 do Umowy nr NE/01/2012 o współpracy nad rozwojem oprogramowania zawartej w dniu 28.02.2012 ( do umowy licencyjnej na CPDev z Praxis) 2019
20 D. Rzońca; J. Sadolewski; A. Stec; Z. Świder; B. Trybus; L. Trybus Agreement no. NR-644-5/2019 on cooperation in software development, concluded on December 3, 2019 2019
21 D. Rzońca; J. Sadolewski; A. Stec; Z. Świder; B. Trybus; L. Trybus Developing a Multiplatform Control Environment 2019
22 G. Masłowski; R. Ziemba Analiza zagrożeń przepięciowych powodowanych we wchodzącej do obiektu linii przez pobliskie wyładowania piorunowe 2018
23 J. Hickiewicz; G. Masłowski; P. Rataj Ignacy Moscicki\'s Contribution to Lightning Overvoltage Protection of Power Systems 2018
24 K. Filik; G. Karnas; L. Karpiński; G. Masłowski; P. Szczupak; S. Wyderka; R. Ziemba Applications of impulse current and voltage generators dedicated to lightning tests of avionics 2018
25 K. Filik; G. Masłowski Analiza zaburzeń piorunowych indukowanych w modelu wiązki kablowej statku powietrznego 2018
26 K. Filik; G. Masłowski Wybrane badania w obszarze ochrony odgromowej i przepięciowej z wykorzystaniem generatora udarów piorunowych dedykowanego do testowania awioniki 2018
27 P. Barański; G. Karnas; G. Masłowski Automated Discrimination of Lightning Stepped Leader Stage from the Power Spectrum Density of the Related Electric Field Recordings 2018
28 T. Kossowski; G. Masłowski; R. Ziemba Overvoltage induced in overhead power lines by nearby lightning stroke 2018
29 Z. Flisowski; M. Loboda; G. Masłowski; S. Wojtas An Outline of Lightning Research Development in Poland 2018
30 B. Trybus; L. Trybus Tryb konfiguracji pewnego rozproszonego systemu sterowania 2017
31 D. Rzońca; J. Sadolewski; A. Stec; Z. Świder; B. Trybus; L. Trybus CPDev engineering environment for control programming 2017
32 D. Rzońca; J. Sadolewski; A. Stec; Z. Świder; B. Trybus; L. Trybus LD Graphic Editor Implemented in CPDev Engineering Environment 2017
33 K. Filik; G. Karnas; G. Masłowski; P. Szczupak Estimation of Building Form Factor and Calibration of ELF-MF Electric Field Antenna Dedicated to Lightning Measurements 2017
34 P. Dymora; F. Grabowski; M. Nycz Wykonanie opinii o innowacyjności dla rozwiązania - wdrożenie wyników prac B+R w celu uruchomienia innowacyjnego systemu Interaktywnego Sportu (IS) 2017
35 Z. Świder; L. Trybus Edytor graficzny języka LD dla pakietu CPDev 2017
36 Z. Świder; L. Trybus Root-locus Design of PID Controller for an Unstable Plant 2017